vat ly 10 chuong 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Céng vËn tèc
Bµi1: Khi n­íc s«ng ph¼ng lÆng th× vËn tèc cña ca n« ch¹y trªn mÆt s«ng lµ 36 km/h. NÕu n­íc s«ng ch¶y th× ca n« ph¶i mÊt 2 giê ®Ó ch¹y th¼ng ®Òu tõ bÕn A ®Õn bÕn B vµ ph¶i mÊt 3 giê khi ch¹y ng­îc l¹i tõ bÕn B ®Õn bÕn A. h·y tÝnh kho¶ng c¸ch AB vµ vËn tèc cña dßng n­íc ®èi víi bê s«ng
Bµi2: Hai bÕn s«ng A vµ B c¸ch nhau 70 km. Khi ®i xu«i dßng tõ A ®Õn B ca n« ®Õn sím h¬n 48 phót so víi khi ®i ng­îc dßng tõ B vÒ A. VËn tèc ca n« khi n­íc ®øng yªn lµ 30 km/h. TÝnh vËn tèc cña dßng n­íc
Bµi3: Mét ng­êi chÌo thuyÒn qua s«ng víi vËn tèc 5,4 km/h theo h­íng vu«ng gãc víi bê s«ng. . Do n­íc ch¶y nªn thuyÒng ®· bÞ ®­a xu«i theo dßng ch¶y xuèng phÝa d­íi h¹ l­u Mét ®o¹n b»ng 120 m. §é réng cña dßng s«ng lµ 450 m. H·y tÝnh vËn tèc cña dßng n­íc ch¶y vµ thêi gian thuyÒn qua s«ng
Bµi4: Mét thuyÒn xuÊt ph¸t tõ A vµ mòi thuyÒn h­íng vÒ B víi AB vu«ng gãc bê      
S«ng. Do n­íc ch¶y nªn thuyÒn ®Õn bê bªn kia t¹i C víi BC = 100m vµ thêi gian §i lµ t = 50s BiÕt AB = 200 m.
a. TÝnh vËn tèc cña dßng n­íc
b. TÝnh vËn tèc thuyÒn khi n­íc yªn lÆng                                                    
c. Muèn thuyÒn ®Õn bê bªn kia t¹i B th× mòi thuyÒn ph¶i h­íng ®Õn D ë bê bªn kia. TÝnh ®o¹n BD. BiÕt vËn tèc dßng n­íc vµ cña thuyÒn khi n­íc yªn lÆng nh­ ®· tÝnh ë hai c©u trªn.
Bµi5: Mét hµnh kh¸ch ngåi trong Mét « t« ®ang ch¹y víi vËn tèc 54 km/h, nh×n qua cöa sæ thÊy Mét ®oµn tµu dµi 120 m ch¹y song song ng­îc chiÒu vµ ®i qua tr­íc mÆt m×nh hÕt 5s. TÝnh vËn tèc cña ®oµn tµu
Bµi6: Mét « t« ®ang ch¹y víi vËn tèc 64,8 km/h th× ®uæi kÞp Mét ®oµn tµu ®ang ch¹y trªn ®­êng s¾t song song víi ®­êng « t«. Mét hµnh kh¸ch ngåi trªn « t« nhËn thÊy tõ lóc « t« gÆp ®oµn tµu ®Õn lóc v­ît qua hÕt ®oµn tµu mÊt 40s. biÕt chiÒu dµi cña ®oµn tµu lµ 145m. T×m vËn tèc cña ®oµn tµu
Bµi7:  Hai « t« chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trªn hai ®­êng Ox vµ Oy vu«ng gãc víi nhau víi vËn tèc v1 = 17,32 m/s vµ v2 = 10m/s, chóng qua O cïng lóc
a. TÝnh vËn tèc t­¬ng ®èi cña « t« thø nhÊt so víi « t« thø hai
b. NÕu ngåi trªn « t« thø hai mµ quan s¸t sÏ thÊy « t« thø nhÊt ch¹y theo h­íng nµo?
Bµi 8: Mét ng­êi muèn chÌo thuyÒn qua s«ng theo h­íng AB vu«ng gãc víi bê s«ng. NÕu vËn tèc cña thuyÒn ®èi víi n­íc  lµ v1 = 3m/s, vËn tèc cña dßng n­íc ®èi víi bê s«ng lµ v2 = 1,5m/s vµ chiÒu réng cña s«ng lµ s = 400m, th× ng­êi ®ã ph¶i chÌo thuyÒn theo h­íng t¹o thµnh víi h­íng AB mét gãc  b»ng bao nhiªu vµ mÊt bao nhiªu thêi gian ®Ó tíi bê bªn kia?
Bµi 9: Khi «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 5m/s th× ng­êi ngåi trong xe thÊy c¸c giät n­íc r¬i xuèng t¹o thµnh nh÷ng v¹ch lµm víi ph­¬ng th¼ng ®øng mét gãc  = 300. TÝnh vËn tèc r¬i xuèng cña c¸c giät m­a. Gi¶ thiÕt r»ng khi tíi gÇn mÆt ®Êt, giät n­íc m­a chuyÓn ®éng th¼ng ®øng vµ ®Òu ®èi víi ®Êt.
Bµi 10: Hai «t« ch¹y trªn hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau. Sau khi gÆp nhau ë ng· t­, hai xe tiÕp tôc ch¹y theo h­íng cò, xe thø nhÊt víi vËn tèc 40km/h cßn xe thø 2 víi vËn tèc 30km/h.
X¸c ®Þnh vËn tèc xe thø nhÊt ®èi víi xe thø hai.
X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe t¹i thêi ®iÓm t =2h kÓ tõ lóc gÆp nhau.
Bµi11: Mét chiÕc thuyÒn ®i tõ bÕn A ®Õn bÕn B c¸ch A 6km, råi trë l¹i A mÊt mét thêi gian tæng céng lµ 2h30ph. BiÕt r»ng vËn tèc cña n­íc ®èi víi bê s«ng lµ 1km/h, tÝnh vËn tèc cña thuyÒn trong n­íc yªn lÆng vµ thêi gian thuyÒn ®i xu«i, ®i ng­îc dßng.
Bµi12 Mét chiÕc can« ®i tõ A ®Õn B xu«i dßng n­íc mÊt thêi gian t, ®i tõ B trë vÒ A ng­îc dßng n­íc mÊt thêi gian t2. NÕu can« t¾t m¸y vµ tr«i theo dßng n­íc th× nã ®i tõ A ®Õn B mÊt thêi gian bao nhiªu ?

Bµi13 Mét thuyÒn ®i tõ A ®Õn B (víi s = AB = 6km) mÊt thêi gian 1h råi l¹i ®i tõ B trë vÒ A mÊt 1h30ph. BiÕt vËn tèc cña thuyÒn so víi n­íc vµ vËn tèc cña n­íc so víi bê kh«ng ®æi. Hái:
1. N­íc ch¶y theo chiÒu nµo ?
2. VËn tèc thuyÒn so víi n­íc vµ vËn tèc n­íc so víi bê ?
Bµi14Mét thuyÒn m¸y dù ®Þnh ®i xu«i dßng tõ A ®Õn B råi l¹i quay vÒ A. BiÕt vËn tèc cña thuyÒn so víi n­íc lµ 15km/h, vËn tèc cña n­íc so víi bê lµ 3km/h vµ AB = s = 18km.
1. TÝnh thêi gian chuyÓn ®éng cña thuyÒn.
2. Tuy nhiªn, trªn ®­êng quay vÒ A, thuyÒn bÞ háng m¸y vµ sau 24h th× söa xong. TÝnh thêi gian chuyÓn ®éng cña thuyÒn.
Bµi15 Mét chiÕc thuyÒn xu«i dßng tõ A ®Õn B, råi ng­îc dßng tõ B vÒ A hÕt 2h30ph.
BiÕt r»ng vËn tèc thuyÒn khi xu«i dßng lµ v1= 18km/h vµ khi ng­îc dßng lµ v2 12km/h.
TÝnh kho¶ng c¸ch AB, vËn tèc cña dßng n­íc, thêi gian xu«i dßng vµ thêi gian ng­îc dßng.
Bµi16 Mét ng­êi l¸i xuång dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang mét con s«ng réng 240m theo ph­¬ng vu«ng gãc víi bê s«ng. Nh­ng do n­íc ch¶y nªn xuång bÞ tr«i theo dßng n­íc vµ sang ®Õn bê bªn kia t¹i ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vµ mÊt thêi gian 1 phót. X¸c ®Þnh vËn tèc cña xuång so víi bê s«ng.
Bµi17 Tõ A, hai « t« chuyÓn ®éng theo hai h­íng vu«ng gãc nhau víi vËn tèc 60km/h vµ 80km/h. tÝnh vËn tèc cña « t« thø nhÊt ®èi víi « t« thø hai.
Bµi18. Mét xe ®¹p chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc lóc kh«ng giã lµ 15 km/h . Ng­êi nµy ®i tõ  A vÒ B xu«i giã vµ ®i tõ B trë l¹iA ng­îc giã. VËn tèc giã lµ 1 km/h. Kho¶ng c¸ch AB = 28 km. TÝnh  thêi gian tæng céng ®i vµ vÒ.                                                                                                                §S : 3,75h
Bµi19. Mét chiÕc thuyÒn chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu xu«i dßng nuíc tõ bÕn A vÒ bÕn B  c¸ch nhau 6km däc theo dßng s«ng råi quay vÒ B mÊt tÊt c¶ 2h30 phót. BiÕt r»ng vËn tèc cña thuyÒn trong n­íc yªn lÆng lµ 5km/h . TÝnh vËn tèc dßng n­íc vµ thêi gian thuyÒn ®i xu«i dßng.
§S : 1km/h vµ 1h
Bµi20 Mét chiÕc phµ ®i theo ph­¬ng vu«ng gãc víi bê s«ng sang bê bªn kia. VËn tèc cña phµ ®èi víi n­íc lµ 8km/h, vËn tèc dßng n­íc lµ 2km/h. Thêi gian qua s«ng lµ 15phót. Hái khi sang bê bªn kia th× phµ c¸ch ®iÓm ®èi diÖn víi bê bªn nµy lµ bao nhiªu ?                                          §S :  2km
Bµi21 Mét ng­êi l¸i xuång m¸y dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang con s«ng réng 240m, mòi xuång lu«n lu«n vu«ng gãc víi bê s«ng. Nh­ng do n­íc ch¶y nªn xuång sang ®Õn bê bªn kia t¹i mét ®Þa ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vÒ phÝa h¹ l­u vµ xuång ®i hÕt 1 phót. X¸c ®Þnh vËn tèc cña xuång so víi dßng s«ng.                                                                                                                                            §S : 5m/s

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-12-03 21:10:11 | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi vat ly 10 chuong 1, Hóa học. Céng vËn tèc Bµi1: Khi n­íc s«ng ph¼ng lÆng th× vËn tèc cña ca n« ch¹y trªn mÆt s«ng lµ 36 km/h. NÕu n­íc s«ng ch¶y th× ca n« ph¶i mÊt 2 giê ®Ó ch¹y th¼ng ®Òu tõ bÕn A ®Õn bÕn B vµ ph¶i mÊt 3 giê khi

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc/vat-ly-10-chuong-1.aqxmxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác