Đề thi học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7
TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau
: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :
A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.
D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.
Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :
a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.
Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?
a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh
Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :
a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.
Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?
Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.
Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).
Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.
II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)
Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )
Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7
TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau
: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :
A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.
D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.
Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :
a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.
Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?
a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh
Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :
a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.
Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?
Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.
Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).
Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.
II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)
Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )
Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7
TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau
: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :
A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.
D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.
Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :
a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.
Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?
a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh
Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :
a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.
Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?
Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.
Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).
Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.
II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)
Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )
Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7
TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau
: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :
A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.
D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.
Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :
a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.
Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?
a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh
Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :
a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.
Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?
Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.
Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).
Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.
II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)
Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )
Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7
TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau
: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :
A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.
D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.
Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :
a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.
Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?
a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh
Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :
a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.
Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?
Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.
Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).
Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.
II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)
Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )
Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7
TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau
: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :
A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.
D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.
Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :
a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.
Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?
a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh
Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :
a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.
Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?
Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.
Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).
Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.
II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)
Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )
Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7
TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau
: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :
A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.
D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.
Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :
a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.
Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?
a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh
Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :
a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.
Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?
Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.
Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).
Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.
II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)
Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )
Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)

Câu 4 : Hãy giải thích vì sao khí hậu châu phi nóng và khô bậc nhất thế giới ? ( 2 điểm )
 
 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM: I.TRẮC NGHIỆM:
( 3điểm ) Câu 1 3 4 5 6 2 Đáp án a b b Sai Khí hậu- Băng tuyết – Thực vật – Người. II.TỰ LUẬN : ( 7 điểm ) Câu 1 : ( 2 điểm ) + Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa là : -Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió. -Thời tiết diễn biến thất thường. + Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nhiệt đới gió mùa. Câu 2 : ( 1 điểm) Những biện pháp chủ yếu : -Phát triển thủy lợi, trồng cây che phủ đất . -Chú ý tính chặt chẽ của mùa vụ. -Có những biện pháp phòng chống thiên tai, phòng trừ sâu bệnh. Câu 3 : ( 2điểm ) Vẽ sơ đồ Dân số tăng quá nhanh Kinh tế chậm phát triển Đời sống chậm cải thiện Tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường. Câu 4 : ( 2 điểm ) Khí hậu châu Phi nóng và khô bậc nhất thế giới vì : - Do đại bộ phận diện tích lãnh thổ nằm giữa 2 chí tuyến. - Có dạng hình khối khổng lồ. -Bờ biển ít bị cắt xẻ, ít vũng, vịnh, nên ảnh hưởng của biển không Không vào sâu đất liền .
ĐỀ 3 kiểm tra địa lí lớp 7 A.Trắc nghiệm :(3đ)
I.Điền vào chỗ trống những từ ,cụm từ thích hợp trong các câu sau : a.Điều tra dân số cho biết ................của 1 địa phương ,1 nước . b.Tháp tuổi cho biết ...............của dân số qua ...........của địa phương . c.Trong 2 thế kỉ gần đây dân số thế giới .............đó là nhờ ......................................
II.Hãy chon câu trả lời mà em cho là đúng nhất : Câu 1 :Mật độ dân số là gì ? A.Số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ . B.Số diện tích trung bình của một người dân . C.Dân số trung bình của các địa phương trong nước . D.Số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ .
Câu 2:Nguyên nhân dẫn đến làng sóng di dân ở đới nóng : A.Thiên tai liên tiếp mất mùa . B.Xung đột ,chiến tranh đói nghèo . C.Do yêu cầu phát triển công nghiệp ,nông nghiệp ,dịch vụ . D.Tất cả các câu trả lời đều đúng .

Câu 3 :Khu vực gió mùa điển hình của thế giới : A.Đông Nam Á B.Đông Nam Á và Nam Á C.Trung Á D.Đông Á và Nam Á
Câu 4 :Sắp xếp vị trí quang cảnh theo thứ tự xa dần của vĩ tuyến trong môi trường nhiệt đới : A.Xa van ,Rừng thưa ,Vùng cỏ thưa . B.Vùng cỏ thưa ,Xa van ,Rừng thưa . C.Rừng thưa ,Xa van ,Nữa hoang mạc D.Không có câu trả lời đúng .
Câu 5 :Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng vĩ tuyến nào trên địa cầu : A.Vĩ tuyến 5 oB-5 oN B.Vĩ tuyến xích đạo . C.Vĩ tuyến 30oB-30oN D.Vĩ tuyến từ 5 o -30o ở 2 bán cầu
Câu 6 :Nêu hậu quả của bùng nổ dân số : A.Nền kinh tế phát triển không kịp để đáp ứng không kịp nhu cầu ăn ,mặc ,ở . B.Tăng tỉ lệ dân đói nghèo ,nạn thất nghiệp và tệ nạn xã hội phát triển . C.Sức khỏe kém ,bệnh tật nặng ,dân trí thấp . D.Tất cả các câu trên .
B.Tự luận :(7đ) Câu 1:Quần cư là gì ?Quần cư nông thôn là gì ? Quần cư đô thị là gì ? So sánh giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị ?
Câu 2 :Vị trí của đới nóng ?Đới nóng có bao nhiêu kiểu môi trường chính ?Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nào ?
Câu 3 :Trình bày vị trí địa lý của Châu Phi ?Giải thích tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi ?
ĐÁP ÁN A.Trắc nghiệm : I.Điền vào chỗ trống : (1,5đ) Mỗi câu điền đúng 0,5 đ II.Chon câu trả lời đúng :(1,5đ ) Mỗi câu chọn đúng 0,25 đ
Câu 1 :D Câu 4 :C Câu 2 :D Câu 5 :D Câu 3 :B Câu 6 :D
B.Tự luận :(7đ) Câu 1 :(3đ) -Nêu đúng 3 khái niệm :1,5 đ -So sánh đúng : 1,5 đ Câu 2 : (2đ ) -Vị trí :0,5 đ -Có 4 kiểu môi trường :Kể tên (1đ ) -Việt nam nằm trong kiêu môi trường nhiệt đới gió mùa (0,5đ) Câu 3 :(2đ) -Trình bày đúng vị trí (1đ) -Giải thích đúng :(1đ )
 
 

ĐỀ 4 kiểm tra địa lí lớp 7
A.Trắc nghiệm :(3đ)
I.Điền vào chỗ trống những từ ,cụm từ thích hợp trong các câu sau :
a.Điều tra dân số cho biết ................của 1 địa phương ,1 nước .
b.Tháp tuổi cho biết ...............của dân số qua ...........của địa phương .
c.Trong 2 thế kỉ gần đây dân số thế giới .............đó là nhờ ......................................
II.Hãy chon câu trả lời mà em cho là đúng nhất :
Câu 1 :Mật độ dân số là gì ?
A.Số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ .
B.Số diện tích trung bình của một người dân .
C.Dân số trung bình của các địa phương trong nước .
D.Số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ .
Câu 2:Nguyên nhân dẫn đến làng sóng di dân ở đới nóng :
A.Thiên tai liên tiếp mất mùa .
B.Xung đột ,chiến tranh đói nghèo .
C.Do yêu cầu phát triển công nghiệp ,nông nghiệp ,dịch vụ .
D.Tất cả các câu trả lời đều đúng .
Câu 3 :Khu vực gió mùa điển hình của thế giới :
A.Đông Nam Á
B.Đông Nam Á và Nam Á
C.Trung Á
D.Đông Á và Nam Á

Câu 4 :Sắp xếp vị trí quang cảnh theo thứ tự xa dần của vĩ tuyến trong môi trường nhiệt đới :
A.Xa van ,Rừng thưa ,Vùng cỏ thưa .
B.Vùng cỏ thưa ,Xa van ,Rừng thưa .
C.Rừng thưa ,Xa van ,Nữa hoang mạc
D.Không có câu trả lời đúng .
Câu 5 :Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng vĩ tuyến nào trên địa cầu :
A.Vĩ tuyến 5 o  B-5 oN        
  B.Vĩ tuyến xích đạo .   
     C.Vĩ tuyến 30oB-30oN    
D.Vĩ tuyến từ 5 o -30o ở 2 bán cầu
Câu 6 :Nêu hậu quả của bùng nổ dân số :
A.Nền kinh tế phát triển không kịp để đáp ứng không kịp nhu cầu ăn ,mặc ,ở . B.Tăng tỉ lệ dân đói nghèo ,nạn thất nghiệp và tệ nạn xã hội phát triển .
C.Sức khỏe kém ,bệnh tật nặng ,dân trí thấp .
D.Tất cả các câu trên .
B.Tự luận :(7đ) Câu 1:Quần cư là gì ?Quần cư nông thôn là gì ? Quần cư đô thị là gì ? So sánh giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị ?
 
Câu 2 :Vị trí của đới nóng ?Đới nóng có bao nhiêu kiểu môi trường chính ?Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nào ?
 
Câu 3 :Trình bày vị trí địa lý của Châu Phi ?Giải thích tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi ?

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-06-14 15:31:27 | Thể loại: Địa lý 7 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Địa lý 7. ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7 TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau : Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc : A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc. C:.Môi trường n

https://tailieuhoctap.com/dethidialy7/de-thi-hoc-ki-1.kx400q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác