2 Đề + đáp án, ma trận kiểm tra kì I Công nghệ 6 (2013-2014)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
§Ò kiÓm tra häc k× I
M«n c«ng nghÖ líp 6
N¨m häc 2013 - 2014
 
§iÓm
 
 
 
 
Lêi thÇy c« phª
§Ò ch½n
I – PhÇn tr¾c nghiÖm: (5 ®iÓm )
 Häc sinh khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt:
C©u 1:  Trang phôc cã chøc n¨ng:
 A) Lµm ®Ñp cho con ng­êi.
 B) B¶o vÖ c¬ thÓ.
 C) B¶o vÖ c¬ thÓ vµ lµm ®Ñp cho con ng­êi
 D) Tr¸nh t¸c h¹i cña m«i tr­êng.
C©u 2: Ng­êi gÇy nªn mÆc:
 A) V¶i kÎ säc ngang  hoa to.
 B) V¶i kÎ säc däc hoa nhá.
 C) V¶i mµu tèi.
 D) MÆc v¶i tr¬n
C©u 3: Trang trÝ nhµ ë b»ng c©y c¶nh vµ hoa lµm cho c¨n phßng:
 A) Réng r·i, tho¸ng m¸t h¬n.  B) §Ñp, m¸t mÎ h¬n.
 C) ChËt tréi h¬n.  D) S¸ng sña h¬n.
C©u 4: Khi lao ®éng:
 A) MÆc thËt diÖn.
 B) §i dÐp cao gãt.
 C) MÆc quÇn ¸o sÉm mµu, ®i dµy ba ta.
 D) MÆc quÇn ¸o may cÇu k×, s¸t ng­êi.
C©u 5: Sîi tæng hîp ®­îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch tæng hîp c¸c chÊt:
 A) Ho¸ häc.  B) Than ®¸.
 C) DÇu má.  D) Gç.
C©u 6: QuÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh, tuæi mÉu gi¸o nªn chän:
 A) V¶i sîi tæng hîp, mµu sÉm.
 B) V¶i b«ng, mµu t­¬I s¸ng.
 C) V¶i cã mµu tèi, kÎ säc däc.
 D) V¶i kÎ säc ngang, hoa to.
C©u 7: Chç ngñ, nghØ th­êng ®­îc bè trÝ ë n¬i:
 A) Réng r·I, tho¸ng m¸t, ®Ñp.
 B) GÇn phßng kh¸ch.
 C) GÇn nhµ ¨n.
 D) Riªng biÖt, yªn tÜnh.
C©u 8: Ngoµi c«ng dông ®Ó soi vµ trang trÝ g­¬ng cßn t¹o c¶m gi¸c lµm cho c¨n phßng:A) S¸ng sña.  B) ChËt hÑp.
 C) Tèi h¬n.  D) ThÊp h¬n.
C©u 9: Khi kÕt hîp hai hoÆc nhiÒu lo¹i sîi kh¸c nhau, t¹o thµnh:
 A) Sîi ho¸ häc.  B) Sîi b«ng.
 C) Sîi pha.  D) V¶i pha.
C©u 10: QuÇn ¸o b»ng v¶i sîi b«ng lµ ë nhiÖt ®é:
 A) 1500c.  B) 1600c.
 C) 1590c.  D) 1610c.
II – PhÇn tù luËn: ( 5 ®iÓm )
C©u 1: Khi c¾m hoa cÇn tu©n theo nh÷ng quy tr×nh nµo?
C©u 2: Cã thÓ trang trÝ hoa ë nh÷ng vÞ trÝ nµo trong nhµ ë?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§Ò kiÓm tra häc k× I
M«n c«ng nghÖ líp 6
N¨m häc 2013 – 2014
 
®iÓm
 
 
 
 
Lêi thÇy c« phª
§Ò lÎ
 
I – PhÇn tr¾c nghiÖm: (5 ®iÓm )
Häc sinh khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt:
C©u 1: QuÇn ¸o b»ng v¶i sîi b«ng lµ ë nhiÖt ®é:
 A) 1500c.  B) 1600c.
 C) 1590c.  D) 1610c.
 C©u 2: Ngoµi c«ng dông ®Ó soi vµ trang trÝ g­¬ng cßn t¹o c¶m gi¸c lµm cho c¨n phßng:A) S¸ng sña.  B) ChËt hÑp.
 C) Tèi h¬n.  D) ThÊp h¬n.
C©u 3: Trang phôc cã chøc n¨ng:
 A) Lµm ®Ñp cho con ng­êi.
 B) B¶o vÖ c¬ thÓ.
 C) B¶o vÖ c¬ thÓ vµ lµm ®Ñp cho con ng­êi
 D) Tr¸nh t¸c h¹i cña m«i tr­êng.
C©u 4: Khi lao ®éng:
 A) MÆc thËt diÖn.
 B) §i dÐp cao gãt.
 C) MÆc quÇn ¸o sÉm mµu, ®i dµy ba ta.
 D) MÆc quÇn ¸o may cÇu k×, s¸t ng­êi.
 C©u 5: Chç ngñ, nghØ th­êng ®­îc bè trÝ ë n¬i:
 A) Réng r·I, tho¸ng m¸t, ®Ñp.
 B) GÇn phßng kh¸ch.
 C) GÇn nhµ ¨n.
 D) Riªng biÖt, yªn tÜnh.
 C©u 6: Sîi tæng hîp ®­îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch tæng hîp c¸c chÊt:
 A) Ho¸ häc.  B) Than ®¸.
 C) DÇu má.  D) Gç.
C©u 7: QuÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh, tuæi mÉu gi¸o nªn chän:
 A) V¶i sîi tæng hîp, mµu sÉm.
 B) V¶i b«ng, mµu t­¬i s¸ng.
 C) V¶i cã mµu tèi, kÎ säc däc.
 D) V¶i kÎ säc ngang, hoa to.
 C©u 8: Ng­êi gÇy nªn mÆc:
 A) V¶i kÎ säc ngang  hoa to.
 B) V¶i kÎ säc däc hoa nhá.
 C) V¶i mµu tèi.
 D) MÆc v¶i tr¬n
 C©u 9: Trang trÝ nhµ ë b»ng c©y c¶nh vµ hoa lµm cho c¨n phßng:
 A) Réng r·i, tho¸ng m¸t h¬n.  B) §Ñp, m¸t mÎ h¬n.
 C) ChËt tréi h¬n.  D) S¸ng sña h¬n.
C©u 10: Khi kÕt hîp hai hoÆc nhiÒu lo¹i sîi kh¸c nhau, t¹o thµnh:
 A) Sîi ho¸ häc.  B) Sîi b«ng.
 C) Sîi pha.  D) V¶i pha.
II – PhÇn tù luËn: ( 5 ®iÓm )
C©u 1: Khi c¾m hoa cÇn tu©n theo nh÷ng quy tr×nh nµo?
C©u 2: Cã thÓ trang trÝ hoa ë nh÷ng vÞ trÝ nµo trong nhµ ë?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§¸p ¸n
§Ò kiÓm tra häc k× I m«n c«ng nghÖ líp 6
§Ò ch½n
I – PhÇn tr¾c nghiÖm (5®iÓm)
Mçi c©u ®óng: 0,5 ®iÓm
C©u1: C         C©u6: B
C©u2: A         C©u7: D
C©u3: B         C©u8: A
C©u4: C         C©u9: C
C©u5 A         C©u10: B
II – PhÇn tù luËn: (5®iÓm)
C©u 1:(4 ®iÓm)
* Quy tr×nh thùc hiÖn c¾m hoa:
B1)- Lùa chän hoa l¸, b×nh c¾m hoa, d¹ng c¾m hoa phï hîp t¹o vÎ hµi hoµ gi÷a hoa víi b×nh c¾m, gi÷a b×nh hoa víi vÞ trÝ trang trÝ.                             (1®iÓm)
B2)- C¾t cµnh vµ c¾m c¸c cµnh chÝnh tr­íc.    (1®iÓm)
B3)- C¾t c¸c cµnh phô cã ®é dµi kh¸c nhau, c¾m xen kÏ vµo c¸c cµnh chÝnh vµ che khuÊt miÖng b×nh, ®iÓm thªm hoa l¸.                                                        (1®iÓm)
B4)- §Æt b×nh hoa vµo vÞ trÝ cÇn trang trÝ.     (1®iÓm)
C©u 2:(1®iÓm)
     Trong nhµ ë, cã thÓ c¾m c¸c b×nh hoa ®Ó trang trÝ bµn ¨n, tñ, kÖ s¸ch, bµn lµm viÖc, treo t­êng. Mçi vÞ trÝ cÇn cã d¹ng c¾m thÝch hîp.              (1®iÓm). 
 
 
 
 
§¸p ¸n
§Ò kiÓm tra häc k× I m«n c«ng nghÖ líp 6
§Ò lÎ
 
I – PhÇn tr¾c nghiÖm (5®iÓm)
Mçi c©u ®óng: 0,5 ®iÓm
C©u1: B        C©u6: A
C©u2: A         C©u7: B
C©u3: C         C©u8: A
C©u4: C         C©u9: B
C©u5: D         C©u10: C
II – PhÇn tù luËn: (5®iÓm)
C©u 1:(4 ®iÓm)
* Quy tr×nh thùc hiÖn c¾m hoa:
a)- Lùa chän hoa l¸, b×nh c¾m hoa, d¹ng c¾m hoa phï hîp t¹o vÎ hµi hoµ gi÷a hoa víi b×nh c¾m, gi÷a b×nh hoa víi vÞ trÝ trang trÝ.                             (1®iÓm)
b)- C¾t cµnh vµ c¾m c¸c cµnh chÝnh tr­íc.    (1®iÓm)
c)- C¾t c¸c cµnh phô cã ®é dµi kh¸c nhau, c¾m xen kÏ vµo c¸c cµnh chÝnh vµ che khuÊt miÖng b×nh, ®iÓm thªm hoa l¸.                                                        (1®iÓm)
d)- §Æt b×nh hoa vµo vÞ trÝ cÇn trang trÝ.     (1®iÓm)
C©u 2:(1®iÓm)
   Trong nhµ ë, cã thÓ c¾m c¸c b×nh hoa ®Ó trang trÝ bµn ¨n, tñ, kÖ s¸ch, bµn lµm viÖc, treo t­êng. Mçi vÞ trÝ cÇn cã d¹ng c¾m thÝch hîp.              (1®iÓm). 
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-12-04 12:53:06 | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 190 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi 2 Đề + đáp án, ma trận kiểm tra kì I Công nghệ 6 (2013-2014), Đề thi. §Ò kiÓm tra häc k× I M«n c«ng nghÖ líp 6 N¨m häc 2013 - 2014 §iÓm Lêi thÇy c« phª §Ò ch½n I – PhÇn tr¾c nghiÖm: (5 ®iÓm ) Häc sinh khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt: C©u 1: Trang phôc cã chøc n¨ng: A)

https://tailieuhoctap.com/dethidethi/2-de-dap-an-ma-tran-kiem-tra-ki-i-cong-nghe-6-2013-2014.aotkzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan