ĐỀ 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
TRƯỜNG THPT DƯƠNG HÁO HỌC          ĐỀ THI THỬLỚP 12 . NĂM HỌC 2016-2017
                                                                                     Môn thi: Lịch sử
                                                                          Thời gian: 60 phút, không kể thời gian phát đề
 
          ĐỀ CHÍNH THỨC
 
Câu 1: Ngày 06-06-1969 gắn liền với sự kiện nào trong lịch sử dân tộc ta?
A. Phái đoàn ta do Phạm Văn Đồng dẫn đầu đến Hội nghị Pari.
B. Hội nghị cấp cao ba nưóc Đông dương.
C. Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại  ra miền Bắc lần hai.
D. Chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời..
Câu 2: Để mở đầu cho cuộc tổng tiến công chiến 1972, quân ta đã tấn công vào nơi nào ?
A. Tây Nguyên.                                 B. Đông Nam Bộ.
C. Nam Trung Bộ.                            D. Quảng Trị..
Câu 3: Trong cuộc đấu tranh chính trị chống “Việt nam hóa chiến tranh” của Mỹ ở miền Nam, lực lượng đóng vai trò quantrọng nhất thuộc về giai cấp nào?
A. Công nhân, nông dân.                   B. Tuổi trẻ, học sinh, sinh viên
C. Nông dân.                                       D. Tăng ni, phật tử.
Câu 4: Cuộc tiến công chiến lược 1972, được bắt đầu và kết thúc trong thời gian nào?
A. Từ 03-1972 đến cuối 5-1972.                    B. Từ 03-1972 đến cuối 6-1972
C. Từ 03-1972 đền cuối 7-1972.                     D. Từ 03-1972 đến cuối 8-1972.
Câu 5: Ý nghĩa nào sau đây không nằm trong thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược 1972?
A. Mở ra bước ngoặc của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
B. Giáng một đòn mạnh vào quân ngụy và quốc sách ”bình định” của Việt Nam hóa chiến tranh.
C. Buộc Mỹ ngừng ném bom bắn phá miền bắc 12 ngày đêm..
D. Buộc Mỹ tuyên bố” Mỹ hóa” trở lạI chiến tranh xâm lược, thừa nhận sự thất bạI của Mỹ trong chiến lược”Việt nam hóa chiến tranh”.
Câu 6/  Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay:
a/. Thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình trung lập.
b/. Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.
c/. Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.
d/. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới,
Câu 7/  Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:
a/. Lênin.         b/. Xtalin.
c/. Goocbachốp        d/. Enxin.
Câu 8/  Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thỗ của các nước các dân tộc là mục đích của tổ chức nào?
a/. ASEAN         b/. EU
         c/. Liên hợp quốc       d/. Ianta
Câu 9. Nội dung gây nhiều tranh cãi giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô):
A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
B. Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc.
C. Giải quyết vấn đề của nước Đức
D. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận.
Câu 10/ Qua bức ảnh trên hãy đánh giá quan hệ giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á?

a/ Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.
b/ Đối đầu căng thẳng,
c/ Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.
d/ Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.
Câu 11/  Quan sát 4 bức ảnh 1,2,3,4 . Hãy xác định ảnh nào nói lên thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ?

         Hình 1          hình 2 hình 3 hình 4
a. Hình 1
b.Hình 2
c.Hình 3
d.Hình 4
Câu 12/  Hai cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua, là những cuộc cách mạng nào ?
  a/.Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX
  b/.Cuộc caćh mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX
  c/.Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX vàcuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX
  d/.Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX
C©u 13
Môc ®Ých khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai cña Ph¸p ë ViÖt Nam lµ g×?
A)
Bï vµo nh÷ng thiÖt h¹i trong cuéc khai th¸c lÇn thø nhÊt.
B)
§Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i do ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt g©y ra.
C)
§Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ë ViÖt Nam.
D)
§Ó t¨ng c­êng søc m¹nh vÒ kinh tÕ cña Ph¸p ®èi víi c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa.
C©u 14
Trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai, thùc d©n Ph¸p ®Çu t­ vèn nhiÒu nhÊt vµo c¸c ngµnh nµo?
A)
C«ng nghiÖp chÕ biÕn.
B)
N«ng nghiÖp vµ khai th¸c má.
C)
N«ng nghiÖp vµ th­¬ng nghiÖp.
D)
Giao th«ng vËn t¶i.
C©u 15
C¸c giai cÊp nµo míi ra ®êi do hệ qu¶ cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai cña Ph¸p ë ViÖt Nam?
A
C«ng nh©n, n«ng d©n, t­ s¶n d©n téc
B
C«ng nh©n, tiÓu t­ s¶n, t­ s¶n d©n téc
C
C«ng nh©n, t­ s¶n d©n téc, ®Þa chñ phong kiÕn
D
C«ng nh©n, n«ng d©n, t­ s¶n d©n téc, tiÓu t­ s¶n, ®Þa chñ phong kiÕn
C©u 16
Vµo thêi gian nµo, NguyÔn ¸i Quèc rêi Pari ®i Liªn X«, ®Êt n­íc mµ tõ l©u Ng­êi m¬ ­íc ®Æt ch©n tíi
A
Th¸ng 6/1924
B
Th¸ng 6/1922
C
Th¸ng 12/1923
D
Th¸ng 6/1923
C©u 17
B¸o “Bóa liÒm” lµ c¬ quan ng«n luËn cña tæ chøc céng s¶n nµo ®­îc thµnh lËp n¨m 1929 ë ViÖt Nam?
A
§«ng D­¬ng céng s¶n liªn ®oµn
B
§«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng
C
An Nam céng s¶n ®¶ng
D
§«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng vµ An Nam céng s¶n ®¶ng
C©u 18
T¹i Héi nghÞ hîp nhÊt ba tæ chøc céng s¶n, kh«ng cã sù tham gia cña c¸c tæ chøc céng s¶n nµo?
A
§«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng, An Nam céng s¶n ®¶ng
B
§«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng
C
§«ng D­¬ng céng s¶n liªn ®oµn
D
An Nam céng s¶n ®¶ng
C©u 19
ChÝnh quyÒn X« viÕt - NghÖ TÜnh ®· tá râ b¶n chÊt c¸ch m¹ng cña m×nh. §ã lµ chÝnh quyÒn cña d©n, do d©n vµ v× d©n. TÝnh chÊt ®ã ®­îc biÖu hiÖn ë nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n nµo?
A
Thùc hiÖn c¸c quyÒn tù do d©n chñ
B
Chia ruéng ®Êt cho d©n nghÌo, b·i bá c¸c thø thuÕ v« lý
C
Xãa bá c¸c tËp tôc l¹c hËu, x©y dùng ®êi sèng míi
D
Thùc hiÖn c¸c quyÒn tù do d©n chñ, Chia ruéng ®Êt cho d©n nghÌo, b·i bá c¸c thø thuÕ v« lý, xãa bá c¸c tËp tôc l¹c hËu, x©y dùng ®êi sèng míi
C©u 20
Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®­îc triÖu tËp ë ®©u?
A
ë H­¬ng C¶ng – Trung Quèc
B
ë Qu¶ng Ch©u – Trung Quèc
C
ë Hµ Néi – ViÖt Nam
D
ë Th­îng H¶i – Trung Quèc
C©u 21
Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø nhÊt ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn §¶ng ta thµnh:
A
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
B
§¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng
C
§¶ng Lao ®éng ViÖt Nam
D
§«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng
C©u 22
Trong héi nghÞ Trung ­¬ng ®¶ng lÇn thø s¸u (1939) §¶ng ta ®· chñ ®éng thµnh lËp mÆt trËn víi tªn gäi lµ g×?
A
MÆt trËn ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng
B
MÆt trËn nh©n d©n thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng
C
MÆt trËn d©n chñ §«ng D­¬ng
D
MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng
C©u 23
§Ó Ðp ta nh©n nh­îng, ký mét hiÖp ®Þnh do MÜ ®Æt ra Nich X¬n ®· cho  m¸y bay B52 ®¸nh  vµo ®©u trong 12 ngµy ®ªm n¨m 1972
A
Hµ Néi, Nam §Þnh
B
Hµ Néi, H¶i Phßng
C
Hµ Néi, Thanh Hãa
D
NghÖ An, Hµ TÜnh
C©u 24
Sù kiÖn nµo t¸c ®éng ®Õn héi nghÞ Bé chÝnh trÞ (tõ 18-12-1974 ®Õn 9-1-1975) ®Ó Héi nghÞ quyÕt ®Þnh gi¶i phãng miÒn Nam trong n¨m 1975?
A
ChiÕn th¾ng Bu«n Ma Thuét
B
ChiÕn th¾ng T©y Nguyªn
C
ChiÕn th¾ng Qu¶ng trÞ
D
ChiÕn th¾ng ®­êng sè 14- Ph­íc Long
 
C©u 25
Sau ngày 23-9-1945 vì sao ta chủ trương đánh Pháp ở miền Nam?
A
Dã tâm của Pháp muốn xâm lược nước ta lần nữa.
B
Thực dân Pháp được quân Anh tạo điều kiện trở lại Nam Bộ.
C
Thực dân Pháp đánh úp trụ sở UBND Nam bộ mở chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai.
D
Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc cấu kết với nhau.
 
C©u 26
Vì sao Đảng, Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn giải pháp đàm phán với Pháp và kí Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946?
A
Lực lượng của Pháp quá mạnh .
B
Tránh tình trạng phải đối phó một lúc với nhiều kẻ thù, tranh thủ thời gian củng cố phát triển lực lượng cách mạng, chuẩn bị kháng chiến lâu dài, …
C
Thực dân Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc đã kí Hiệp ước Hoa-Pháp.
D
Để chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
 
C©u 27
Con ®­êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®­îc x¸c ®Þnh trong C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn do ®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o, ®ã lµ:
A
Lµm c¸ch m¹ng t­ s¶n d©n quyÒn vµ c¸ch m¹ng ruéng ®Êt ®Ó tiÕn lªn chñ nghÜa céng s¶n
B
Thùc hiÖn c¸ch m¹ng ruéng ®Êt cho triÖt ®Ó
C
TÞch thu hÕt s¶n nghiÖp cña bän ®Õ quèc
D
§¸nh ®æ ®Þa chñ phong kiÕn, lµm c¸ch m¹ng thæ ®Þa sau ®ã lµm c¸ch m¹ng d©n téc
C©u 28
S¸ch gi¸o khoa lÞch sö líp 12, trang 25, cã viÕt: “NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng t­ s¶n d©n quyÒn ë n­íc ta lµ ®¸nh ®æ bän ®Õ quèc Ph¸p; bän phong kiÕn vµ giai cÊp t­ s¶n ph¶n c¸ch m¹ng, lµm cho n­íc ViÖt Nam ®­îc ®éc lËp ...”. §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung cña v¨n kiÖn nµo?
A
LuËn c­¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10 n¨m 1930 do ®ång chÝ TrÇn Phó so¹n th¶o
B
Lêi kªu gäi Héi nghÞ hîp nhÊt thµnh lËp §¶ng (2-1930)
C
C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ cña §¶ng do ®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o
D
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của HCM
C©u 29
C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam gåm c¸c v¨n kiÖn nµo?
A
ChÝnh c­¬ng v¾n t¾t vµ §iÒu lÖ v¾n t¾t
B
ChÝnh c­¬ng v¾n t¾t, S¸ch l­îc v¾n t¾t vµ §iÒu lÖ v¾n t¾t
C
ChÝnh c­¬ng v¾n t¾t vµ S¸ch l­îc v¾n t¾t
D
ChÝnh c­¬ng v¾n t¾t vµ S¸ch l­îc v¾n t¾t vµ Lêi kªu gäi cña NguyÔn ¸i Quèc
C©u 30
Vai trß to lín cña NguyÔn ¸i Quèc ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ n¨m 1917 ®Õn n¨m 1930 lµ g×?
A
T×m ra con ®­êng gi¶i phãng d©n téc ®óng ®¾n
B
S¸ng lËp ra §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
C
§Ò ra ®­êng lèi c¬ b¶n cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam
D
Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của ĐCS Việt Nam
C©u 31
C«ng t¸c mÆt trËn mà Đảng xác định thêi kú c¸ch m¹ng 1930- 1931 lµ g×?
A
MÆt trËn nh©n d©n ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng
B
MÆt trËn d©n chñ §«ng D­¬ng
C
Héi ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng
D
MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng
C©u 32
Nguyªn nh©n dÉn ®Õn hËu qu¶ lµm cho h¬n hai triÖu ®ång bµo ta ë miÒn B¾c trong mÊy th¸ng ®Çu n¨m 1945 lµ g×
A
Thùc d©n Ph¸p b¾t nh©n d©n ta b¸n thãc theo diÖn tÝch cµy cÊy
B
Ph¸t xÝt NhËt b¾t nh©n d©n ta nhæ lóa, ph¸ hoa mµu ®Ó trång ®ay, thÇu dÇu
C
Ng¨n chÆt kh«ng cho vËn chuyÓn l­¬ng thùc tõ miÒn nam ra miÒn B¾c 
D
TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n trªn   
C©u 33
V× sao Héi nghÞ Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø 8 cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945?
A
Chñ tr­¬ng gi­¬ng cao ngän cê gi¶i phãng d©n téc
B
Hoµn chØnh chuyÓn h­íng chØ ®¹o chiÕn l­îc cña Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø 6
C
Gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò ruéng ®Êt cho n«ng d©n
D
Xác định kẻ thù của nhân dân Việt Nam.
 
C©u 34
Các văn kiện nào hình thành nên đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp?
 
 A
Quân lệnh số 1, Chỉ thị Toàn dân kháng chiến và Lời keu gọi toàn quốc kháng chiến.
B
Tuyên ngôn Độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định sẽ thắng lợi.
C
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định sẽ thắng lợi
D
Chỉ thị Toàn dân kháng chiến, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi.
 
C©u 35
Ý nghĩa quan trọng nhất của kháng chiến Việt Bắc thu đông 1947 là gì?
A
Chứng ta có khả năng thắng Pháp.
B
Là cuộc phản công lớn đầu tiên của quân dân ta giành thắng lợi.
C
Chứng tỏ khả năng của quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tiến công quân sự lớn của địch.
D
Đánh bại hoàn toàn chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh” của địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta, đưa cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn mới.
 
C©u 36
Nh÷ng tê b¸o tiÕn bé cña tÇng líp tiÓu t­ s¶n trÝ thøc xuÊt b¶n trong phong trµo yªu n­íc d©n chñ c«ng khai (1919-1926) lµ:
A
“Chu«ng rÌ”, “An Nam trΔ, “Nhµnh lóa”...
B
“Tin tøc”, “Thêi míi”, “TiÕng d©n” ...
C
“Chu«ng rÌ”, “Tin tøc”, “Nhµnh lóa”, ...
D
“Chu«ng rÌ”, “An Nam trΔ, “Ng­êi nhµ quª” ...
C©u 37
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi lµ sù kÕt hîp c¸c yÕu tè nµo?
A
Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n
B
Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi t­ t­ëng Hå ChÝ Minh
C
Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu n­íc
D
Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo t­ s¶n yªu n­íc
 
C©u 38
Trong nh÷ng nguyªn nh©n sau ®©y, nguyªn nh©n nµo lµ nguyªn nh©n chñ quan lµm cho phong trµo yªu n­íc d©n chñ c«ng khai (1919-1926) cuèi cïng bÞ thÊt b¹i?
A
HÖ t­ t­ëng d©n chñ t­ s¶n ®· trë nªn lçi thêi, l¹c hËu.
B
Thùc d©n Ph¸p cßn m¹nh, ®ñ kh¶ n¨ng ®µn ¸p phong trµo.
C
Giai cÊp t­ s¶n d©n téc do yÕu kÐm vÒ kinh tÕ nªn ­¬n hÌn vÒ chÝnh trÞ; tÇng líp tiÓu t­ s¶n do ®iÒu kiÖn kinh tÕ bÊp bªnh nªn kh«ng thÓ l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng
D
Do chñ nghÜa M¸c – Lª nin ch­a ®­îc truyÒn b¸ s©u réng vµo ViÖt Nam
C©u 39
Nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn viÕt: “Phót khãc ®Çu tiªn lµ phót B¸c Hå c­êi”. C©u th¬ ®ã nãi lªn ®iÒu g×?
A
B¸c Hå ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc.
B
B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp.
C
B¸c Hå ®äc s¬ th¶o luËn c­¬ng cña Lªnin
D
B¸c Hå ®­a yªu s¸ch ®Õn Héi nghÞ Vecxai.
C©u 40
T¸c dông trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc tõ n¨m 1919 ®Õn 1925 lµ g×?
A
Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vÒ t­ t­ëng chÝnh trÞ vµ tæ chøc cho sù thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam 3/2/1930
B
Thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên
C
Qu¸ tr×nh thµnh lËp ba tæ chøc Céng s¶n ë ViÖt Nam
D
Qu¸ tr×nh thùc hiÖn chñ tr­¬ng “V« s¶n hãa” ®Ó truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµo ViÖt Nam
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2017-03-11 14:04:12 | Thể loại: ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI TN THQG MÔN LỊCH SỬ | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.31 M | File type: docx
lần xem

đề thi ĐỀ 7, ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI TN THQG MÔN LỊCH SỬ. TRƯỜNG THPT DƯƠNG HÁO HỌC ĐỀ THI THỬLỚP 12 . NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi: Lịch sử Thời gian: 60 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: Ngày 06-06-1969 gắn liền với sự kiện nào trong lịch

https://tailieuhoctap.com/dethidetracnghiemonthitnthqgmonlichsu/de-7.uiis0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác