Cac bai tap on tap hinh 9 vao 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Bµi tËp h×nh häc
 Bµi tËp 1:Cho (O) vµ 1 ®iÓm A n¨m ngoµi ®­êng trßn, tõ A kÎ 2 tiÕp tuyÕn AB vµ AC víi (O). M lµ 1 ®iÓm tuú ý trªn d©y BC ( MB, C) ®­êng th¼ng vuån gãc víi OM t¹i M c¨t AB, AC lÇn l­ît ë D vµ E. CMR:
 a/ Tø gi¸c ODBM vµ ABOC néi tiÕp ®­êng trßn.
 b/ M lµ trung ®iÓm cña DE
 Bµi tËp 2: Cho ®­êng trßn (O) mét cung AB vµ S lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña cung ®ã. Trªn d©y AB lÊy 2 ®iÓm E vµ H. C¸c ®­êng th¼ng SH, SE c¾t ®­êng trßn (O) lÇn l­ît ë C vµ D. CMR: tø gi¸c EHCD néi tiÕp
 Bµi tËp 3: Cho tø gi¸c ACDB (AB > CD) néi tiÕp (O). Gäi S lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña cung nhá CD, ®­êng th¼ng AD c¾t BS ë E, ®­êng th¼ng BC c¾t AS ë F. CMR:
 a/ Tø gi¸c AFEB néi tiÕp
 b/ ED.EA = ES. EB
 c/ DC song song vëi EF
 Bµi tËp 4: Cho ABC nhän, c¸c ®­êng ph©n gi¸c trong cña vµ gÆp nhau ë S. C¸c ®­êng ph©n gi¸c ngoµi cña vµ c¾t nhau ë E
 a/ CMR: tø gi¸c BSCE néi tiÕp
 b/ Gäi M lµ t©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tø gi¸c BSCE. CMR: ABMC néi tiÕp
 Bµi tËp 5: Cho (O) vµ 1 ®iÓm A n»m ngoµi ®­êng trßn. C¸c tiÕp tuyÕn víi ®­êng trßn (O) kÎ tõ A tiÕp xóc víi (O) t¹i B vµ C. Gäi M lµ 1 ®iÓm tuú ý trªn ®­êng trßn (M B, C). Tõ M kÎ MH vu«ng gãc víi BC, MK vu«ng gãc víi AC, MI vu«ng gãc víi AB
 a/ CMR: ABOC néi tiÕp
 b/ CMR MIH MHK
 c/ CMR: MI.MK = MH2
 Bµi tËp 6: Cho (O)®­êng kÝnh AB. M lµ 1 ®iÓm trªn ®­êng trßn ( M A, B). C lµ  ®iÓm trªn c¹nh AB ( C A, O, B), ®­êng vu«ng gãc MC t¹i M c¾t hai tiÕp tuyÕn kÎ tõ vµ B víi (O) t¹i E vµ F. Chøng minh:
 a/ Tø gi¸c BCMF néi tiÕp
 b/ ECF vu«ng t¹i C
 Bµi tËp 7: Cho ABC nhän néi tiÕp ®­êng trßn t©m O, hai ®­êng cao BB’ vµ CC’ c¾t nhau t¹i H.
 a/ Chøng minh BCB’C’ néi tiÕp. T×m t©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp BCB’C’
 b/ Tia AO c¾t ®­êng trßn (O) t¹i ë D, c¾t B’C’ t¹i I. CMR: B’IDC néi tiÕp
 c/ Chøng minh H ®èi xøng víi D qua trung ®iÓm M cña BC

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-04-11 06:26:32 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 130 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Cac bai tap on tap hinh 9 vao 10, Hình học 9. Bµi tËp h×nh häc Bµi tËp 1:Cho (O) vµ 1 ®iÓm A n¨m ngoµi ®­êng trßn, tõ A kÎ 2 tiÕp tuyÕn AB vµ AC víi (O). M lµ 1 ®iÓm tuú ý trªn d©y BC ( MB, C) ®­êng th¼ng vuån gãc víi OM t¹i M c¨t AB, AC lÇn l­ît

https://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/cac-bai-tap-on-tap-hinh-9-vao-10.didlvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác