Đề KT chương 3

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm và .Tìm tọa độ của vectơ  .
A. .     B. . C.   D.
Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,  cho 2 điểm . Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.
A.   B.   C.   D.
Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với ,. Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.
A.   B.  C.   D.
Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,  cho mặt cầu . Tìm tọa độ tâm I và bán kính r của mặt cầu.
A. .     B. .    C.  D.
Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (Q) có phương trình . Tìm tọa độ một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) .
A.  B.   C.  D.
Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm và có vectơ pháp tuyến
A.      B.      C.  D.
Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ và . Tìm tọa độ của vectơ ?
A.   B.   C.   D.
Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,  cho mặt cầu có tâm , bán kính . Hãy tìm phương trình của mặt cầu .
A.     B.
C.     D.
Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm ,. Tìm độ dài của đoạn thẳng
A.                     B.                           C.                          D.
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng và tọa độ điểm A(1;2;1). Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P).
A.         B.     C.      D.
Câu 11 . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm A(1; 0; 1) , B(1; 1; 2) và C(2; 1; 1) . Viết phương trình mặt phẳng (P) qua 3 điểm A, B, C.
    A.  x - y + z – 5 = 0. B. –x +y +z = 0.     C. x + y – z = 0. D. x – y + z – 2 = 0.

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  và tọa độ điểm A(1;2;1). Tìm phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (P).
A.     B.
C.     D.
Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ,. Tìm phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với cả .
A.   B.     C.   D.
Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có . Tính độ dài đường trung tuyến AM.
A.                     B.                           C.                          D.
Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (Q) có phương trình . Tìm tọa độ một điểm thuộc mặt phẳng (Q) .
A.  B.   C.  D.
Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (Q) có phương trình , điểm .Tìm tọa hình chiếu H của A lên mặt phẳng (Q) .
A.   B.   C.   D.
Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho vector . Tính góc giữa 2 vec tơ .
A. 135°  B. 90°   C. 60°   D. 45°
Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(2; 4; 1), B(–2; 2; –3). Tìm phương trình mặt cầu đường kính AB.
 A.  x² + (y + 3)² + (z – 1)² = 16.  B.  x² + (y – 3)² + (z – 1)² = 36.
 C.  x² + (y + 3)² + (z + 1)² = 16.  D.  x² + (y – 3)² + (z + 1)² = 36.
Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi (P) là mặt phẳng đi qua G(1; 2; –1) và cắt Ox, Oy, Oz lần
lượt tại A, B, C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Viết phương trình mặt phẳng (P).
 A. (P): x + 2y – z – 4 = 0   B. (P): 2x + y – 2z – 2 = 0
 C. (P): x + 2y – z – 2 = 0   D. (P): 2x + y – 2z – 6 = 0
Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ,. Tìm phương trình mặt phẳng  (R) chứa giao tuyến của ;và đi qua điểm A.
A.   B.     C.   D.

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-11-12 22:00:28 | Thể loại: Hình học 12 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.98 M | File type: docx
lần xem

đề thi Đề KT chương 3, Hình học 12. Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm và .Tìm tọa độ của vectơ . A. . B. . C. D. Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 2 điểm . Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

https://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc12/de-kt-chuong-3.y2120q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác