Xin nhờ các thầy cô giúp bài hình!

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Cho đoạn thẳng OO' = 4 cm. Vẽ hai đường tròn tâm O bán kính 3 cm và tâm O' bán kính 3 cm cắt nhau tại hai điểm A và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là OO' vẽ hai bán kính OC và O'D song song với nhau (C khác A, C khác B). Gọi D' là điểm đối xứng của D qua O'.
a) Chứng minh AB, OO', CD' cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
b) Chứng minh A là trực tâm của tam giác BCD.
c) Xác định vị trí của C để diện tích tứ giác OCDO' là lớn nhất và tìm diện tích lớn nhất đó.
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-04-07 20:35:34 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Xin nhờ các thầy cô giúp bài hình!, Hình học 9. Cho đoạn thẳng OO' = 4 cm. Vẽ hai đường tròn tâm O bán kính 3 cm và tâm O' bán kính 3 cm cắt nhau tại hai điểm A và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là OO' vẽ hai bán kính OC và O'D song song với nhau (C khác A, C khác B). Gọi D' là điểm đối xứng của D qua O'. a) Chứng minh AB, OO', CD' cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. b) Chứng minh A là trực tâm của tam giác BCD. c) Xác định vị trí của C để diện tích tứ giác OCDO' là lớn nhất và tìm diện tích lớn nhất đó.

https://tailieuhoctap.com/de-thi/xin-nho-cac-thay-co-giup-bai-hinh.jczz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác