KHẢO SÁT GIỮA KÌ 1 TV 3

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
d
HOÏ TEÂN : ………………………………
HOÏC SINH LÔÙP : ………………………
KTÑK – GIÖÕA HOÏC KYØ I  2009 – 2010
MOÂN TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP 3
KIEÅM TRA ÑOÏC (Ñoïc thaàm)
 
 
 
Ñoïc thaàm :                                
         Chim noäc thua
 
 Tan hoïc , Lan vöøa ñi veà vöøa nghó , khoâng bieát mình ñaõ qua caàu luùc naøo . Töï nhieân , Lan ñöùng laïi, laéng tai nghe . OÀ , coù tieáng con chim gì nghe hay laém . Thoâi ñuùng , tieáng con chim noäc thua roài . Noù ñang ñaäu treân caønh caây saêng leû tröôùc maët, vöôn chieác coå xanh bieác leân trôøi maø hoùt.
Trong nhöõng con chim röøng , Lan thích nhaát con noäc thua . Coù hoâm Lan daäy thaät sôùm, ra suoái laáy nöôùc , chöa coù con chim naøo ra khoûi toå . Theá maø con noäc thua ñaõ hoùt ôû treân caønh . Coù nhöõng hoâm trôøi möa gioù raát to , nhöõng con chim khaùc ñi truù möa heát . Nhöng con noäc thua vaãn bay ñi kieám moài hoaëc ñaäu treân caønh cao hoùt moät mình . Trong röøng chæ nghe coù tieáng möa vaø tieáng con chim chòu thöông , chòu khoù aáy hoùt maø thoâi . Thaønh ra , coù hoâm Lan ñi hoïc moät mình maø cuõng thaáy vui nhö coù baïn ñi cuøng .
 
 
         QUANG HUY
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT
VAØO KHUNG NAØY
VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT
 
 
-----------------------------------------------------------
 

1/…./0,5ñ
 
 
 
 
 
 
2/…/0,5ñ
 
 
 
 
3/……./1 ñ
 
 
 
 
 
 
4/……/1ñ 
 
 
5/……./1ñ
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Baïn Lan thích con chim noäc thua vì :
  a. ñeïp  
  b. hoùt hay  
  c.  hoùt hay , chaêm chæ , caàn cuø
 d.  khoâng phaù hoaïi muøa maøng .  
 
2/ Lan ñi hoïc moät mình maø cuõng thaáy vui vì :
Coù nhieàu baïn  .
Coù chim noäc thua .
Caûnh röøng ñeïp  .
Trôøi khoâng coù möa .
 
3/ Gaïch döôùi 2 hình aûnh so saùnh trong khoå thô sau :
  Nghæ heø vôùi boá
Beù ra bieån chôi
 Töôûng raèng bieån nhoû
 Maø to baèng trôøi .
 
4/ Ñieàn daáu phaåy thích hôïp vaøo trong caâu sau :
       Maáy hoâm tröôùc trôøi maây xaùm xòt möa ngaâu raû rích ñöôøng laày loäi .
 
 
5/ Ñaët caâu hoûi cho boä phaän in ñaäm
 
a.  Maáy ñöùa em choáng hai tay ngoài nhìn chò .
 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Em nhoû aáy laø moät caâu beù thoâng minh .
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

     
 
 
 
 Tröôøng Tieåu Hoïc          KTÑK – GIÖÕA HOÏC KYØ I ( 2009 – 2010 )
                                      MOÂN TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP 3
                KIEÅM TRA ÑOÏC (ñoïc thaønh tieáng)
 
    ……          Hoï teân hoïc sinh : ……………………………… 1/ …………………
                6ñ         Lôùp : ……………………… Ngaøy : …………… 2/ …………………
 
 
ÑOÏC THAØNH TIEÁNG
(Thôøi gian 1 phuùt)
 
-         Hoïc sinh ñoïc moät trong hai ñoaïn sau trong baøi “Coâ giaùo tí hon”   (Saùch Tieáng Vieät lôùp 3, taäp 1, trang 17 ).
 Ñoaïn 1 : “Beù keïp laïi toùc  . . . . . . laøm thöôùc .”
 Ñoaïn 2 : “Maáy ñöùa em   . . . . . . hai ñöùa lôùn .”
-         Giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh söû duïng saùch giaùo khoa ñeå ñoïc, neáu baøi ñoïc trong phieáu in khoâng roõ.
-         Giaùo vieân neâu 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc cho hoïc sinh traû lôøi ñeå kieåm tra kó naêng ñoïc hieåu , noùi vaø dieãn ñaït cuûa hoïc sinh .
 
 
Tieâu chuaån cho ñieåm ñoïc
Ñieåm
1. Ñoïc roõ raøng       , raønh maïch , löu loaùt

…………… /3 ñ
2. Ngaét nghæ hôi ñuùng caùc daáu caâu , caùc cuïm töø roõ nghóa

…………… / 1 ñ
3. Cöôøng ñoä          , toác ñoä ñoïc

…………… / 1 ñ
4.  Traû lôøi ñuùng caâu hoûi giaùo vieân neâu
…………… / 1 ñ
Coäng : 
…………… / 6 ñ
 
HÖÔÙNG DAÃN KIEÅM TRA
 
1. Ñoïc ñuùng tieáng, töø : 3 ñieåm
    - Ñoïc sai töø 1 – 2 tieáng :2,5 ñieåm
    - Ñoïc sai töø 3 – 4 tieáng     : 2,0 ñieåm
    - Ñoïc sai töø 5 – 6 tieáng   : 1,5 ñieåm
    - Ñoïc sai töø 7 – 8 tieáng : 1,0 ñieåm
    - Ñoïc sai töø 9 – 10 tieáng : 0,5 ñieåm
    - Ñoïc sai treân 10 tieáng      : 0 ñieåm
2. Ngaét nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu, caùc cuïm töø roõ nghóa   : 1 ñieåm 
    - Khoâng ngaét, nghæ hôi ñuùng töø 3 – 4 daáu caâu        :  0,5 ñieåm
- Khoâng ngaét, nghæ hôi ñuùng töø 5 daáu caâu trôû leân  : 0 ñieåm
3. Toác ñoä ñoïc :                                                                            : 1 ñieåm
    - Vöôït 1 phuùt – 2 phuùt                                             :  0,5 ñieåm
    - Vöôït 2 phuùt (ñaùnh vaàn, nhaåm)                              :  0 ñieåm
4. Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân neâu                              : 1 ñieåm
 
 
 
 
 
Baøi ñoïc :
cOÂ GIAÙO TÍ HON
 
Beù keïp laïi toùc , thaû oáng quaàn xuoáng , laáy caùi noùn cuûa maù ñoäi leân ñaàu . Noù coá baét chöôùc daùng ñi khoan thai cuûa coâ giaùo khi coâ böôùc vaøo lôùp . Maáy ñöùa nhoû laøm y heät ñaùm hoïc troø , döùng caû daäy , khuùc khích cöôøi chaøo coâ  .
Beù treo noùn , maët tænh khoâ , beû moät nhaùnh traâm baàu laøm thöôùc. Maáy ñöùa em choáng hai tay ngoài nhìn chò . Laøm nhö coâ giaùo , Beù ñöa maét nhìn ñaùm hoïc troø , tay caàm nhaùnh traâm baàu nhòp nhòp treân taám baûng . Noù ñaùnh vaàn töøng tieáng . Ñaøn em ríu rít ñaùnh vaàn theo . Thaèng Hieån ngoïng líu , noùi khoâng kòp hai ñöùa lôùn . Caùi Anh hai maù nuùng nính , ngoài goïn troøn nhö cuû khoai , bao giôø cuõng giaønh phaàn ñoïc xong tröôùc. Caùi Thanh ngoài cao hôn hai em moät caùi ñaàu . Noù môû to ñoâi maét hieàn dòu nhìn taám baûng , vöøa ñoïc vöøa maân meâ môù toùc mai .
 
        Theo NGUYEÃN THI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOÏ TEÂN : …………………………………
HOÏC SINH LÔÙP : ………………………
 
KTÑK – GIÖÕA HOÏC KYØ I    2009 – 2010
MOÂN TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP 3
KIEÅM TRA VIEÁT

……………/ 5ñ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 I.Chính taû  :  (nghe ñoïc) – Thôøi gian 15 phuùt
         Baøi “Meï vaéng nhaø ngaøy baõo ”   (Ñaàu baøi vaø 3 khoå thô ñaàu )
(Saùch Tieáng Vieät lôùp 3 taäp1, trang 32 )
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höôùng daãn chaám chính taû
     Sai 2 loãi tröø 1 ñieåm
     Baøi khoâng maéc loãi chính taû (hoaëc chæ maéc 1 loãi); Chöõ vieát roõ raøng saïch seõ ñöôïc 5 ñieåm.
    Chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai laãn ñoä cao, khoaûng caùch, kieåu chöõ vaø baøi khoâng saïch seõ tröø 1 ñieåm.
 
 
 
 

 
THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT
VAØO KHUNG NAØY
VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT
 
-----------------------------------------------------------
 

………… / 5ñ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    II. Taäp laøm vaên :   (25 phuùt)
 Vieát moät ñoaïn vaên ngaén ( töø 5 ñeán 7 caâu ) keå laïi buoåi ñaàu ñi hoïc .
 
Baøi laøm
 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-11-06 06:30:12 | Thể loại: ĐỀ TVIỆT | Lần tải: 92 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
lần xem

đề thi KHẢO SÁT GIỮA KÌ 1 TV 3, ĐỀ TVIỆT. d HOÏ TEÂN : ……………………………… HOÏC SINH LÔÙP : ……………………… KTÑK – GIÖÕA HOÏC KYØ I 2009 – 2010 MOÂN TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP 3 KIEÅM TRA ÑOÏC (Ñoïc thaàm) Ñoïc thaàm : Chim noäc thua Tan hoïc , Lan vöøa ñi veà v

https://tailieuhoctap.com/dethidetviet/khao-sat-giua-ki-1-tv-3.9cd0uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan