Giáo án lớp 4 - tuần 30

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TuÇn 30
                                      Thø Hai, ngµy 11  th¸ng 4 n¨m 2016
To¸n:
LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu:
Thùc hiÖn ®­îc c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè.
- BiÕt t×m ph©n sè cña 1 sè vµ tÝnh ®­îc diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh.
- Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn t×m hai sè khi biÕt tæng (hoÆc hiÖu) cña hai sè
- Häc sinh cÇn lµm bµi 1, bµi 2, bµi 3.
II. Ho¹t ®éng d¹y - häc
A. KiÓm tra kiÕn thøc :  (5 phót)    
- Gäi HS lªn b¶ng : HiÖu 2 sè 738. T×m 2 sè biÕt r»ng sè thø nhÊt gi¶m 10 lÇn ®­îc sè thø 2.
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi: (1 phót)
2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp: (27 phót)
GV tæ chøc cho HS lµm c¸c bµi tËp trong SGK:
Bµi 1: H­íng dÉn hs lµm bµi.   HS nªu c¸ch céng,trõ nh©n ,chia ph©n sè
Cho HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi.
VD:e.  + : = + = + =
- HS lªn b¶ng lµm råi ch÷a bµi. KÕt qu¶ lµ :
   a.          b.             c.  
 
Bµi 2: - Mét HS nªu yªu cÇu.
          - H­­íng dÉn HS : T×m chiÒu cao
              T×m diÖn tÝch
-         HS nªu kÕt qu¶, nhËn xÐt, GV kÕt luËn
-                            Bµi gi¶i  :       ChiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh lµ   18  x  =  10  ( cm)
                      DiÖn tÝch cña h×nh b×nh hµnh  18  x  10  = 180  ( cm2)
§S: 180   cm2
Bµi 3: - Cho 1 HS  nªu yªu cÇu.
          - Gäi vµi HS nªu c¸c b­­íc gi¶i:
          - HS tù lµm bµi vµo vë (1 HS lµm trªn b¶ng phô )
          - H­­ùíng dÉn HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.                                        
Gi¶i :       
Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ
2  +  5  =  7 (phÇn )
Sè « t« lµ
1
 

 


63     : 7  x  5  = 45  ( « t« )
 §S : 45 « t«
3. Cñng cè, dÆn dß: (3 phót) 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
––––––––––––––––––––––––
Tiếng Anh
Cô Hiền dạy
––––––––––––––––––––––––
TËp ®äc
H¬n mét ngh×n ngµy vßng quanh tr¸i ®Êt
I. Môc tiªu
- BiÕt ®äc diÔn c¶m 1 ®o¹n trong bµi víi giäng tù hµo ca ngîi.
- HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: Ca ngîi Ma-Gien-L¨ng vµ ®oµn th¸m hiÓm ®· dòng c¶m v­ît bao khã kh¨n, hy sinh, mÊt m¸t ®Ó hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö, kh¼ng ®Þnh tr¸i ®Êt h×nh cÇu, ph¸t hiÖn Th¸i B×nh D­¬ng vµ nh÷ng vïng ®Êt míi.(tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái 1,2,3,4 trong SGK)
* KNS: Giao tiÕp: tr×nh bµy suy nghÜ, ý t­ëng
II. §å dïng:
- B¶n ®å thÕ giíi, ¶nh ch©n dung Ma-Gien-L¨ng
- B¶ng phô ghi s½n ®o¹n v¨n cÇn luyÖn ®äc
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
A. KiÓm tra kiÕn thøc: (5 phót)
- Gäi 2 HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ Tr¨ng ¬i... tõ ®©u ®Õn? Vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi.                   
- GV nhËn xÐt.
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi: GV giíi thiÖu(1 phót)
2. H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi (27 phót)
a. LuyÖn ®äc:
- GV chia bµi v¨n thµnh 6 ®o¹n, mçi lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n
- HS nèi tiÕp nhau ®äc 6 ®o¹n cña bµi lÇn 1, kÕt hîp khen nh÷ng em ®äc ®óng, söa lçi cho HS nÕu c¸c em ®äc sai, ng¾t nghØ h¬i ch­a ®óng, luyÖn ®äc c¸c tªn riªng n­íc ngoµi  ( Xª-vi-la, T©y Ban Nha, Ma-gien-l¨ng, Ma-tan ) 
-HS nèi tiÕp nhau ®äc 6 ®o¹n cña bµi lÇn 2, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ  : sø m¹ng, Ma-tan
-HS nèi tiÕp nhau ®äc 6 ®o¹n cña bµi lÇn 3 cho tèt h¬n
-HS luyÖn ®äc theo cÆp
-2 HS ®äc c¶ bµi
- GV ®äc diÔn  c¶m c¶ bµi . GV ®äc  toµn bµi víi giäng chËm r·i, thÓ hiÖn c¶m høng ca ngîi Ma-gien-l¨ng vµ ®oµn th¸m hiÓm
b. T×m hiÓu bµi
1
 

 


- Yªu cÇu HS ®äc thÇm tõng ®o¹n, tr¶ lêi c©u hái trong SGK
- Ma-gien-l¨ng thùc hiÖn cuéc th¸m hiÓm víi môc ®Ých g× ?  ( kh¸m ph¸ nh÷ng con ®­êng trªn biÓn dÉn ®Õn nh÷ng vïng ®Êt míi  )
- §oµn th¸m hiÓm ®· gÆp nh÷ng khã kh¨n g× däc ®­êng ? ( c¹n hÕt thøc ¨n, hÕt n­íc ngät,..)
- §oµn th¸m hiÓm ®· bÞ thiÖt h¹i nh­ thÕ nµo ? ( ra ®i víi 5 chiÕc thuyÒn, ®oµn mÊt 4 chiÕc thuyÒn lín ....)
- H¹m ®éi Ma-gien-l¨ng ®· ®i theo hµnh tr×nh nµo ? ( Ch©u ©u - §¹i T©y D­¬ng- ch©u MÜ -Th¸i B×nh D­¬ng - ch©u ¸- Ên §é D­¬ng - ch©u ©u )
- §oµn th¸m hiÓm cña Ma-gien-l¨ng d· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ g× ? ( chuyÕn th¸m hiÓm kÐo dµi 1083 ngµy ®· kh¼ng ®Þnh tr¸i ®Êt h×nh cÇu, ph¸t hiÖn TBD vµ nhiÒu vïng ®Êt míi
- C©u chuyÖn gióp em hiÓu nh÷ng g× vÒ c¸c nhµ th¸m hiÓm ? ( Hä lµ nh÷ng nhµ th¸m hiÓm dòng c¶m, d¸m v­ît qua thö th¸ch,....)
c. §äc diÔn c¶m
- 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc 6 ®o¹n
- GV h­íng dÉn HS c¶ líp luyÖn ®äc diÔn c¶m vµ thi ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2-3
+ GV ®äc mÉu
+ HS luyÖn ®äc theo nhãm 4 
+ HS thi ®äc .GV theo dâi uèn n¾n
3. Cñng cè dÆn dß: (2 phót)
- C©u chuyÖn nµy nãi víi em ®iÒu g× ? (ca ngîi Ma-gien-l¨ng vµ ®oµn th¸m hiÓm ®· dòng c¶m v­ît bao khã kh¨n, hi sinh, mÊt m¸t ®Ó hoµn thµnh sø m¹ng lÞch sö  : kh¼ng ®Þnh tr¸i ®Êt h×nh cÇu, ph¸t hiÖn Th¸i B×nh D­¬ng vµ nh÷ng vïng ®Êt míi )
- NhËn xÐt tiÕt häc
––––––––––––––––––––––––
Khoa häc:
Nhu cÇu chÊt kho¸ng cña thùc vËt
I. Môc tiªu:
- BiÕt ®­îc mçi lo¹i thùc vËt, mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thùc vËt cã nhu cÇu vÒ chÊt kho¸ng kh¸c nhau.
II. §å dïng:
- Tranh minh häa Sgk, tranh ¶nh hoÆc bao b× c¸c lo¹i ph©n bãn.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
A. KiÓm tra kiÕn thøc:(5 phót) 
- Thùc vËt cÇn nh÷ng yÕu tè g× ®Ó ®Ó ph¸t triÓn b×nh th­êng
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi: (1 phót)
2.T×m hiÓu bµi: (27 phót)
Ho¹t ®éng 1:   T×m hiÓu vai trß cña c¸c chÊt kho¸ng ®èi víi thùc vËt  (15’)
1
 

 


- GV yªu cÇu c¸c nhãm quan s¸t c¸c c©y cµ chua a, b, c, d trang 118 SGK vµ th¶o luËn :
+ C¸c c©y cµ chua ë h×nh b,c,d thiÕu c¸c chÊt kho¸ng g× ? KÕt qu¶ ra sao?
+ Trong sè c¸c c©y cµ chua a, b, c, d c©y nµo ph¸t triÓn tèt nhÊt . H·y gi¶i thÝch t¹i sao ? §iÒu ®ã gióp em rót ra kÕt luËn g× ?
+C©y cµ chua nµo ph¸t triÓn kÐm nhÊt, tíi møc kh«ng ra hoa kÕt qu¶ ®­îc ? T¹i sao? §iÒu ®ã gióp em rót ra kÕt luËn g× ?
- §¹i diÖn nhãm lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh
*KL: Trong qu¸ tr×nh sèng , nÕu kh«ng ®ùoc cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c chÊt kho¸ng, c©y sÏ ph¸t triÓn kÐm, kh«ng ra hoa kÕt qu¶ ®­îc hoÆc nÕu cã sÏ cho n¨ng suÊt thÊp .§iÒu ®ã chøng tá c¸c chÊt kho¸ng ®· tham giavµo thµnh phÇn cÊu t¹o vµ c¸c ho¹t ®éng sèng cña c©y. Ni-t¬ cã trong ph©n ®¹m lµ chÊt kho¸ng  mµ c©y cÇn nhiÒu 
Ho¹t ®éng2:    T×m hiÓu nhu cÇu c¸c chÊt kho¸ng cña thùc vËt  (15’)
- GV ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm, yªu cÇu HS ®äc môc b¹n cÇn biÕt ®Ó lµm bµi tËp
- HS  lµm viÖc víi phiÕu häc tËp : H·y ®¸nh dÊu x vµo cét t­¬ng øng víi nhu cÇu vÒ c¸c chÊt kho¸ng cña tõng lo¹i c©y
 
Tªn c©y
Tªn c¸c chÊt kho¸ng c©y cÇn nhiÒu h¬n
 
Ni-t¬  (®¹m )
Ka-li
Phèt-pho
Lóa
 
 
 
Ng«
 
 
 
Khoai lang
 
 
 
Cµ chua
 
 
 
Rau muèng
 
 
 
- §ại diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. GV cïng c¶ líp ch÷a bµi
Tªn c©y
Tªn c¸c chÊt kho¸ng c©y cÇn nhiÒu h¬n
 
Ni-t¬  (®¹m )
Ka-li
Phèt-pho
Lóa
x
 
x
Ng«
x
 
x
Khoai lang
 
x
 
Cµ chua
x
 
x
Rau muèng
x
 
 
 
*KÕt luËn :
 - C¸c lo¹i c©y kh¸c nhau cÇn c¸c lo¹i chÊt kho¸ng víi liÒu l­îng kh¸c nhau.
- Cïng  mét c©y ë vµo nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau, nhu cÇu vÒ chÊt kho¸ng kh¸c nhau
- BiÕt nhu cÇu vÒ chÊt kho¸ng cña tõng lo¹i c©y, cña tïng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c©y sÏ gióp cho nhµ n«ng bãn ph©n ®óng liÒu l­îng, ®óng c¸ch ®Ó ®ùoc thu ho¹ch cao
      * Liªn hÖ thùc tÕ , GV nªu c©u hái yªu cÇu HS tr¶ lêi, nhËn xÐt bæ sung
3. Cñng cè dÆn dß: (2 phót)
- DÆn HS vÒ nhµ thuéc phÇn bµi häc
1
 

 


––––––––––––––––––––––––
                                          Thø Ba, ngµy 12  th¸ng 4 n¨m 2016
                                                                To¸n:
TØ lÖ b¶n ®å
Môc tiªu: 
- B­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc ý nghÜa vµ hiÓu ®­îc tû lÖ b¶n ®å lµ g×?
- HS cÇn lµm BT 1; 2.
II. §å dïng d¹y häc:
- B¶n ®å thÕ giíi, b¶n ®å ViÖt Nam, b¶n ®å mét sè tØnh, thµnh phè (cã ghi tØ lÖ b¶n ®å phÝa d­íi).
 III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
A. KiÓm tra kiÕn thøc: (5 phót)  
- TÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh cã ®é dµi ®¸y lµ 18 cm, chiÒu cao 1dm
B. Bµi míi :
1. Giíi thiÖu bµi (1 phót)
2. Giíi thiÖu tØ lÖ b¶n ®å: (13 phót)
- GV treo b¶n ®å lªn b¶ng vµ giíi thiÖu
- Yªu cÇu HS t×m, ®äc tØ lÖ c¸c b¶n ®å
        - HS t×m tØ lÖ:      TØ lÖ: 1 : 10 000 000      ;     1 : 500 000. Gäi lµ tØ lÖ b¶n ®å
- GV giíi thiÖu tØ lÖ thu nhá, tØ lÖ thùc tÕ
     TØ lÖ: 1 : 10 000 000   cho biÕt n­íc ViÖt Nam ®­îc vÏ thu nhá 10 triÖu lÇn. Cã thÓ viÕt:   
3. Thùc hµnh: (15 phót)
Bµi 1:    HS ®äc ®Ò bµi to¸n      
         - HS lµm bµi tËp vµo vë « ly
- GV h­íng dÉn HS ch÷a tõng bµi tËp .
 - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt chèt l¹i bµi gi¶i ®óng lµ :
 
§é dµi thu nhá
§é dµi thËt
1mm
1000mm
1cm
1000cm
1dm
1000dm
Bµi 2:
-  Mét em ®äc ®Ò bµi, c¶ líp ®äc thÇm.
- HS ghi kÕt qu¶ vµo giÊy nh¸p
- Mét sè HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
1
 

 


- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt chèt l¹i bµi gi¶i ®óng lµ :
 
TØ lÖ b¶n ®å
1 : 1000
1 : 300
1 : 10000
1 :500
§é dµi thu nhá
1 cm
1 dm
1 mm
1 m
§é dµi thËt
1000cm
300dm
10000cm
500m
 
3.  Cñng cè dÆn dß: (2 phót)
- Tæng kÕt giê häc, tuyªn d­¬ng c¸c HS tÝch cùc, nh¾c nhë HS ch­a chó ý. DÆn dß HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
––––––––––––––––––––––––
                                                           LuyÖn tõ vµ c©u:
                                Më réng vèn tõ: Du lÞch - th¸m hiÓm
I. Môc tiªu:
 BiÕt ®­îc 1 sè tõ ng÷ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng du lÞch vµ th¸m hiÓm (BT1,BT2); b­íc ®Çu vËn dông vèn tõ ®· häc theo chñ ®iÓm du lÞch,th¸m hiÓm ®Ó viÕt ®­îc ®o¹n v¨n nãi vÒ du lÞch hay th¸m hiÓm(BT3)
 II. §å dïng d¹y häc: 
 - PhiÕu häc tËp.
 III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
A. KiÓm tra kiÕn thøc : (5 phót)
- Gäi 2 HS nªu néi dung cÇn ghi nhí ë tiÕt LTVC "Gi÷ phÐp lÞch sù"
§Æt c©u m­în b¹n quyÓn s¸ch
- GV nhËn xÐt.
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi(1 phót)
2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp: (27 phót)
- Cho HS lµm bµi tËp 1. - HS ho¹t ®éng  theo nhãm, th¶o luËn vµ hoµn thµnh bµi
- GV gäi HS ®äc l¹i c¸c tõ võa t×m ®­îc ;HS nªu nèi tiÕp 
- §å dïng cÇn cho chuyÕn du lÞch : va li, cÇn c©u, giµy, d©y thõng, ®Ìn pin.
- Ph­¬ng tiÖn giao th«ng vµ nh÷ng sù vËt: tµu thñy, tµu háa, «t«, xe ®¹p....
- Tæ chøc nh©n viªn phôc vô du lÞch: Kh¸ch s¹n, nhµ nghØ..
- §Þa ®iÓm tham quan du lÞch:   Phè cæ, b·i biÓn, c«ng viªn, hå..
- GV gióp ®ì HS yÕu ;Ch÷a bµi
- Bµi 2: Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµiHS suy nghÜ vµ lµm bµi vµo vë bµi tËp.
- §å dïng: lÒu tr¹i, thiÕt bÞ an toµn, la bµn...
- Khã kh¨n: Thó d÷, nói cao vùc th¼m,sa m¹c..
1
 

 


- §øc tÝnh: kiªn tr×, nhanh nhÑn, th«ng minh,can ®¶m.
Bµi 3:- Gäi HS ®äc yªu cÇu Bµi tËp, HS tù chän  néi dung bµi viÕt
- GV gäi  HS ®äc bµi m×nh viÕt
- 4 HS ®äc bµi cña m×nh; GV nhËn xÐt - tuyªn d­¬ng
3. Cñng cè dÆn dß: (2 phót)     
- NhËn xÐt giê häc
- VÒ nhµ hoµn thµnh ®o¹n v¨n, viÕt l¹i vµo vë.
––––––––––––––––––––––––
§Þa lý:
Thµnh phè HuÕ
I. Môc tiªu:
- Nªu ®­îc 1 sè ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña thµnh phè HuÕ:
+ Thµnh phè HuÕ tõng lµ kinh ®«cña n­íc ta thêi NguyÔn.
+ Thiªn nhiªn ®Ñp víi nhiÒu c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ khiÕn HuÕ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch du lÞch.
- ChØ ®­îc thµnh phè HuÕ trªn b¶n ®å, l­îc ®å.
II. §å dïng:
- B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam, ¶nh mét sè c¶nh quan ®Ñp ë HuÕ
II. Ho¹t ®éng d¹y - häc
A. KiÓm tra bµi cò: (5 phót)  
- H·y nªu nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ë Duyªn H¶i MiÒn Trung
B. Bµi míi :
1. Giíi thiÖu bµi: (1 phót)     
- GV giíi thiÖu kÌm theo tranh minh ho¹ .
2. T×m hiÓu bµi: (27 phót) 
1. Thiªn nhiªn ®Ñp víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ
Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp 
- GV treo b¶n ®å hµnh chÝnh yªu cÇu häc sinh chØ vÞ trÝ thµnh phè HuÕ  vµ x¸c dÞnh tõ ®Þa ph­¬ng em ®Õn thµnh phè HuÕ b»ng ph­¬ng tiÖn nµo ?
- GV yªu cÇu lµm viÖc  theo cÆp tr¶ lêi c©u hái ë SGK
+ Con s«ng ch¶y qua thµnh phè HuÕ lµ s«ng H­¬ng
+ C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ kÝnh lµ: kinh thµnh HuÕ, chïa Thiªn Mô, l¨ng Tù §øc,..
- GV yªu cÇu HS dùa vµo l­îc ®å ®äc tªn c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ .GV cho HS quan s¸t ¶nh
- GV bæ sung : HuÕ lµ cè ®« v× lµ kinh ®« cña nhµ NguyÔn c¸ch ®©y h¬n 200 n¨m
2. HuÕ - thµnh phè du lÞch
Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¶ líp vµ theo cÆp :
1
 

 


- HS tr¶ lêi c©u hái ë môc 2 - SGK
+ Tªn c¸c ®iÓm du lÞch däc theo s«ng H­¬ng : l¨ng Tù §øc, ®iÖn Hßn ChÐn, chïa Thiªn Mô, cÇu Tr­êng TiÒn,
- HS  m« t¶ cho nhau nghe vÒ c¸c ®Þa ®iÓm cã thÓ ®Õn tham quan
- GV mêi ®¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc
- GV m« t¶ thªm mét sè phong c¶nh ®Ñp ë HuÕ
3. Cñng cè - dÆn dß.(2 phót) 
- HS nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí
- HS lªn b¶ng chØ vÞ trÝ TP HuÕ trªn b¶n ®å.
––––––––––––––––––––––––
                                                            §¹o ®øc
B¶o vÖ m«i tr­êng (T1)
I. Môc tiªu: 
-  Cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.
-  HiÓu ®­îc ý nghÜa, t¸c h¹i cña viÖc m«i tr­êng bÞ « nhiÔm.
- Tuyªn truyÒn mäi ng­êi tham gia, cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.
* KNS: KÜ n¨ng tr×nh bµy c¸c ý t­ëng b¶o vÖ m«i tr­êng ë nhµ vµ ë tr­êng.
- GT: Kh«ng yªu cÇu Hs lôa chän ph©n v©n trong c¸c t×nh huèng bµy tá th¸I ®é cña m×nh vÒ c¸c ý kiÕn: t¸n thµnh; ph©n v©n; hay kh«ng t¸n thµnh mµ chØ cã hai ph­¬ng ¸n: T¸n thµnh vµ kh«ng t¸n thµnh.
II. §å dïng d¹y häc:
        Néi dung mét sè th«ng tin vÒ m«i tr­êng ë ViÖt Nam vµ thÕ giíi, c¸c tÊm b×a mµu xanh, ®á , tr¾ng.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
A. KiÓm tra kiÕn thøc: (5 phót)
- Nªu c¸c biÓn b¸o giao th«ng mµ em biÕt. ¸c dông cña chóng?
- GV nhËn xÐt.
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi: (1 phót)
2. T×m hiÓu bµi (27 phót)
Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm th«ng tin trang 43, 44 SGK
- GV chia HS thµnh c¸c nhãm vµ th¶o luËn vÒ c¸c sù kiÖn ®· nªu trong SGK
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy 
- GV kÕt luËn :
+ §Êt bÞ xãi mßn lµm diÖn tÝch ®Êt trång gi¶m, thiÕu l­¬ng thùc, sÏ dÉn ®Õn nghÌo ®ãi
+ DÇu ®æ vµo ®¹i d­¬ng g©y « nhiÔm biÓn, c¸c sinh vËt biÓn bÞ chÕt hoÆc nhiÔm bÖnh, con ng­êi nhiÔm bÖnh.
+ Rõng bÞ thu hÑp, l­îng n­íc ngÇm dù  tr÷ gi¶m hoÆc mÊt h¼n c¸c lo¹i c©y ,.
- GV yªu cÇu HS ®äc vµ gi¶i thÝch phÇn ghi nhí trong SGK 
Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¸ nh©n   (BT1-SGK) 
- GV giao nhiÖm vô cho HS 
1
 

 


- HS bµy tá  ý kiÕn ®¸nh gi¸ 
- GV mêi mét sè HS gi¶i thÝch
- GV kÕt luËn :
+ C¸c viÖc lµm b¶o vÖ m«i tr­êng : b, c, d, g.
+ C¸c viÖc lµm kh¸c g©y « nhiÔm m«i tr­êng
Ho¹t ®éng tiÕp nèi : HS t×m hiÓu t×nh h×nh b¶o vÖ m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng em .
* Liªn hÖ thùc tÕ ®Þa ph­¬ng: HS th¶o luËn c¸ch c¸c c¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng ë nhµ vµ ë tr­êng.
3. Cñng cè - dÆn dß: (2 phót)
- Thùc hiÖn tèt néi dung bµi häc.
- Tuyªn truyÒn mäi ng­êi cïng thùc hiÖn.
––––––––––––––––––––––––
    Thø Tư, ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2016
Buổi chiều :                                ChÝnh t¶ (Nhí- viÕt)
§­­êng ®i Sa Pa
I. Môc tiªu
- Nhí viÕt ®óng bµi chÝnh t¶; biÕt tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n trÝch.
- Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶ ph­¬ng ng÷(2) a/b
II. Ho¹t ®éng d¹y – häc
A. Bµi cò: (5 phót) 
- GV ®äc HS viÕt 2 HS lªn b¶ng viÕt: tranh chÊp, trang trÝ, chªnh chÕch, con Õch, mÖt Mái. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: (1 phót) 2. H­íng dÉn  HS nhí viÕt (97 phót)
a. H­íng dÉn chÝnh t¶
- Gäi HS ®äc thuéc lßng ®o¹n v¨n cÇn nhí viÕt (c¶ líp ®äc thÇm theo)
+ Phong c¶nh Sa Pa thay ®æi nh­ thÕ nµo?
+ V× sao Sa Pa ®­îc gäi lµ “ mãn quµ tÆng diÖu k× cña thiªn nhiªn?”
- Cho HS viÕt tõ khã viÕt
- HS viÕt chÝnh t¶- kh¶o bµi
- NhËn xÐt bµi cña HS
b. H­íng dÉn lµm bµi tËp (8 phót)
- Cho HS lµm bµi tËp 2- HS lµm bµi vµo VBT
- GV nhận xét mét sè bµi - ch÷a bµi: r: ra lÖnh, rong ®uæi, r«ng bÓn.
 D: da, da thÞt, dßng n­íc, d­a hÊu
 gi: gia ®×nh, giäng nãi.
1
 

 


Bµi 3: HS lµm vµo VBT, kÕt qu¶: viÖn, gi÷, vµng
 4. Cñng cè dÆn dß: (2 phót)  
- NhËn xÐt  giê häc, dÆn hs vÒ nhµ luyÖn viÕt.
Khoa häc:
Nhu cÇu kh«ng khÝ cña thùc vËt
I. Mục tiêu
- Biết mỗi loại thực vật, mỗi giai đoạn phát triển của thực vật có nhu cầu về không khí khác nhau
II. Đồ dùng dạy học
Hình SGK phóng to
III. Hoạt động dạy học
A. Bài cũ
- Nêu nhu cầu chất khoáng của thực vật ?
- Nêu ví dụ về những loại cây cần nhiều ni- tơ ?
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Các hoạt động dạy học
HĐ1. Vai trò của không khí trong quá trình trao đổi khí của thực vật
Bước 1: Tình huống xuất phát nêu vấn đề
- Thực vật cần không khí để làm gì?
Bước 2: Ý kiến ban đầu của học sinh
 VD: Thực vật cần không khí để thở
         Thực vật cần không khí để hô hấp
         Thực vật nhờ có không khí mới sống được
         Ban ngay thực vật cần khí các-bô-nic để thở, ...
Bước 3. Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi, nghiên cứu:
- Qua dự đoán của các nhóm, các em có điều gì còn băn khoăn nữa không?
- HS nêu thắc mắc của mình
VD:   Thiếu không khí không biết cây có sống được không?
 Có thật là cây cần khí ô-xi để thở không?.....
GV chốt câu hỏi thắc mắc:
 Thực vật cần không khí để làm gì?
Bước 4. Tiến hành thực nghiệm phương án tìm tòi:
- GV: Trên đây là thắc mắc của các em, vậy chúng ta nên làm gì để giải quyết thắc mắc đó?
- HS: Đọc sách giáo khoa, hỏi bố mẹ, làm thí nghiệm, quan sát tranh, ...
- Vậy theo em phương án nào tối ưu nhất để chúng ta gải thích được điều đó?
( quan sát tranh)
- GV cho các nhóm quan sát tranh H1 và H2- SGK
- HS thảo luận và đưa ra kết luận. GV cho HS thảo luận và trả lời 1 số câu hỏi:
+ Không khí có những thành phần nào ? (khí ô -xi và khí các –bô- níc, khí ni -tơ,...)
+ Những khí nào quan trọng đối với đời sống thực vật ? (ô- xi và các- bô -níc)
1
 

 


+ Trong quang hợp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì?(hút khí các- bô- níc thải ra khí  ô -xi)
+ Trong hô hấp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì ? (Hút khí ô-xi và thải ra khí cá-bô-níc)
+Quá trình quang hợp xảy ra khi nào ? (Có ánh sáng mặt trời -ban ngày và đủ khí các -bô -níc)
+ Quá trình hô hấp xảy ra khi nào ? (ban đêm và có đủ khí ô -xi)
+ Điều gì xảy ra với thực vât nếu một trong hai quá trình trên ngừng ? (cây sẽ chết)
5. Kết luận và hợp thức hóa kiến thức:
+ Vậy thực vật cần không khí để làm gì?
- HS nêu, GV chốt lại và cho HS đối chiếu với dự đoán ban đầu của mình.
 Thực vật cần không khí để quang hợp và hô hấp.
Cây dù được cung cấp đủ nước, chất khoáng, ánh sáng nhưng thiếu không khí cây cũng không sống được
HĐ2. Ứng dụng nhu cầu không khí của thực vật trong trồng trọt
- Thực vật ''ăn '' gì để sống ? Nhờ đâu thực vật thực hiện được điều kì diệu đó ?( khí các bô níc có trong không khí được lá cây hấp thụ và nước có trong đất được rễ cây hút lên. Nhờ chất diệp lục có trong lá cây mà thực vật có thể sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo chất bột đường từ khia các bô níc và nước)
- Nêu ứng dụng trong trồng trọt về nhu cầu khí cá-bô-níc của thực vật ?(tăng khi các bô níc tăng gấp đôi cây cho năng suất cao hơn)
- Nêu ứng dụng về nhu cầu khí ô- xi của thực vật ?(thực vật cần ô-xi để hô hấp, các bộ phận tham gia hô hấp của cây là rễ và lá, để có đủ ô xi phải làm cho đất trồng tơi, xốp thoáng)
Kết luận: Biết được nhu cầu về không khí của thực vật sẽ giúp đưa ra những biện pháp tăng năng suất cây trồng như: bón phân xanh hoặc phân chuồng đã ủ kĩ vừa cung cấp chất khóang, vừa cung cấp khí các -bô-níc cho cây. Đất trồng cần tơi , xốp, thoáng khí.
3. Củng cố, dặn dò
HS đọc nội dung Bạn cần biết
GV nhận xét tiết học.
––––––––––––––––––––––––
Luyện toán
CÂU LẠC BỘ TOÁN HỌC
I. Môc tiªu:
- Củng cè KT cho HS về: Phân số bằng nhau, so sánh phân số, Tính nhanh tổng các phân số, Diện tích hình thoi, giải bài toán tìm hai số khi biết tổng(hiệu) và tỉ số của hai số đó.
II. Chuẩn bị :
- Bút dạ, bìa, đề bài
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
A. Giíi thiÖu bµi (1 p):
- GT mục đích,YC giờ học, GT người dẫn chương trình
1
 

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 16:30:01 | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.29 M | File type: doc
lần xem

đề thi Giáo án lớp 4 - tuần 30, Đề thi. TuÇn 30 Thø Hai, ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2016 To¸n: LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu: Thùc hiÖn ®­îc c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè. - BiÕt t×m ph©n sè cña 1 sè vµ tÝnh ®­îc diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh. - Gi¶i bµi to¸n

https://tailieuhoctap.com/dethidethi/giao-an-lop-4-tuan-30.votz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác