thi nghe pho thong

  • 02/09/2019 03:53:47
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: xls , dung lượng : 0.06 M, số trang : 2 ,tên

Chi tiết

UBND TP CAÀN THÔ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

DANH SAÙCH HOÏC SINH DÖÏ THI NGHEÀ PHOÅ THOÂNG
Khoaù thaùng 03 naêm 2012

STT HOÏ LOÙT TEÂN Nöõ NGAØY SINH NÔI SINH LÔÙP TRÖÔØNG NGHEÀ CAÁP ÑIỂM TB
N T Naêm HỌC NGHỀ
1 NGUYỄN TRỌNG TÍN 02 10 1993 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B1 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.1
2 VÕ MẠNH HÙNG 19 09 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B1 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.8
3 NGUYỄN VĂN MINH TRÍ 27 03 1993 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B1 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.6
4 NGUYỄN HOÀNG THOÂNG 11 06 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B1 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.0
5 TRỊNH QUỐC HUY 15 09 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B2 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.4
6 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 28 07 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B2 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.2
7 MAI NGUYỄN CHÍ CƯƠNG 03 11 1993 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B2 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.7
8 HUỲNH SANG 26 01 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B2 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.3
9 CHẾ ANH HIẾU 08 03 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B2 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.7
10 NGUYỄN LEÂ YẾN NHI X 14 10 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B3 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.3
11 TOÂ THỊ MỸ TUYEÂN X 18 11 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B3 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.3
12 NGUYỄN THỊ KIM ANH X 01 05 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B3 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.4
13 HUỲNH COÂNG THANH 07 01 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B3 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.0
14 PHÙNG HUỆ HIỀN 03 09 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B3 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.1
15 BÙI THỊ MỘNG TRINH X 16 09 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B3 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.3
16 LEÂ NGỌC MỸ PHỤNG X 25 01 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B3 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.2
17 LƯƠNG COÂNG THÀNH 04 10 1992 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.8
18 NGUYỄN CẨM TÚ X 24 09 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.2
19 NGUYỄN LƯU TRÚC PHƯỢNG X 02 07 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.1
20 NGUYỄN VÕÕ THẢO HUỆ X 03 02 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.9
21 NGUYỄN THỊ THÚY LOAN X 19 09 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.1
22 NGUYỄN VĂN THANH 15 07 1993 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.1
23 ĐỖ THANH HÀO 29 03 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.2
24 NGUYỄN VĂN NGOAN 25 02 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.2
25 HUỲNH THỊ DIỄM TRANG X 07 05 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.6
26 NGUYỄN CHÍ HÀO 02 01 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.4
27 LEÂ THÒ NGOÏC DUNG X 29 11 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.6
28 NGUYỄN HOÀNG ANH 06 01 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.4
29 PHAN HIỀN NHAÂN 11 03 1993 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B4 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.5
30 PHẠM THỊ MỸ CHI X 23 04 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.7
31 PHÙNG MINH THẠNH 02 05 1993 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.1
32 LEÂ VĂN CỌP 05 04 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.9
33 HUỲNH THỊ MỘNG TRÚC X 24 08 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.3
34 TRẦN MAI NHỰT NAM 08 12 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.9
35 LEÂ TRUNG HIẾU 29 03 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.0
36 NGUYỄN THANH HẢI 08 09 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.0
37 LEÂ HOAØNG THẢO 08 03 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.3
38 HUỲNH THANH TRÍ 01 05 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.9
39 NGUYỄN TUẤN ANH 11 02 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.5
40 VÕ TUẤN ANH 24 05 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.8
41 NGUYỄN HÙNG QUỐC 19 06 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 7.5
42 LƯ NHỰT MINH 08 04 1994 "Thốt Nốt, Cần Thơ" 11B5 THPT Thốt Nốt Laøm vườn THPT 8.3
43Tổng số có 42 ( bốn mươi hai) Tổng số có 42 ( Bốn mươi hai)
"Thoát Noát, ngaøy 6 thaùng 2 naêm 2012"
Hieäu tröôûng

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ