de thi thu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
§Ò kh¶o s¸t líp 12 m«n vËt lý thêi gian lµm bµi 120phót
C©u 1.(1®) Mét vËt cã ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng x = 5cos(2πt +) (cm).
a. ViÕt ph­¬ng tr×nh vËn tèc vµ ph­¬ng tr×nh gia tèc cña vËt
b. T×m vËn tèc vµ gia tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t = 0
c. T×m pha dao ®éng cña vËt øng víi li ®é 5 cm.
C©u 2.(1®) Con l¾c lß xo gåm lß xo cã ®é cøng k = 40N/m vµ qu¶ cÇu nhá khèi l­îng m = 1kg. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng ta t¹o cho qu¶ cÇu mét vËn tèc ban ®Çu 8π cm/s h­íng th¼ng ®øng xuèng d­íi.
   a. LÊy gèc täa ®é lµ vÞ trÝ c©n b»ng, gèc thêi gian lµ lóc qu¶ cÇu b¾t ®Çu chuyÓn ®éng, chiÒu d­¬ng h­íng xuèng, h·y viÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña vËt.
   b. ViÕt biÓu thøc thÕ n¨ng, ®éng n¨ng cña vËt theo thêi gian. Chøng tá n¨ng l­îng cña vËt ®­îc b¶o toµn.
   c. ë vÞ trÝ nµo th× ®éng n¨ng cña vËt b»ng 3 lÇn thÕ n¨ng cña nã.
C©u 3.(0,5®) Mét con l¾c ®¬n nÕu ®é dµi lµ l1 th× dao ®éng víi chu kú T1 = 1,5s. NÕu cã ®é dµi l2 th× dao ®éng víi chu kú T2 = 2s. TÝnh chu kú cña  con l¾c ®¬n ®ã nÕu nã cã ®é dµi: l1 + l2
C©u 4.(1®)  Mét con l¾c ®ång hå ®­îc treo vµo trÇn mét thang m¸y ®ang ®i lªn. Cho chu kú cña thang m¸y lóc con l¾c ®øng yªn lµ T0 = 2s. Thang m¸y lÇn l­ît chuyÓn ®éng theo 3 giai ®o¹n
 - Nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 1,3m/s2  - Th¼ng ®Òu - ChËm dÇn ®Òu víi gia tèc 1,3m/s2
TÝnh chu kú cña con l¾c trong 3 giai ®o¹n trªn.
C©u 5.(0,5®) H·y tæng hîp c¸c dao ®éng sau
a. x1 = 3cos()(cm) vµ x2 = 4sin()(cm)
b. x1 = 5cos()(cm) vµ x2 = 5cos()(cm)
C©u 6(0,5®)  Trong 10 gi©y, mét ng­êi quan s¸t thÊy cã 3 ngän sãng biÓn qua tr­íc mÆt.
a. TÝnh chu k× dao ®éng cña sãng.
b. TÝnh vËn tèc cña sãng cña sãng. BiÕt 3 ngän sãng liªn tiÕp c¸ch nhau 4m
C©u 7.(1®) Mét ©m thoa ®Æt trªn miÖng èng khÝ h×nh trô,
chiÒu dµi l  cña èng cã thÓ thay ®æi ®­îc nhê dÞch
chuyÓn mùc n­íc trong èng. Khi ©m thoa dao ®éng nã ph¸t ra mét ©m c¬ b¶n.
a. Khi chiÒu dµi èng thÝch hîp ng¾n nhÊt l 0 = 13cm
th× ©m lµ to nhÊt. T×m tÇn sè dao ®éng cña ©m  thoa biÕt vËn tèc truyÒn ©m lµ 340m/s.
b. Khi dÞch chuyÓn mùc n­íc ®Ó cho chiÒu dµi lµ l 1= 65cm , ta l¹i thÊy ©m lµ to nhÊt.
T×m sè bông sãng trong phÇn
kh«ng khÝ cña èng.
C©u 8(2,5®). Cho m¹ch ®iÖn RLC m¾c nèi tiÕp gåm  ®iÖn trë thuÇn R = 50Ω
mét cuén thuÇn c¶m cã L = H vµ mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = F  m¾c nèi tiÕp.
a. TÝnh c¶m kh¸ng cña cuén c¶m, dung kh¸ng cña tô ®iÖn vµ tæng trë cña ®o¹n m¹ch
b. BiÕt dßng ®iÖn qua m¹ch cã d¹ng i = 2cos100πt (A). ViÕt biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë, hai ®Çu cuén c¶m, hai ®Çu tô ®iÖn, hai ®Çu ®o¹n m¹ch
c. TÝnh c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch.
d. Víi gi¸ trÞ nµo cña tÇn sè f th× c«ng suÊt trong m¹ch ®¹t cùc ®¹i. TÝnh c«ng suÊt ®ã (R, L, C kh«ng ®æi)
e. Víi gi¸ trÞ nµo cña R th× c«ng suÊt trong m¹ch ®¹t cùc ®¹i. TÝnh c«ng suÊt ®ã(L,C,f kh«ng ®æi)
f. Víi gi¸ trÞ nµo cña C th× ®iÖn thÕ hai ®Çu tô ®iÖn lµ lín nhÊt. T×m ®iÖn thÕ ®ã(R, L, f kh«ng ®æi)
C©u 9(2®). Mét khung dao ®éng gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = vµ cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L =, hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn hai b¶n tô lµ 10V.
a. TÝnh tÇn sè dao ®éng riªng cña khung.
b. T×m c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong khung vµo thêi ®iÓm hiÖu ®iÖn thÕ 2 b¶n tô lµ 4V
c. TÝnh n¨ng l­îng cña khung dao ®éng.
d. T×m b­íc sãng ®iÖn tõ do khung ph¸t ra.
e. NÕu thay tô C b»ng tô C’ th× b­íc sãng cña khung t¨ng 2 lÇn. Hái b­íc sãng cña khung lµ bao nhiªu nÕu m¾c C vµ C’ nèi tiÕp víi nhau.
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-11-27 16:56:50 | Thể loại: Đề ôn TN và DH | Lần tải: 18 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi de thi thu, Đề ôn TN và DH. §Ò kh¶o s¸t líp 12 m«n vËt lý thêi gian lµm bµi 120phót C©u 1.(1®) Mét vËt cã ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng x = 5cos(2πt +) (cm). a. ViÕt ph­¬ng tr×nh vËn tèc vµ ph­¬ng tr×nh gia tèc cña vËt b. T×m vËn tèc

https://tailieuhoctap.com/dethideontnvadh/de-thi-thu.jul3uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác