Đề thi ĐH + Hướng dẫn giải (Đ13)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ÑEÀ 13 + HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI
1        Phaân töû HBr keùm phaân cöïc hôn phaân töû HCl, vì :
A.   Soá khoái cuûa nguyeân töû
om lôùn hôn cuûa nguyeân töû clo.
B.    Soá hieäu nguyeân töû cuûa
om lôùn hôn cuûa clo.
C.    Ñoä aâm ñieän cuûa clo lôùn hôn cuûa
om.
D.   Baùn kính nguyeân töû
om lôùn hôn baùn kính nguyeân töû clo.
2        Phaân töû naøo döôùi ñaây coù caû lieân keát vaø lieân keát :
A.   N2
B.    CH4O
C.    H2
D.   Cl2
3        Tinh theå naøo döôùi ñaây coù theå daãn ñieän khi noùng chaûy :
A.   Muoái aên, noùng chaûy ôû 801oC.
B.    Benzen, noùng chaûy ôû 5,5oC.
C.    Baêng phieán, noùng chaûy ôû 80oC.
D.   Long naõo, noùng chaûy ôû 179oC.
4        Phaûn öùng naøo döôùi ñaây khoâng phaûi phaûn öùng oxi hoùa khöû :
A.  
B.   
C.   
D.  
5        Cho 56g saét taùc duïng vôùi 71g clo. Khoái löôïng muoái thu ñöôïc sau phaûn öùng laø :
A.   127g
B.    162,5g
C.    108,33g
D.   243,75g
Moãi caâu 6, 7, 8, 9 döôùi ñaây seõ öùng vôùi moät yù hôïp lyù nhaát (ñöôïc kyù hieäu bôûi caùc maãu töï A, B, C, D). Thí sinh phaûi choïn maãu töï hôïp lyù nhaát vôùi töøng caâu hoûi. Chuù yù moãi maãu töï coù theå söû duïng moät laàn, nhieàu laàn hoaëc khoâng söû duïng.
 A. 
 B. 
 C. 
 D. 
6        SO2 laø moät chaát coù tính khöû.
7        SO2 laø moät chaát coù tính oxi hoùa.
8        SO2 laø moät oxi axit.
9        SO2 coù tính khöû yeáu hôn H2S.
Söû duïng döõ kieän sau ñeå traû lôøi caùc caâu 10, 11.
Toång soá p, n, e cuûa nguyeân töû nguyeân toá X laø 10.
10    Soá khoái cuûa nguyeân töû nguyeân toá X laø :
A.   6

A.   7
B.    8
C.    9
7        Chæ ra nguyeân toá X :
A.   Li
B.    Be
C.    B
D.   C
8        Cation R+ coù caáu hình electron ôû lôùp ngoaøi cuøng laø 2p6. R laø nguyeân töû cuûa nguyeân toá :
A.   F
B.    Cl
C.    Na
D.   Ca
9        Traät töï taêng daàn tính axit naøo döôùi ñaây laø ñuùng :
A.   HNO3 2CO3 2SiO3
B.    HNO3 2SiO3 2CO3
C.    H2SiO3 3 2CO3
D.   H2SiO3 2CO3 3.
10    Lieân keát giöõa nguyeân töû hiñro vaø nguyeân töû clo trong phaân töû hiñroclorua laø lieân keát :
A.   Ion
B.    Coäng hoùa trò coù cöïc.
C.    Coäng hoùa trò khoâng cöïc.
D.   Phoái trí.
11    Phaân töû naøo döôùi ñaây chæ coù lieân keát :
A.   NH3
B.    H2S
C.    CH4
D.   Caû A, B, C
12    Chæ ra phaân töû coù 2 lieân keát :
A.   C2H4
B.    H2O
C.    N2
D.   CH4
Söû duïng döõ kieän sau ñeå traû lôøi caùc caâu 17, 18
X, Y, Z laø 3 nguyeân toá ñeàu taïo hôïp chaát vôùi clo. Nhieät ñoä noùng chaûy vaø nhieät ñoä soâi cuûa caùc clorua cho bôûi baûng sau :
 
Nhieät ñoä noùng chaûy (oC)
Nhieät ñoä soâi (oC)
Clorua cuûa X
606
1350
Clorua cuûa Y
801
1465
Clorua cuûa Z
73
219
13    Nhaän ñònh naøo döôùi ñaây ñuùng :
A.   X, Y, Z ñeàu laø kim loaïi
B.    X, Y, Z ñeàu laø phi kim
C.    X, Y laø phi kim, Z laø kim loaïi.
D.   X, Y laø kim loaïi, Z laø phi kim

6        Lieân keát trong phaân töû clorua naøo laø lieân keát coäng hoùa trò :
A.   Clorua cuûa X
B.    Clorua cuûa Y
C.    Clorua cuûa Z
D.   Taát caû ñeàu sai, vì caùc lieân keát ñeàu laø lieân keát ion.
7        Chæ ra caùc hôïp chaát trong ñoù oxi coù soá oxi hoùa laø -2 :
A.   CH2O ; H2O2
B.    CO2 ; CO ; F2O
C.    SO2 ; NO ; CH4O
D.   A, B, C ñeàu ñuùng
8        Khaúng ñònh naøo döôùi ñaây luoân ñuùng :
A.   Phaûn öùng hoùa hôïp laø phaûn öùng oxi hoùa khöû.
B.    Phaûn öùng phaân huûy laø phaûn öùng oxi hoùa khöû.
C.    Phaûn öùng trao ñoåi khoâng phaûi laø phaûn öùng oxi hoùa khöû.
D.   Phaûn öùng thay theá khoâng phaûi phaûn öùng oxi hoùa khöû
9        Phaûn öùng naøo döôùi ñaây chöùng toû hôïp chaát saét (II) coù tính khöû :
A.  
B.   
C.   
D.  
10    CO2 khoâng laøm maát maøu dung dòch thuoác tim nhöng SO2 laøm dung dòch thuoác tim bò maát maøu, vì :
A.   H2CO3 yeáu hôn H2SO3
B.    SO2 coù tính khöû, coøn CO2 khoâng coù tính khöû
C.    SO2 coù tính oxi hoùa, coøn CO2 khoâng coù tính khöû.
D.   SO2 coù phaân töû löôïng lôùn hôn CO2.
Moãi caâu 23, 24, 25 döôùi ñaây seõ öùng vôùi moät yù hôïp lyù nhaát (ñöôïc kyù hieäu bôûi caùc maãu töï A, B, C, D). Thí sinh phaûi choïn maãu töï hôïp lyù nhaát vôùi töøng caâu hoûi. Chuù yù moãi maãu töï coù theå söû duïng moät laàn, nhieàu laàn hoaëc khoâng söû duïng.
HClO4
NH4Cl
HClO
HNO3
11    Nitô theå hieän soá oxi hoùa thaáp nhaát.
12    Clo theå hieän soá oxi hoùa cao nhaát.
13    Coù tính axit maïnh nhaát.
Söû duïng döõ kieän sau ñeå giaûi caùc caâu 26, 27, 28, 29.
Nguyeân töû cuûa nguyeân toá X coù toång soá caùc loaïi haït laø 10. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá Y coù toång soá haït mang ñieän nhieàu hôn toång soá haït mang ñieän nguyeân töû cuûa nguyeân toá X cuõng laø 10.
14    X, Y laàn löôït laø nguyeân toá naøo döôùi ñaây :
A.   He, F
B.    Li, O
C.    B, N
D.   C, Na

6        ÔÛ traïng thaùi cô baûn, nguyeân töû cuûa nguyeân toá Y coù :
A.   1 electron ñoäc thaân.
B.    2 electron ñoäc thaân.
C.    3 electron ñoäc thaân.
D.   Khoâng coù electron ñoäc thaân.
7        Lieân keát giöõa X vaø Y laø lieân keát :
A.   Ion
B.    Coäng hoùa trò khoâng cöïc.
C.    Coäng hoùa trò coù cöïc.
D.   Phoái trí.
8        Toång soá obitan trong nguyeân töû cuûa nguyeân toá Y laø :
A.   3
B.    4
C.    5
D.   6
9        Soá electron ñoäc thaân ôû traïng thaùi kích thích cuûa nguyeân toá C :
A.   2
B.    3
C.    4
D.   5
10    Trong caùc hôïp chaát sau, chæ ra hôïp chaát trong ñoù nguyeân töû C ôû traïng thaùi lai hoùa sp3.
A.   CH4
B.    C2H2
C.    C2H4
D.   C2H6.
11    Phaân töû naøo döôùi ñaây coù 3 lieân keát :
A.   NH3
B.    N2
C.    CH4
D.   Cl2O
12    Do coù 7 electron ôû lôùp ngoaøi cuøng, tính chaát hoùa hoïc ñaëc tröng cuûa clo laø :
A.   Coù tính khöû, deã cho 1 electron trong caùc phaûn öùng.
B.    Coù tính oxi hoùa, deã nhaän 1 electron trong caùc phaûn öùng.
C.    Coù tính khöû, deã nhaän 1 electron trong caùc phaûn öùng.
D.   Coù tính oxi hoùa, deã cho 1 electron trong caùc phaûn öùng.
13    Trong baûng tuaàn hoaøn, flo coù ñoä aâm ñieän lôùn nhaát. Nhö vaäy :
A.   Flo coù tính oxi hoùa raát maïnh.
B.    Flo coù tính khöû raát maïnh.
C.    Flo deã nhöôøng electron trong caùc phaûn öùng hoùa hoïc.
D.   Flo laø moät kim loaïi maïnh.
14    Phaûn öùng naøo döôùi ñaây chöùng toû hôïp chaát saét (II) coù tính khöû :
A.  
B.   
C.   

A.  
7        Chæ ra chieàu taêng daàn baùn kính nguyeân töû :
A.   Na
B.    Br
C.    Na
D.   S
8        Chaát khöû laø chaát :
A.   Nhöôøng electron trong caùc phaûn öùng hoùa hoïc.
B.    Coù soá oxi hoùa taêng sau phaûn öùng.
C.    Laø chaát bò oxi hoùa.
D.   Taát caû ñeàu ñuùng.
9        Phaûn öùng naøo döôùi ñaây cho thaáy H2SO4 ñoùng vai troø moâi tröôøng (khoâng phaûi chaát khöû hoaëc chaát oxi hoùa).
A.  
B.   
C.   
D.  
Moãi caâu 39, 40, 41 döôùi ñaây seõ öùng vôùi moät yù hôïp lyù nhaát (ñöôïc kyù hieäu bôûi caùc maãu töï A, B, C, D). Thí sinh phaûi choïn maãu töï hôïp lyù nhaát vôùi töøng caâu hoûi. Chuù yù moãi maãu töï coù theå söû duïng chæ moät laàn, nhieàu laàn hoaëc khoâng söû duïng.
C
N
O
Na
10    Ion döông coù caáu hình electron töông töï Ne.
11    ÔÛ traïng thaùi cô baûn coù 3 electron ñoäc thaân.
12    Coù khuynh höôùng nhöôøng electron trong caùc phaûn öùng hoùa hoïc.
Söû duïng döõ kieän sau ñeå giaûi caùc caâu 42, 43, 44. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù caáu hình electron ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 3sx. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá B coù caáu hình electron ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 3py. Bieát x + y = 7 vaø nguyeân toá B khoâng phaûi laø khí trô.
13    Chæ ra ñieàu ñuùng döôùi ñaây :
A.   A, B ñeàu laø kim loaïi.
B.    A, B ñeàu laø phi kim
C.    A laø kim loaïi, B laø phi kim.
D.   A laø phi kim, B laø kim loaïi.
14    A, B laàn löôït laø caùc nguyeân toá naøo döôùi ñaây :
A.   Na, Al
B.    P, Cl
C.    S, K
D.   Mg, Cl
15    Trong aùc hôïp chaát taïo bôûi A vaø B, lieân keát giöõa A vaø B laø lieân keát :
A.   Ion
B.    Kim loaïi

A.   Coäng hoùa trò
B.    Cho nhaän
7        Chæ ra ñieàu ñuùng khi noùi veà baûng tuaàn hoaøn :
A.   Caùc nguyeân toá ñöôïc xeáp theo chieàu taêng daàn khoái löôïng nguyeân töû caùc nguyeân toá.
B.    Caùc nguyeân toá nhoùm B ñeàu laø phi kim
C.    Caùc nguyeân toá nhoùm A ñeàu laø kim loaïi.
D.   Nguyeân töû caùc nguyeân toá thuoäc nhoùm VIII A ñeàu coù 8 electron ôû lôùp ngoaøi cuøng.
8        Do coù ñoä aâm ñieän laø 0,7 (nhoû nhaát trong baûng tuaàn hoaøn) neân franxi coù ñaëc ñieåm :
A.   Coù tính oxi hoùa raát maïnh.
B.    Coù tính khöû raát maïnh
C.    Laø moät phi kim ñieån hình
D.   Deã nhaän electron trong caùc phaûn öùng hoùa hoïc.
Söû duïng caùc döõ kieän sau ñeå giaûi caùc caâu 47, 48.
9        Chæ ra ñieàu ñuùng :
A.   A, B naèm cuøng chu kyø trong baûng tuaàn hoaøn
B.    A, B naèm cuøng moät nhoùm trong baûng tuaàn hoaøn.
C.    A, B ñeàu laø phi kim ñieån hình.
D.   A, B ñeàu coù ñoä aâm ñieän khaù lôùn.
10    Ñieàu naøo döôùi ñaây khoâng ñuùng :
A.   A coù tính kim loaïi yeáu hôn B.
B.    A coù baùn kính nguyeân töû nhoû hôn B
C.    A, B laø caùc kim loaïi kieàm
D.   A coù ñoä aâm ñieän khaù lôùn.
11    Lieân keát trong phaân töû naøo döôùi ñaây keùm phaân cöïc nhaát :
A.   CH4
B.    H2O
C.    NH3
D.   HF
12    Hoùa chaát coù theå duøng ñeå phaân bieät caùc chaát khí CO2 vaø SO2 laø :
A.   Nöôùc voâi trong.
B.    Nöôùc
om
C.    Giaám aên
D.   Taát caû ñeàu ñuùng.
 
 
HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI ÑEÀ 13
1        Phaân töû HBr keùm phaân cöïc hôn HCl vì ñoä aâm ñieän cuûa
om keùm clo, do ñoù caâu traû lôøi laø c.
2        CH4O, H2, Cl2 chæ chöùa toaøn noái ñôn. N2 coù noái ba neân coù caû lieân keát vaø lieân keát , vaäy caâu traû lôøi laø a.
3        Tinh theå NaCl noùng chaõy ôû nhieät ñoä cao neân laø tinh theå ion, khi noùng chaûy bò phaù vôõ thaønh ion, daãn ñöôïc ñieän.  Caâu traû lôøi laø a.
4        Phaûn öùng khoâng coù söï thay ñoåi soá oxi hoùa cuûa caùc nguyeân toá neân khoâng phaûi phaûn öùng oxi hoùa khöû.  Caâu traû lôøi laø b.
5        Ta coù phaûn öùng (chuù yù saét ñaõ duøng dö)


2.56g    3.71g            2.162,5g
  Caâu traû lôøi laø c. (Löu yù tính theo saét laø khoâng ñuùng vì saét khoâng phaûn öùng heát).
6        Phaûn öùng theâ hieän tính khöû cuûa SO2 :

  Caâu traû lôøi laø b.
7        Phaûn öùng theå hieän tính oxi hoùa cuûa SO2 :

  Caâu traû lôøi laø a.
8        Phaûn öùng theå hieän SO2 laø moät oxit axit :
  
  Caâu traû lôøi laø d.
9        SO2 vaø H2S ñeàu laø caùc chaát coù tính khöû, nhöng khi chuùng taùc duïng vôùi nhau thì SO2 bò H2S khöû thaønh S töï do, chöùng toû SO2 coù tính khöû yeáu hôn H2S.  Caâu traû lôøi laø a.
10    Ñoái vôùi caùc nguyeân toá coù toång soá (p, n, e) khoâng lôùn, coù theå tính gaàn ñuùng soá proton = , do ñoù soá electron = 3, soá nôtron = 4  Soá khoái cuûa X = 3 + 4 = 7.
 Caâu traû lôøi laø b.
11    X coù Z = 3 neân X phaûi laø Li, vaäy caâu traû lôøi laø a.
12    Cation R+ coù caáu hình electron laø 1s22s22p6, goàm 10e.  Nguyeân töû R coù 11e.  R laø Na, neân caâu traû lôøi laø c.
13    C, N cuøng chu kyø neân tính axit cuûa H2CO3 3.
C, Si cuøng nhoùm IV A neân tính axit cuûa H2CO3 > H2SiO3.
 Tinh axit cuûa H2SiO3 2CO3 3.  Caâu traû lôøi laø d.
14    Lieân keát giöõa nguyeân töû hiñro vaø clo laø lieân keát coäng oùa trò coù cöïc, do ñoù caâu traû lôøi laø b.
15    Phaân töû NH3, H2S, CH4 chöùa toaøn noái ñôn neân chæ coù lieân keát . Vaäy caâu traû lôøi laø d.
16    Phaân töû coù 2 lieân keát laø phaân töû coù 2 noái ñoâi hoaëc 1 noái ba, ñoù laø N N. Vaäy caâu traû lôøi laø c.
17    Clorua cuûa X, Y coù nhieät ñoä noùng chaûy vaø nhieät ñoä soâi thaáp neân chuùng laø caùc hôïp chaát ion. Vaäy X, Y laø caùc kim loaïi.
Clorua cuûa Z coù nhieät ñoä noùng chaûy vaø nhieät ñoä soâi thaáp neân laø hôïp chaát coäng hoùa trò. Vaäy Z laø phi kim.
 Caâu traû lôøi laø d.
18    Clorua cuûa Z coù lieân keát coäng hoùa trò, neân caâu traû lôøi laø c.
19    Trong H2O2, soá oxi hoùa cuûa oxi laø -1. Trong F2O, soá oxi hoùa cuûa oxi laø +2.  Caâu traû lôøi laø c.
20    Phaûn öùng hoùa hôïp coù theå laø phaûn öùng oxi hoùa khöû hoaëc khoâng.
Phaûn öùng phaân huûy coù theå laø phaûn öùng oxi hoùa khöû hoaëc khoâng.
Phaûn öùng theá luoân laø phaûn öùng oxi hoùa khöû.
Phaûn öùng trao ñoåi khoâng phaûi laø phaûn öùng oxi hoùa khöû.
 caâu traû lôøi laø c.
21    Phaûn öùng chöùng minh hôïp chaát saét (II) coù tính khöû :

  Caâu traû lôøi laø d.

21    SO2 coù tính khöû, coøn CO2 khoâng coù tính khöû neân SO2 laøm maát maøu dung dòch KMnO4, coøn CO2 thì khoâng.  Caâu traû lôøi laø b.
22    Nitô coù soá oxi hoùa thaáp nhaát laø -3, neân caâu traû lôøi laø b.
23    Clo coù soá oxi hoùa cao nhaát +7, neân caâu traû lôøi laø a.
24    Do clo coá soá oxi hoùa cao nhaát laø +7 neân HClO4 coù tính oxi hoùa raát maïnh, do ñoù caâu traû lôøi laø a.
25    AÙp duïng caùch tính gaàn ñuùng, ta coù proton cuûa X = .
 Soá haït mang ñieän cuûa X = 3 + 3 = 6.
 Soá haït mang ñieän cuûa Y = 6 + 10 = 16.
 Soá proton cuûa Y =
 X laø Li, Y laø O neân caâu traû lôøi laø b.
27    O (Z = 8) :
 ÔÛ traïng thaùi cô baûn, O coù 2e ñoäc thaân.  Caâu traû lôøi laø b.
28    Li laø kim loaïi ñieån hình, oxi laø phi kim ñieån hình neân lieân keát giöõa chuùng laø lieân keát ion, vaäy caâu traû lôøi laø a.
29    Theo caâu 2, toång soá obitan cuûa O laø 5.  Caâu traû lôøi laø c.
30    ÔÛ traïng thaùi kích thích, nguyeân töû C coù 4e ñoäc thaân do 1e ôû 2s nhaûy leân obitan 2pz coøn troáng, vaäy caâu traû lôøi laø c.
31    Nguyeân töû C ôû traïng thaùi lai hoùa 2p2 hieän dieän ôû nhöõng hiñrocacbon coù chöùa noái ñoâi, do ñoù caâu traû lôøi laø c.
32    Phaân töû CH4 coù 4 lieân keát , N2 coù 1 lieân keát , Cl2O coù 2 lileân keát , NH3 coù 3 lieân keát .  Caâu traû lôøi laø a.
33    Do coù 7e ôû lôùp ngoaøi cuøng, nguyeân töû clo coù khuynh höôùng nhaän vaøo 1e, theå hieän tính oxi hoùa.  Caâu traû lôøi laø b.
34    Flo coù ñoä aâm ñieän lôùn nhaát neân flo coù tính oxi hoùa raát maïnh.  Caâu traû lôøi laø a.
35    Hôïp chaát saét (II) coù tính khöû khi noù bò oxi hoùa thaønh hôïp chaát saét (III), ví duï ,  Caâu traû lôøi laø c.
36    Trong moät chu kyø khi ñi töø traùi sang phaûi, baùn kính nguyeân töû giaûm daàn.
Trong moät nhoùm khi ñi töø treân xuoáng döôùi, baùn kính nguyeân töû taêng daàn.
 Baùn kính nguyeân töû Na  Caâu traû lôøi laø a.
37    Chaát khöû laø chaát nhöôøng electron trong phaûn öùng hoùa hoïc, noù coù soá oxi hoùa taêng sau phaûn öùng vaø laø chaát bò oxi hoùa.  Caâu traû lôøi laø d.
38    H2SO4 ñoùng vai troø moâi tröôøng khi caùc nguyeân toá trong H2SO4 khoâng thay ñoåi soá oxi hoùa.  Caâu traû lôøi laø a.
39    Ion Na+ coù caáu hình electron gioáng Ne.  Caâu traû lôøi laø d.
40    ÔÛ traïng thaùi cô baûn, nguyeân töû N coù 3 ñoäc thaân : .  Caâu traû lôøi laø b.
41    C, N, O khoâng coù khuynh höôùng cho electron trong caùc phaûn öùng.  Caâu traû lôøi laø d.
42    Phaân lôùp s chöùa toái ña 2e, phaân lôùp p chöùa toái ña 6e, do ñoù :
x + y = 7 

 Caâu traû lôøi laø c.
43    A coù caáu hình electron laø 1s22s22p63s2.  A laø Mg.
B coù caáu hình electron laø 1s22s22p63s23p5.  B laø Cl.
 caâu traû lôøi laø d.
44    Lieân keát ion, vì A laø kim loaïi ñieån hình, B laø phi kim ñieån hình.  Caâu traû lôøi laø a.
45    Trong baûng tuaàn hoaøn, caùc nguyeân toá ñöôïc xeáp theo chieàu taêng daàn ñieän tích haït nhaân, trong ñoù caùc nguyeân toá thuoäc nhoùm A coù theå laø kim loaïi, coù theå laø phi kim. Caùc nguyeân toá thuoäc nhoùm B ñeàu laø kim loaïi.
 Caâu traû lôøi laø d.
46    Franxi coù ñoä aâm ñieän nhoû nhaát neân coù tính khöû raát maïnh.  Caâu traû lôøi laø b.
47    Ta coù : A naèm ôû oâ 11, chu kyø 3, nhoùm IA. B naèm ôû oâ 19, chu kyø 4, nhoùm IA.  A, B naèm cuøng moät nhoùm.  caâu traû lôøi laø b.
48    A coù tính kim loaïi yeáu hôn B neân A phaûi coù ñoä aâm ñieän lôùn hôn B.  Caâu traû lôøi laø d.
49    Vì ñoä aâm ñieän cuûa C 4 keùm phaân cöïc nhaát.  Caâu traû lôøi laø a.
50    SO2 laøm maát maøu nöôùc
om, CO2 khoâng cho phaûn öùng naøy, nöôùc voâi trong ñeàu coù theå taïo keát tuûa vôùi moãi khí treân. Khoâng coù khí naøo taùc duïng vôùi giaám aên.  Caâu traû lôøi laø b.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-04-25 08:22:17 | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 428 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.20 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi ĐH + Hướng dẫn giải (Đ13), Hóa học. ÑEÀ 13 + HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI 1 Phaân töû HBr keùm phaân cöïc hôn phaân töû HCl, vì : A. Soá khoái cuûa nguyeân töû om lôùn hôn cuûa nguyeân töû clo. B. Soá hieäu nguyeân töû cuûa om lôùn hôn cuûa clo. C

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc/de-thi-dh-huong-dan-giai-d13.fwduuq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan