Đề kiểm tra 1 tiết đại số 9

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

1. MA TRẬN
     
          Cấp độ
 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
   Cấp thấp           Cấp cao
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Căn thức bậc hai – Hằng đẳng thức
Biết tìm căn bậc hai số học của một số và ngược lại
Hiểu và tìm được ĐKXĐ của căn thức bậc hai
Vận dụng hằng đẳng thức
 
 
Số câu
2
 
1
 
1
1
 
 
5
Số điểm
1,0
 
0,5
 
0,5
1,0
 
 
3
Tỉ lệ
10%
 
5%
 
5%
10%
 
 
30%
2. Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương.
 
Khai phương được một tích
 
 
 
Số câu
 
 
2
 
 
 
 
 
2
Số điểm
 
 
1,0
 
 
 
 
 
1,0
Tỉ lệ
 
 
10%
 
 
 
 
 
10%
3. Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai-Rút gọn biểu thức.
 
Đưa thừa số vào trong đấu căn để so sánh
Biến đổi và rút gọn căn thức bậc hai
Vận dụng biến đổi và rút gọn căn thức bậc hai
 
Số câu
 
 
1
 
 
4
 
1
6
Số điểm
 
 
0,5
 
 
4,0
 
1,0
5,5
Tỉ lệ
 
 
5%
 
 
40%
 
10%
55%
4. Căn bậc ba
 
Hiểu và tính được căn bậc ba
Giải được bài tập có liên quan
 
 
 
 
 
Số câu
 
 
1
 
 
 
 
 
1
Số điểm
 
 
0,5
 
 
 
 
 
0.5
Tỉ lệ
 
 
5%
 
 
 
 
 
5%
Số câu
2
 
5
 
1
5
 
1
14
Số điểm
10
 
2,5
 
0,5
5
 
1
10
Tỉ lệ
10%
 
25%
 
5%
50%
 
10%
100%
 

2. ĐỀ BÀI
I. Phần trắc nghiệm: Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (4 điểm)
Câu 1: Căn bậc hai của 9 là :
A. -3  B. 3   C. 9   D.3
Câu 2: Giá trị của x để có nghĩa là:
A. x   B. x  C.x  D. x
Câu 3: Kết quả của phép khai phương (với a
A. 9a  B. -9a   C. -9  D. 81a
Câu 4: Kết quả của phép tính là:
A. 8  B. 5   C. 10   D. 10
Câu 5: Kết quả của phép tính là:
A.   B.    C.   D.
Câu 6:  Kết quả của phép tính là:
A. 2  B. -2               C.        D.
Câu 7: NÕu c¨n bËc hai sè häc cña mét sè lµ 4 th× sè ®ã lµ:
        A. - 2                B. 2                           C. 16                         D. - 16
Câu 8: C¨n bËc hai sè häc cña (- 4) lµ:  
        A.  4                 B. - 4                        C. - 4 vµ 4                  D. 8
 
II. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Thực hiện phép tính: (2đ)
a/       b/
Câu 2: Tìm x, biết: (2đ)
a/        b/
Câu 3: (2đ)
           
a/ Tìm điều kiện và  rút gọn Q.
b/ So sánh Q với 1.
C. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM:
I. Phần trắc nghiệm:
1. D
2. A
3. B
4. C
5. A
6. B
7.C
8.A
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
II. Phần tự luận:
Câu
Nội dung cần đạt
Điểm

1
a)  (0,5)
                               
0,5
0,5
b)  (0,5)
                                 
0,5
0,5
2
a)  (0,25)
          hoặc            (0,5)
                 (tm)      hoặc          (tm)    
0,25
 
0,5
0,25
b)                   (0,25)               (0,25)

     (0,25)
    
0,25
0,25
0,25
0,25
3
a) ,   ĐK: ;


0,25
 
0,25
 
 
0,5
b) Xét hiệu: 
    . Vậy 
0,5
 
0,5
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-13 21:25:32 | Thể loại: Đề thi đại học | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.17 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra 1 tiết đại số 9, Đề thi đại học. 1. MA TRẬN Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp thấp Cấp cao Cộng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Căn thức bậc hai – Hằng đẳng thức Biết tìm căn bậc hai số học của một số và

https://tailieuhoctap.com/dethidethidaihoc/de-kiem-tra-1-tiet-dai-so-9.aoc20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác