Kiêm Tra 1 tiêt lần 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4
Trường THPT Số 2 Phù Cát Môn : HÓA HỌC – LỚP 11 CB
( ( ( Thời gian : 45 phút MÃ ĐỀ 002
Họ và tên : ........................................................................... Lớp : ....................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( Chọn đáp án đúng điền vào bảng bên dưới )
Câu 1 : Chất nào sau đây không tác dụng được với Cu(OH)2
A. Elilenglycol B. Etanol C. Glyxerol D. Propan_1,2_điol
Câu 2: Chất CH3CH2CH2CH2OH có tên gọi là :
A. butan-1-ol B. butan-2-ol
C. 2-metylpropan-1-ol D. 2-metylpropan-2-ol
Câu 3: Ancol nào sau đây tách nước tạo 3 anken ?
A. Ancol butylic. B. Ancol sec-butylic. C. Ancol tert-butylic. D. Ancol isobutylic.
Câu 4: Chất có tên gọi là
A. stiren B. Toluen C. benzen D. naphtalen
Câu 5 : CTTQ của dãy đồng đẳng ankyl benzen là :
A. CnH2n (n 2) B. CnH2n-2 (n 2) C. CnH2n-6 (n ( 6) D. CnH2n + 2 (n ( 1).
Câu 6 : Benzen phản ứng được với chất nào sau đây :
A. Dung dịch KMnO4 B. Br2 có bột Fe, t0
C. Dung dịch brom trong CCl4 D. Dung dịch HBr
Câu 7 : Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol A là:
A. ancol bậc 1 B. ancol bậc 2
C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2 D. ancol bậc 3
Câu 8 : Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là :
A. isopren. B. etylbenzen. C. stiren. D. etilen
Câu 9 : Trong phân tử C6H6 bao gồm :
A. 3 liên kết và 9 liên kết B. 3 liên kết và 12 liên kết 
C. 3 liên kết và 3 liên kết D. 3 liên kết và 6 liên kết 
Câu 10 : Cho 12 gam hỗn hợp gồm no , mạch hở, đơn chức tác dụng hết với natri kim loại thu được 2,24 lít hidro (đktc).
A. C2H5OH B. C3H7OH C. C4H9 OH D. C5H11 OH
Câu 11 : Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 12 : Phản ứng của benzen với chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa ?
A. HNO3 đ /H2SO4 đ B. HNO2 đ /H2SO4 đ
C. HNO3 loãng /H2SO4 đ D. HNO3 đ
Câu 13 : Để nhận biết ba chất benzen , stiren và toluen ta dùng thuốc thử nào sau đây?
A. Dd Br2 B. Dd KMnO4 C. Dd AgNO3/ NH3 D. Dd HCl.
Câu 14: Gọi tên ancol sau : CH3-CH(Cl)-CH(CH3)-CH2-OH
A. 2-clo-3-metyl butan-4-ol. B. 2-metyl-3-clo butan-1-ol.
C. 3- metyl-2-clobutan-4-ol. D. 3-clo-2-metyl butan-1-ol.
Câu 15: Cho sơ đồ chuyển hóa : . B là hợp chất nào ?
A. C6H5Ona B. C6H5Br C. C6H11Br D. C6H5NO2
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ĐA

PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 1 : (2 điểm) Hoàn thành dãy biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).
C2H6 C2H5Cl C2H5OH C2H4 PE
Câu 2 : (3 điểm) Hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol . Cho m gam X tác dụng với Na thấy giải phóng ra 0,336 lít khí H2 (đktc) . Mặt khác m gam X phản ứng hết với 100 ml dung dịch NaOH 0,4M .
Viết các PTPƯ xảy ra .
Tính m và phần trăm khối lượng mỗi chất trong X .
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-05-19 10:30:18 | Thể loại: Hóa học 11 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiêm Tra 1 tiêt lần 4, Hóa học 11. SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 Trường THPT Số 2 Phù Cát Môn : HÓA HỌC – LỚP 11 CB ( ( ( Thời gian : 45 phút MÃ ĐỀ 002 Họ và tên : ...........................

https://tailieuhoctap.com/de-thi/kiem-tra-1-tiet-lan-4.x6e1wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác