( Bài này lớp 8 làm được, nhưng lớp 5 em làm ko ra giúp em theo cách lớp 5 với)


Cho hình chữ nhật ABCD, AB =30cm, CB=20cm. Lấy M, N lần lượt thuộc AB, AD sao cho AM=AN =15cm.Điểm P thuộc đoạn CD sao cho CP =10cm. AC cắt MN, MP lần lượt tại R, S. Tính diện tích tam giác MRS.

Lớp 5 phải chấp nhận một số thứ (ví dụ như (1))
Lấy Q trên CD sao cho CQ = 15 cm. Kẻ các đường cao SH, SK, RX, RY. Giải thích cho con bạn các kết quả sau:
SH + SK = BC= 20, Nhân 3 lần lên được: 3.SH + 3.SK = 60 (1)
SABC – SMBCP = SAMS - SCPS
1/2 .30.20 – 1/2. (15 + 10).20 = 1/2 .15.SH – 1/2 . 10.SK
15.SH – 10.SK = 100. Chia cho 5 được: 3.SH - 2.SK = 20 (2)
Bằng sơ đồ đoạn thẳng cho (1) và (2) ta được:

5.SK = 40 hay SK = 40 :5 = 8 và SH = 12.
Như vậy tính được SSCP = 1/2 .8.10 = 40; SMBCS = 1/2. (15 + 10).20 – 40 = 210
SAMO – SCQO = SABC – SMBCQ = 1/2. 30.20 – 15.20 = 0
Do đó OM = OQ = 10. Tính được SOMS = BCOM – SMBCS = 1/2. (10 + 20).15 – 210 = 15.
RX + RY = 15. Nhân 3 lần lên được: 3.RY + 3. RX = 45 (3)
SRAN – SROM = SAMN - SAMO
1/2 .15.RY – 1/2.10.RX = 1/2 .15.15 – 1/2 .15.10
15.RY – 10.RX = 75. Chia cho 5 được 3.RY – 2.RX = 15 (4)
Bằng sơ đồ đoạn thẳng cho (3) và (4) ta được:

5.RX = 30 hay RX = 30:5 = 6. Tính được SMRO = 1/2. 10.6 = 30.
Cuối cùng SMRS = 30 + 15 = 45 cm2. (Bạn xem lại nhé)