de thi hoc sinh nang khieu hoa lop 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Phßng Gi¸o dôc
Quúnh Phô
§Ò thi chän häc sinh n¨ng khiÕu
M«n: Ho¸ häc 8 - N¨m häc 2007 - 2008
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
 
I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0 ®iÓm)
Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph­¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm:
1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t­¬ng øng lµ:
 A- 2 vµ 6 B- 3 vµ 7 C- 3 vµ 8 D- 4 vµ 7
2) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng:
 A- 9 B- 10 C- 11 D- 12
3) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ:
 A- Sù h« hÊp B- §èt nhiªn liÖu trong tªn löa C- Sù ®èt nhiªn liÖu D- C¶ A vµ C
4) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton, cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton. Hîp chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ:
 A- YX2 B- Y2X C- Y2X3 D- Y3X2
5) LÊy mét khèi l­îng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn l­ît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt:
 A- KÏm B- Nh«m C- Magie D- S¾t
II/ PhÇn tù luËn (16,0 ®iÓm)
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
 1/ FeS2 + O2  ---->  Fe2O3 + SO2
 2/ KOH + Al2(SO4)3  ---->  K2SO4 + Al(OH)3
 3/ FeO + HNO3  ---->  Fe(NO3)3 + NO + H2O
 4/ FexOy + CO  ---->  FeO + CO2
 5/ CxHyCOOH + O2  ---->  CO2 + H2O
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc biÖt ë nhiÖt ®é cao). Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro. ViÕt ph­¬ng tr×nh minh ho¹.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3, Fe2O3, K2O, N2O5, Mn2O7, NO.
 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
Bµi 4 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. Sau ph¶n øng ®­îc 7,2 gam n­íc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
 1/ T×m gi¸ trÞ m?
 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi l­îng s¾t ®¬n chÊt.
Bµi 5 (4,0 ®iÓm): 17,92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C2H2 (®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0,5. §èt hçn hîp víi 51,2 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i n­íc ng­ng tô hÕt ®­îc hçn hîp khÝ Y.
 1/ ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.
 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi l­îng cña Y.
 
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16
 
 
Hä vµ tªn thÝ sinh:...........................................................SBD.................

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-01-15 17:21:54 | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi de thi hoc sinh nang khieu hoa lop 8, Hóa học. Phßng Gi¸o dôc Quúnh Phô §Ò thi chän häc sinh n¨ng khiÕu M«n: Ho¸ häc 8 - N¨m häc 2007 - 2008 Thêi gian lµm bµi: 120 phót I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0 ®iÓm) Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph­¬ng

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-sinh-nang-khieu-hoa-lop-8.9iqjwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan