Xin nhờ thầy cô giải giúp bài hình.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docCho tam giác ABC vuông tại C, các điểm S, P, Q lần lư­ợt là trung điểm của AB, AC và BC. Dựng đư­ờng cao CH.
a) Chứng minh rằng 5 điểm C, Q, S, H, P cùng thuộc một đư­ờng tròn.
b) Tính tỷ số diện tích của SPC và BCA.
c) Cho AC = 3cm, BC = 4cm. Tính thể tích của hình đư­ợc sinh ra khi cho CBS quay  trọn một vòng quanh BS.
d) Cho AC = b, CB = a, AB = c, AQ = m, BP = n và r là bán kính đ­ường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh rằng .
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-07-14 09:46:58 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Xin nhờ thầy cô giải giúp bài hình., Hình học 9. Cho tam giác ABC vuông tại C, các điểm S, P, Q lần lư­ợt là trung điểm của AB, AC và BC. Dựng đư­ờng cao CH. a) Chứng minh rằng 5 điểm C, Q, S, H, P cùng thuộc một đư­ờng tròn. b) Tính tỷ số diện tích

https://tailieuhoctap.com/de-thi/xin-nho-thay-co-giai-giup-bai-hinh.wib10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác