Đề thi học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Hoï vaø teân………………………………………                                Thöù.. ….ngaøy..….thaùng…..naêm 2012
Lôùp: 5…..                         
BAØI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I MOÂN:  LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LÍ Ñieåm
 
 
Lôøi pheâ cuûa thaày ( coâ) giaùo  PHAÀN I:              Khoanh vaøo  chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
Caâu 1: Ngaøy Quoác khaùnh cuûa nöôùc ta laø ngaøy :
Ngaøy 19 – 08 - 1945.           b.    Ngaøy 02 – 09 - 1945.                    c.    Ngaøy 23 – 09 - 1945.
Caâu 2: Thaønh phoá neâu cao taám göông “ Quyeát töû cho Toå quoác quyeát sinh” laø :
a.  Saøi Goøn    b.  Haø Noäi    c.  Hueá
Caâu 3: Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi vaøo thôøi gian naøo ?
Ngaøy 03-02-1930  b.   Ngaøy 02-03-1930 c.     Ngaøy 03-12-1930
Caâu 4: Phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta giaùp vôùi caùc nöôùc :
Laøo, Thaùi Lan, Cam-pu-chia.     b.      Laøo, Trung Quoác, Cam-pu-chia.
                                      c    Trung Quoác, Thaùi lan, Cam-pu-chia.
Caâu 5: Ñaëc ñieåm khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa ôû nöôùc ta :
a.Nhieät ñoä cao, gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.   b.  Nhieät ñoä thaáp, gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.
                                            c.      Nhieät ñoä cao, gioù vaø möa khoâng thay ñoåi theo muøa.
Caâu 6: Nöôùc ta coù :
a.   54 daân toäc   b.   55 daân toäc   c.    56 daân toäc
PHAÀN II Caâu 1: Haõy noái nhöõng khoù khaên ôû coät beân traùi vôùi bieän phaùp giaûi quyeát ôû coät beân phaûi cho ñuùng :
1.  Giaëc ñoùi    a) Phaùt ñoäng phong traøo “ Xoaù naïn muø chöõ “
2.  Giaëc doát    b) Laäp “Huõ gaïo cöùu ñoùi”,“Ngaøy ñoàng taâm”,“Taêng gia saûn xuaát”.
3.  Taøi chính thieáu   c) Ngoaïi giao khoân kheùo
4.  Giaëc ngoaïi xaâm   d) Laäp “ Quyõ ñoäc laäp”, “ Tuaàn leã vaøng” .
Caâu 2: Em haõy ñieàn töø ngöõ thích hôïp ( khoâng chòu, caøng laán tôùi, phaûi nhaân nhöôïng, laøm noâ leä, hi sinh ) vaøo choã chaám cho hoaøn chænh lôøi keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán cuûa Baùc Hoà.
  Trích lôøi keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh :
 “ Hôõi ñoàng baøo toaøn quoác !
 Chuùng ta muoán hoaø bình, chuùng ta………………………………… . Nhöng chuùng ta caøng nhaân nhöôïng, thöïc daân Phaùp………………………….., vì chuùng muoán cöôùp nöôùc ta moät laàn nöõa.
 Khoâng ! Chuùng ta thaø……………………… taát caû, chöù nhaát ñònh………………………… Maát nöôùc, nhaát ñònh khoâng chòu……………………………
Caâu 3: Em haõy neâu caùc loaïi ñöôøng giao thoâng ôû nöôùc ta .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Caâu 4: Thöông maïi goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo? Thöông maïi coù vai troø gì ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Caâu 5: Em haõy ñieàn tieáp töø ngöõ thích hôïp vaøo choã chaám cho hoaøn chænh baøi hoïc “Daân soá nöôùc ta”
      Nöôùc ta coù dieän tích vaøo loaïi………………….nhöng laïi thuoäc haøng caùc nöôùc……………treân theá giôùi.Daân soá taêng nhanh gaây nhieàu………………………….cho vieäc naâng cao ñôøi soáng. Nhöõng naêm gaàn ñaây, toác ñoä……………………ñaõ giaûm hôn so vôùi tröôùc nhôø thöïc hieän toát coâng taùc………………………………..gia ñình.

    ÑAÙP AÙN LÒCH SÖÛ - ÑÒA LÍ  PHAÀN I ( 3ñ)
 
Caâu 1
Caâu 2
Caâu 3
Caâu 4
Caâu 5
Caâu 6
b
b
a
b
a
a
 
PHAÀN II
Caâu 1( 1ñ) : 1b; 2a; 3d; 4c.
Caâu 2( 2ñ): Thöù töï caàn ñieàn laø: phaûi nhaân nhöôïng, caøng laán tôùi, hi sinh, khoâng chòu, laøm noâ leä.
Caâu 3( 1,5 ñ):  ñöôøng saét, ñöôøng oâ toâ, ñöôøng soâng, ñöôøng bieån vaø ñöôøng haøng khoâng .
Caâu 4( 1,5) Thöông maïi goàm caùc hoaït ñoäng noäi thöông vaø ngoaïi thöông. Thöông maïi coù vai troø laøm caàu noái giöõa saûn xuaát vaø tieâu thuï.
Caâu 5( 1ñ)  trung bình, ñoâng daân, khoù khaên, taêng daân soá, keá hoaïch hoaù.
  KHOA HOÏC PHAÀN I ( 3ñ)
 
Caâu 1
Caâu 2
Caâu 3
Caâu 4
Caâu 5
Caâu 6
a
c
c
a
c
c
PHAÀN II
 
Caâu 1( 2ñ) : Thöù töï caàn ñieàn laø : tröùng, tinh truøng, thuï tinh, hôïp töû .
Caâu 2( 2,5 ñ): Ñeå phoøng beänh vieâm naõo, ta neân giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh; khoâng ñeå ao tuø, nöôùc ñoïng; dieät muoãi, dieät boï gaäy. Caàn coù thoùi quen nguû maøn. Caàn ñi tieâm phoøng beänh vieâm naõo theo ñuùng chæ daãn cuûa baùc só.
Caâu 3( 2,5ñ) Muoán phoøng traùnh tai naïn giao thoâng ñöôøng boä, em caàn phaûi hoïc veà Luaät giao thoâng ñöôøng boä, ñi saùt leà beân phaûi vaø coù ñoäi muõ baûo hieåm khi ñi xe maùy, khoâng chôi döôùi loøng ñöôøng .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-03-24 20:12:52 | Thể loại: Địa lý | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Địa lý. Hoï vaø teân……………………………………… Thöù.. ….ngaøy..….thaùng…..naêm 2012 Lôùp: 5….. BAØI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I MOÂN: LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LÍ Ñieåm Lôøi pheâ cuûa thaày ( coâ) giaùo PHAÀN I: Khoanh vaøo chöõ ñaët t

https://tailieuhoctap.com/dethidialy/de-thi-hoc-ki-1.qec1yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác