nhờ thầy cô giải giúp

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

nhờ thầy cô giải giúp em với!.
Câu 1: Đốt cháy  hoàn toàn 1,55 gam photpho rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với 400ml dd NaOH 0,3M,sau đó đem cô cạn dd thì thu được m gam chất rắn khan. giá trị m là:
A. 6,48              B. 7,54                   C. 8,12                   D. 9.96
Câu 2: Nung hỗn hợp X gồm CaCO3 và CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn được chất rắn Y có khối lượng bằng 50,4% khối lượng của X. Thành phần % khối lượng của CaCO3 trong X là
A. 60%                  B. 54,5%                   C. 45,5%                    D. 40%
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 12 lít hỗn hợp hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 41,4 lít CO2, thành phần % thể tích của hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ hơn là ( các thể tích khí đo ở cùng đktc)
A. 55,0%             B. 51,7%                  C. 48,3%                   D. 45,0%
Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm H2, CO, C4H10. Để đốt cháy hoàn toàn 17,92 lít X cần 76,16 lít O2. thành phần % thể tích C4H10 trong X là
A. 62,5%              B. 54,4%                C. 48,7%                D. 45,2%
 
* nhờ thầy cô giải chi tiết theo pp đường chéo ạ!   gmail của em là:  bcdcute@gmail.com

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-08-15 21:36:45 | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi nhờ thầy cô giải giúp, Hóa học. nhờ thầy cô giải giúp em với!. Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,55 gam photpho rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với 400ml dd NaOH 0,3M,sau đó đem cô cạn dd thì thu được m gam chất rắn khan. giá trị m là: A. 6

https://tailieuhoctap.com/de-thi/nho-thay-co-giai-giup.7uaaxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác