Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1-lop 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1-Lớp 10
A.Phần trắc nghiệm(3đ)
Câu 1:Tổng bằng:
A.
B.
C.
D.
Câu 2:Cho tập hợp .Khi đó A bằng
A.
B.
C.
D.
Câu 3:Cho tập A=(-5;1],B=,C=.Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
B.
C.
D.
Câu 4.Cho tập hợp A={a,b,c,d,e}.Số tập con của A là
A.32
`B.10
C.12
D.16
Câu 5.Cho A là tập hợp các số tự nhiên là ước chung của 36 và 90.Khi đó
A.{1,2,3,6,9,12}
B. {1,2,3,6,9,10}
C. {1,2,3,4,6,8}
D. {1,2,3,6,9,18}
Câu 6.Hãy chọn tập hợp khác rỗng trong các tập hợp sau
A.
B.
C.
D.
Câu 7.Các phần tử của tập hợp:là
A.A={1}
B. A={1,2}
C. A=
D. A={2}
Câu 8.Cho hai lực có cùng cường độ là 100N,có điểm đặt tại O và tạo với nhau góc 900 .Cường độ lực tổng hợp của hai lực đó bằng bao nhiêu?
A.N
B.200N
C.100N
D.N
Câu 9.Chọn phát biểu sai cho quy tắc ba điểm
A.
B.
C.
D.
Câu 10.Khẳng định nào không phải là mệnh đề chứa biến?
A.
B.
C.
D.
Câu 11.Cho tập hợp A={1,2,3,4,5} và tập B={2,4,6,8}.Khi đó tập là
A.{1.3}
B.{1,2,3,4,5,6,8}
C.{2,4}
D.{1,3,5}
Câu 12.Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a,khi đó độ dài bằng:
A.
B.
C.
D.
Câu 13.Cho hình bình hành ABCD tâm O.Chọn đáp án sai:
A.
B.
C.
D.
Câu 14.Kí hiệu nào sau đây để chỉ 6 là số tự nhiên ?

A.
B.
C.
D.
B.Phần Tự luận (7 điểm)
Câu 1.(3đ) Cho các tập hợp
,
Liệt kê các phần tử tập hợp A,B.
Tìm ,,A\B.
Xác định các tập P sao cho .
Câu 2(2đ).Cho hai tập hợp A= ,B=,m là tham số.
Với m=5,tìm các tập hợp ,.
Tìm m để tập hợp hoặc bằng hoặc có đúng một phần tử.
Câu 3(2đ).Cho hình bình hành ABCD tâm O.
Tìm các véc tơ khác cùng phương với véc tơ ,bằng véc tơ .
Gọi G là trọng tâm tâm giác ABC.
i.Chứng minh rằng :
ii.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB,BC.Chứng minh rằng .

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-11-12 22:06:23 | Thể loại: Hình học 10 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.96 M | File type: docx
lần xem

đề thi Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1-lop 10, Hình học 10. Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1-Lớp 10 A.Phần trắc nghiệm(3đ) Câu 1:Tổng bằng: A. B. C. D. Câu 2:Cho tập hợp .Khi đó A bằng A. B. C. D. Câu 3:Cho tập A=(-5;1],B=,C=.Khẳng định nào sau đây đúng? A. B. C. D. Câu 4.Cho tập hợp A={a,b,c,d,e}.Số tập con của A là A.32 `B.10 C.12 D.16 Câu 5.Cho A là tập hợp các số tự nhiên là ước chung của 36 và 90.Khi đó A.{1,2,3,6,9,12} B. {1,2,3,6,9,10} C. {1,2,3,4,6,8} D. {1,2,3,6,9,18} Câu 6.Hãy chọn tập hợp khác rỗng trong các tập hợp sau A. B. C. D. Câu 7.Các p

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kiem-tra-chat-luong-giua-ki-1-lop-10.c3120q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác