Kiểm tra Học kỳ I Toán lớp 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Trường: …………………………….               ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: ………………………………..                   
Họ và tên: ………………………….                    MÔN: TOÁN  KHỐI 4.
                                                                                 Thời gian: 60 phút.
 
Điểm
 
 
 
Lời phê của giáo viên.
 
Người coi: ………………………………
 
Người chấm:…………………………….
 
Câu 1: Đọc và viết các số sau: (1 điểm)
a)  93 452 607 :…………………………………………………………………………             
b)  182 407 033: …………………………………………………………………………             
c)  5 triệu, 7chuc nghìn, 6 trăm:  ……………………………………..............................
 
d)  Bảy trăm ba mươi triệu: ………………………………………………………….             
Câu 2: (1 điểm) Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là dãy nào?
8 605; 8 650; 8 560; 8 506
8 506; 8 560; 8 605; 8 650
8 650; 8 605; 8 560; 8 506
Câu 3: ( 1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng:
           a. Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?
               A. 872                    B. 950                  C. 180
 
           b. Số nào trong các số dưới đây có chữ số 5 biểu thị cho 500 000?
               A. 9053164           B. 1520872          C. 5018374           D. 3405812
Câu 4 ( 1 điểm )
 
           a. Trong hình bên có: 
 
             A. 2 hình chữ nhật .          B. 3 hình chữ nhật.
             C. 4 hình chữ nhật            D. 5 hình chữ nhật.
 
           b. Trong hình bên có:
 
             A. 6 góc vuông                  B. 7 góc vuông
    C. 8 góc vuông                  D. 9 góc vuông
Câu 5 ( 1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng:
           a. 3m25dm2= ….dm2
   A. 35                  B. 350                C. 305               D. 3050
         b. Mỗi bao gạo nặng 50 kg. Một ô tô chở được 60 bao gạo như thế. Ô tô đó chở được số tấn gạo là:
            A. 2 tấn              B. 3 tấn            C. 4 tấn                 D. 5 tấn
 
Câu 6: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính
 
a. 572 563 + 280 193                      b. 256 075 – 154 768
....................................                                                    …………………………….
………………………                                                    …………………………….
………………………                                                    …………………………….
………………………                                                    …………………………….
 
c. 327 x 245                                                               d.   23576: 56
…………………….     
……………………                                           ……………………………
……………………                                           ……………………………
……………………                                            ……………………………    
……………………                                            …………………………….
……………………                                            ……………………………
…………………..                                              …………………………….
Câu 7: ( 1.5 điểm)
                  Một đội công nhân sửa đường. Ngày thứ nhất sửa được 3450 m đường, ngày thứ hai sửa được ít hơn ngày thứ nhất 170 m đường. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?    
 Bài giải
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Câu 8: (1.5 điểm)
Một lớp học có 36 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 8 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?
Bài giải
.............................................................             
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
 
 
                                                             ĐÁP ÁN
 
  Câu 1: ( 1 điểm ) Mỗi ý đúng được 0.25 điểm
Chín mươi ba triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm linh bảy.
Một trăm tám mươi hai triệu bốn trăm linh bảy nghìn không trăm ba mươi ba.
5 070 600
730 000 000
  Câu 2: ( 1 điểm ) ý. B
  Câu 3: ( 1 điểm ) Mỗi ý đúng được 0.5 điểm.
Ý C
Ý B
  Câu 4: ( 1 điểm ) Mỗi ý đúng được 0.5 điểm.
Ý B
Ý C
  Câu 5: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0.5 điểm
Ý C
Ý B
  Câu 6: ( 2 điểm ) Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.
           Kết quả: a.   852 756
                b.   101 307
                c.   80 115
                          d.   421
Câu 7: ( 1.5 điểm |)
                                                        Giải
 
                                 Số m đường ngày thứ hai sửa được là:   ( 0.25 )
                                         3450  - 170 = 3280 ( m )                 ( 0.25  )
                                 Tổng số m đường ngày thứ nhất và ngày thứ hai sửa được là:  ( 0.25 )
                                         3450 + 3280 = 6730 (m )                ( 0.25 )
                                  Trung bình mỗi ngày đội đó sửa được số m đường là: ( 0.25 )
                                         6730 : 2 = 3365 ( m )                        ( 0.25 )
 
 Đáp số: 3365 mét đường
 
Câu: 8 ( 1.5 điểm )                          Giải
 
                                    Số học sinh gái là:      ( 0.25 )
                                         ( 36 – 8 ) : 2 = 14 (  học sinh )      ( 0.25 )
                                     Số học sinh trai là:      ( 0.25 )
                                            14 + 8 = 22  ( học sinh )                ( 0.25 )
 Đáp số: Gái 14 học sinh ( 0.25 )
                                                                                  Trai 22 học sinh ( 0.25 )
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-11-21 04:56:54 | Thể loại: Đề Kiểm tra Tiểu học | Lần tải: 447 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiểm tra Học kỳ I Toán lớp 4, Đề Kiểm tra Tiểu học. Trường: ……………………………. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Lớp: ……………………………….. Họ và tên: …………………………. MÔN: TOÁN KHỐI 4. Thời gian: 60 phút. Điểm Lời phê của giáo viên. Người coi: ……………………………… Người chấm:………………………

https://tailieuhoctap.com/dethidekiemtratieuhoc/kiem-tra-hoc-ky-i-toan-lop-4.e5xoyq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác