Các bài tập ôn tập hình 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
Ôn tập Hình học 6
Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho ; .
Trong ba tia Ox, Ot, Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo ?
Tia Ot có là tia phân giác của  không ? Vì sao?
Bài 2: Cho hai tia Oy và Ot cùng nằm trên nửa mặt bờ có bờ chứa tia Ox. Biết , .
Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao?
Tính số đo 
Gọi tia Oz là tia đối của tia Ox. Tính số đo 
Tia Oy có phải là tia phân giác của  không? Vì sao?
Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho ; . Vẽ Om là phân giác của , On là phân giác của . 1. Tính số đo của :; ?
Tia Oy có là tia phân giác của  không ? Vì sao?
Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo của ?
Bài 4: Cho hai góc kề bù  và  với 
Tính số đo 
2. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD chứa tia BC vẽ .
Tia BM có phải là tia phân giác của  không? Vì sao?
Bài 5:
1)Cho đoạn thẳngAB, điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của OA, OB.
a) Chứng tỏ rằng OA < OB.
b) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
c) Chứng tỏ rằng độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O (O thuộc tia đối của tia AB).
2) Vẽ tia Ax. Trên tia Ax xác định hai điểm B và C sao cho B nằm giữa A và C và AC = 8cm, AB = 3BC.
a) Tính độ dài các đoạn AB, BC.
b) Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các đoạn AB, AC, BC. Tính độ dài MN, NP.
c)Chứng tỏ rằng B là trung điểm của NC.
3) Vẽ 2 góc kề bù  sao cho 
a) Tính 
b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC chưa tia OA vẽ tia OD sao cho . Chứng tỏ OD là tia phân giác của 
4) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz, Om, Ot sao cho góc xOy = 200, góc xOz = 700, góc xOt = 900.
Chứng minh rằng Oz là tia phân giác của góc yOm.
Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOt không? Vì sao?
Bài 6: Cho hai góc kề bù xOy và yOz, biết góc xOy = 
a/ Tính số đo góc yOz
b/Gọi Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc xOy
chứng minh mOn là góc vuông
c/ từ phần b, em có nhận xét gì về hai tia phân giác của hai góc kề bù?(= 900)
Bài 8: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ot sao cho 
a, Tính Tia Oy có là tia phân giác của góc xOt không? Vì sao?
b, Gọi tia Om là tia đối của tia Ox.Tính số đo của góc mOt?
c, Gọi Oz là tia phân giác của góc mOt. Tính số đo của góc yOz?
Bài 9: Cho hai góc kề bù AOT và BOT. Gọi OM và ON lần lượt là tia phân giác của hai góc đó. Tính ?
Câu 10:Cho đoạn thẳng AB dài 8cm,lấy điểm M sao cho AM = 4cm.
a.Tính độ dài đoạn thẳng MB.
b.Điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ?vì sao?
c.Trên tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho AK = 4cm.So sánh MK với AB.
Câu 11:Cho tia Ox ,trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 8cm,AB = 2cm.Tính độ dài đoạn thẳng OB.
Câu 12:Cho đoạn thẳng AB dài 5cm.Điểm B nằm giữa hai điểm A và C sao cho BC = 3cm.
a.Tính AB.
b.Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao BD = 5cm.So sánh AB và CD.
Bài 13: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy bằng 600, góc xOz bằng 1200.
a, Tính góc yOz? b,Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không?
c, Gọi Ot là tia đối
Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-05-29 16:30:31 | Thể loại: Hình học 6 | Lần tải: 32 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: docx
lần xem

đề thi Các bài tập ôn tập hình 6, Hình học 6. Ôn tập Hình học 6Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho ; .Trong ba tia Ox, Ot, Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?Tính số đo ?Tia Ot

https://tailieuhoctap.com/de-thi/cac-bai-tap-on-tap-hinh-6.r1z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan