Đại số 7. Kiểm tra 1 tiết

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Lớp 7   Tiết( TKB)……….. Ngày dạy……………………….. Sỹ số………………
Tieát : 22                                              
KIEÅM TRA CHÖÔNG I
I. Muïc tieâu :
1 Veà kieán thöùc :
- Bieát coäng , tröø , nhaân , chia caùc soá höõu tæ
- Biết caùc coâng thöùc luyõ thöøa cuûa moät soá höõu tæ
- Biết khaùi nieäm tæ leä thöùc vaø tính chaát daõy tæ soá baèng nhau
- Bieát ñöôïc soá voâ tæ , soá thöïc vaø caên baäc hai
2 Veà kyõ naêng :
- Vận dụng được các quy tắc để thöïc hieän caùc pheùp tính trong Q . tìm x , caùc baøi toaùn veà tæ soá , chia tæ leä vaø caùc baøi toaùn luyõ thöøa
3 Veà thaùi ñoä :
- Tính trung thöïc , nghieâm tuùc trong laøm baøi.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực tự học, năng lực tính toán.
II. Chuẩn bị của GV và HS :
1. Giáo viên:
* Ma trận
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Số hữu tỉ, các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ
Biết quy tắc cộng trừ nhân chia nâng bậc lũy thừa, so sánh số hữu tỉ
 
Hiểu các tính chất cộng trừ nhân chia nâng bậc lũy thừa
Thực hiện được các phép tính đơn giản
 
Vận dụng các tính chất để tính nhanh
 
 
 
Số câu
4
 
2
1
 
1
 
 
8
Số điểm
2
 
1
1
 
2
 
 
6
Tỉ lệ
20%
 
10%
10%
 
20%
 
 
60%
Tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau
 
 
 
 
 
 
 
Vận dụng biến đổi để áp dụng được tính chất dãy tỉ số bằng nhau
 
Số câu
 
 
 
 
 
 
 
1
1
Số điểm
 
 
 
 
 
 
 
2
2
Tỉ lệ
 
 
 
 
 
 
 
20%
20%
Làm tròn số, căn bậc hai
Biết khái niệm về căn bậc hai
 
Hiểu quy tắc làm tròn số và làm tròn số một cách chính xác
 
 
 
 
 
 
Số câu
2
 
2
 
 
 
 
 
4

Số điểm
1
 
1
 
 
 
 
 
2
Tỉ lệ
10%
 
10%
 
 
 
 
 
20%
T.Số câu
6
5
1
1
13
T.Số điểm
3
3
2
2
10
Tỉ lệ
30%
30%
20%
20%
100%
* Đề
I/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)  Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1:  Trong các số hữu tỉ: số hữu tỉ lớn nhất là:
A.         B.  0   C.     D.
Câu 2: Kết quả của phép tính  am.an  bằng:
A. am+n ;                       B. am:n  ;                      C. am-n   ;           D. am.n  ;
Câu 3: Kết quả của phép tính  am: an  bằng:
A. am+n ;                       B. am:n  ;                      C. am-n   ;           D. am.n  ;
Câu 4: Kết quả của phép tính    bằng:
      A.                      B.                        C.                               D.
Câu 5: Kết quả phép tính 56 . 52 bằng:
A. 58 ;                       B. 53  ;                     C. 54   ;           D. 512  ;
Câu 6: ­Kết quả phép tính 49 : 43 bằng:
A. 412 ;                       B. 43  ;                      C. 46   ;           D. 427  ;
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. sao cho x.b=a
B. sao cho x=a2
C. sao cho a-x=0
D sao cho x2=a
Câu 8:   bằng:
A. 4    ;                         B. 16       ;                  C. 2       ;                    D. -4
Câu 9: Làm tròn số 0,982354 đến chữ số thập phân thứ tư:
A. 0,9823                            B. 0,9824                  C. 0,98235                           D. 0,982
Câu 10: Làm tròn số 69890 đến hàng nghìn:
A. 69890                             B. 69891                  C. 69900                              D. 70000
II/ TỰ LUẬN: (8điểm)
Câu 1: (1 điểm) Thực hiện phép tính:
a,                                                                        b,
Câu 2. (2 điểm).   Tính giá trị của các biểu thức sau:
  a/          b/ 
Bài 3. (2 điểm). Tính ñoä daøi caùc caïnh cuûa moät tam giaùc , bieát chu vi tam giaùc laø 36 cm vaø caùc caïnh cuûa tam giaùc tæ leä vôùi caùc soá : 3 ; 4 ; 5 .
* ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM BAØI KIEÅM TRA CHÖÔNG I

I/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm): Khoanh tròn câu trả lời đúng  ( mỗi câu 0,5đ ).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
A
C
B
A
C
D
C
B
D

II/ TỰ LUẬN:  (5 điểm)
Câu 1 (1 điểm)
a,                 b,
Câu 2 (2 điểm).
a/     1 điểm     
b/        1 điểm     
Câu 3.(2 điểm)
Goïi x, y , z laàn löôït laø ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc (cm) ( x , y , z > 0 )   (0,25ñ)
Chu vi cuûa tam giaùc laø 36 cm neân x + y + z = 36     (0,25ñ)
Vì caùc caïnh cuûa tam giaùc tæ leä vôùi caùc soá 3 , 4 , 5 neân   (0,25ñ)
Theo tính chaát daõy tæ soá baèng nhau ta coù :  (0,25ñ)
Suy ra : x = 3 . 3 = 9         (0,25ñ)
   y = 4 . 3 = 12         (0,25ñ)
     z = 5 . 3 = 15         (0,25ñ)
Vaäy ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc laàn löôït laø : 9cm , 12cm , 15cm . (0,25ñ)
2. Học sinh: Ôn tập lý thuyết và bài tập, giấy nháp
III. Phương pháp – Kỹ thuật.
- Phương pháp: Kiểm tra kiến thức.
- Kỹ thuật dạy học: Động não viết.
IV. Tiến trình dạy học
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài mới:
3. Bài mới:
* Phát đề
4. Củng cố luyện tập
- Thu bài
5. Hướng dẫn về nhà
Đọc trước bài Đại lượng tỉ lệ thuận
V. Nhận xét giờ học:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-24 08:28:11 | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đại số 7. Kiểm tra 1 tiết, Đề thi. Lớp 7 Tiết( TKB)……….. Ngày dạy……………………….. Sỹ số……………… Tieát : 22 KIEÅM TRA CHÖÔNG I I. Muïc tieâu : 1 Veà kieán thöùc : - Bieát coäng , tröø , nhaân , chia caùc soá höõu tæ - Biết caùc coâng thö

https://tailieuhoctap.com/dethidethi/dai-so-7-kiem-tra-1-tiet.x8k20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác