Hình học 9. Đề khảo sát chất lượng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 9

Ñeà 1:
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là:                             A. -3                B. 3                  C. ± 3                   D. 81
Câu 2:  Căn bậc hai của 16 là                                      A. 4                 B. - 4               C. 256                   D. ± 4
Câu 3: So sánh 5 với ta có kết luận sau:
A. 5>      B. 5       C. 5 =          D. Không so sánh được
Câu 4: xác định khi và chỉ khi:
A. x >           B. x             C. x ≥                    D. x ≤
Câu 5:xác định khi và chỉ khi:    A. x ≥           B. x             C. x ≥            D. x ≤
Câu 6: bằng:                               A. x-1                B. 1-x                 C.             D. (x-1)2
Câu 7:bằng:                          A. - (2x+1)         B.           C. 2x+1            D.
Câu 8: =5 thì x bằng:                        A. 25                 B. 5                      C. ±5               D. ± 25
Câu 9: bằng:                              A. 4xy2             B. - 4xy2               C. 4            D. 4x2y4
Câu 10: Giá trị biểu thức bằng:      A. 1               B. 2          C. 12              D.
Câu 11: Giá trị biểu thức bằng:     A. -8      B. 8        C. 12             D. -12
Câu12: Giá trị biểu thức bằng:         A. -2       B. 4              C. 0                    D.
II.TỰ LUẬN
Caâu 2. (2ñ) Ruùt goïn:
a)            b)                      
c)   d)
Caâu 3. (1ñ) Phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû.
 
Caâu 3. (2ñ) Tìm bieát.
 a) .   b) .
Caâu 4. (2ñ) Cho bieåu thöùc.
 
 a) Tìm ñieàu kieän cuûa ñeå bieåu thöùc P coù nghóa.
 b) Ruùt goïn P.
      c) Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa P
----------------Hết--------------------
 - 1 -


ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 9

ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Học sinh chọn đáp án đúng:
1.Căn bậc hai số học của 9 là:
a. 3   b. –3   c. 81   d. 3 và –3
2.Căn bậc ba của – 8 bằng:
a. Không có  b. –2   c. 2   d. 2 và –2
3.Cho M = . Điều kiện xác định của biểu thức M là:
a.    b.   c.   d.
4.Biểu thức nào có giá trị lớn nhất trong các biểu thức sau: ?
a.    b.   c.   d.
5.Rút gọn biểu thức ta được kết quả cuối cùng là:
a.    b.    c.   d.
6.Kết quả phép tính là:
A. 3 - 2           B. 2 -            C.- 2         D. Một kết quả khác
7. Phương trình = a vô nghiệm với :
A. a   B. a > 0                   C. a = 0                  D. mọi a
8. Với giá trị nào của x thì b.thức sau không có nghĩa
A. x                B. x > 0                   C. x ≥  0                  D. x ≤ 0
9.  Giá trị biểu thức bằng: …………………………..
10. Biểu thức:  với b > 0 bằng:         
A.            B. a2b                C. -a2b               D.
II. Tự luận: (7,5 điểm)
Bµi 1: Tính giá trị biểu thức: (3 đ)
a.    b.          với   
c.   d.   với
Bµi 2: Tìm bieát. (2 đ)
a.   b.
Bµi 3: (2,5 đ)Cho bieåu thöùc P =         ( x > 0; )
a) Ruùt goïn P  b) Tìm x ñeå P > 0  c) Tìm x ñeå P = 6
 - 1 -


ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 9

ĐỀ 3
PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (3®)  Chän c©u ®óng:
          C©u 1: Cho x2 = a
          a. Víi a Q ta cã                  b. Víi a R ta cã
          c. Víi a R+ ta cã                 d. Víi a R+ ta cã
         C©u 2: T×m sè thùc x d­íi ®©y ®Ó cã nghÜa:
 a.            b. x = -1            c.      d. C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óng
         C©u 3: Víi gi¸ trÞ nµo cña x ta cã :
 a. x > 1             b. 0 1     d. x
         C©u 4: Mét h×nh lËp ph­¬ng cã thÓ tÝch lµ 27 dm3. C¹nh cña h×nh lËp         
        ph­¬ng ®ã cã ®é dµi bao nhiªu dm ?
 a. 9    b. 3           c. 32      d.
         C©u 5: T×m x biÕt = -8:
 a. x = -2   b. x = 2   c. x = -512   d. x = 64
C©u 6.  b»ng bao nhiªu?
a. -4   b. 4   c. 6  c. -6
PhÇn tù luËn  ( 7®)
Câu 1: Với giá trị nào của x thì các căn thức sau có nghĩa:
a)       ;           b) 
Câu 2: Rút gọn biểu thức :
a)                                           b)                                 
c)                                  d)
Câu 4:Giải phương trình sau:
a)               b)
Câu 5: Cho biểu thức
a)Tìm điều kiện xác định của A            b)Rút gọn A
c) Tìm x để                            d) Tìm giá trị nhỏ nhất của A
 
ĐỀ 4
I. Phần trắc nghiệm: Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (3 điểm)
Câu 1: Căn bậc hai của 9 là :
A. -3  B. 3   C. 9   D.3
Câu 2: Giá trị của x để có nghĩa là:
A. x   B. x  C.x  D. x
Câu 3: Kết quả của phép khai phương (với a
A. 9a  B. -9a   C. -9  D. 81a
Câu 4: Kết quả của phép tính là:
A. 8  B. 5   C. 10   D. 10
 - 1 -


ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 9

Câu 5: Kết quả của phép tính là:
A.   B.    C.   D.
Câu 6:  Kết quả của phép tính là:
A. 2  B. -2               C.        D.
II. Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a/   b/   c/
Câu 2: Tìm x, biết: (2đ)
a/        b/
Câu 3: (2đ)            
a/ Tìm điều kiện và  rút gọn Q.     b/ So sánh Q với 1.
 
ĐỀ 5
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)
Câu 1:   Căn bậc hai của 9 là:
A.  81       B. 81                      C . 3                     D . 3
Câu 2:  Đưa thừa số vào trong căn, kết quả nào sau đây sai:
A.     B.      C.             D.
Câu 3:  Phương trình có nghiệm là:
A.  6              B.  6                     C.  4                      D.  4
Câu 4: Điều kiện xác định của là:
A.  x0    B.  x2            C. x2                      D.  x-2
Câu 5: Biểu thức   có giá trị là: 
          A.                B.          C. 72                         D. 27
Câu 6: Cho a = và  b = . So sánh a và b ta được:
A. a b  B.  a =  b  C. a    b
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: ( 2,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức :
     a)   ;   b)      ;                                
Câu 2: (2,0 điểm) Giải phương trình sau:
a);                              b) ;
Câu 3: (2,5 điểm) Cho biểu thức
a)     Tìm điều kiện xác định của A;        b)  Rút gọn A ;
c)  Tìm x để:
Câu 4: (0,5 điểm) Giải phương trình:
 - 1 -


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-18 16:00:05 | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.37 M | File type: doc
lần xem

đề thi Hình học 9. Đề khảo sát chất lượng, Đề thi. ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 9 Ñeà 1: I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là: A. -3 B. 3 C. ± 3 D. 81 Câu 2: Căn bậc hai của 16 là A. 4 B. - 4 C. 256 D. ± 4 Câu 3: So sánh 5

https://tailieuhoctap.com/dethidethi/hinh-hoc-9-de-khao-sat-chat-luong.3sf20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác