Đề thi HSG Hóa 9 Quảng Ngãi 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
!--[if IE]>
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
QUẢNG NGÃI  
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH  
LỚP 9 NĂM HỌC 2017-2018  
Ngày thi 30/3/2018  
ĐỀ CHÍNH THỨC  
Môn thi: HÓA HỌC  
Thời gian làm bài: 150 phút  
(
Đề này có 02 trang)  
Câu 1: (1,5 điểm). Bằng phương pháp hóa hoc hãy tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp gồm các khí  
sau: CH , C , C , SO  
Câu 2: (1,5 điểm).  
4
2
H
4
2
H
2
2
.
Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau và ghi rõ điều kiện nếu có (mỗi  
múi tên chỉ ứng với một phương trình phản ứng).  
(
3)  
(
5)  
Al2O3  
Al2(SO4)3  
(9)  
NaAlO2  
(
1)  
Al  
(4)  
Al(OH)3  
(6)  
(
2)  
(
1)  
AlCl3  
Al(NO3)3  
(8)  
Al2O3  
(
7)  
Câu 3: (2,0 điểm).  
Cho hỗn hợp X gồm Fe, Fe  
được dung dịch Y và chất rắn Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch A  
và phần không tan B. Hòa tan B trong dung dịch H SO đặc, nóng (dư) thu được khí C. Hấp thụ khí C  
vào dung dịch Ba(OH) thu được kết tủa D và dung dịch F. Cho dung dịch KOH dư vào F lại thấy xuất  
2
3 2 3 4  
O và Al O tác dụng với dung dịch CuSO (dư), sau phản ứng thu  
2
4
2
hiện kết tủa D. Cho từ từ dung dich KOH đến dư vào dung dịch A, thu được kết tủa G.  
Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.  
Câu 4: (2,0 điểm).  
Xác định các chất vô cơ A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O và viết phương trình hóa học phù  
hợp với các phản ứng sau:  
Muối (A) + axit (B)  muối (C) + muối (D) + nước  
Muối (D) + muối (E) + nước  muối (C) + hidroxit (F) + oxit (G)  
Muối (A) + oxit (G) + nước  hidroxit (F) + muối (H)  
Muối (H) + muối (I)  muối (C) + oxit (G) + nước  
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
0
t
Muối (L) + axit (B)  muối (M) + oxit (G) + oxit (N) + nước  
Muối (A) + muối (D) + nước  hidroxit (F) + muối (C)  
(5)  
(6)  
(7)  
(8)  
Muối (M) + muối (E) + nước  muối (C) + hidroxit (O) + oxit (G)  
Hidroxit (O) + muối (I)  muối (C) + muối (M) + nước  
Biết muối (C) khi đốt phát ra ánh sáng màu vàng, (F) lưỡng tính, (O) có màu nâu.  
Câu 5: (2,0 điểm).  
Bằng kiến thức hóa học, em hãy giải thích vì sao trong sản xuất nông nghiệp khi bón phân cho cây  
trồng, người nông dân không trộn phân đạm một lá (NH  
4
)
2
SO , phân đạm hai lá NH NO hoặc nước  
4 4 3  
tiểu với vôi trong Ca(OH)  
Câu 6: (2,0 điểm).  
2
hay tro bếp (có hàm lượng K  
2
CO cao).  
3
Khi làm nguội 1026,4 gam đung dịch bão hòa của hydrat R  
2
4 2  
SO .nH O (trong đó R là kim loại  
0
kiềm và n nguyên, thỏa mãn điều kiện 7  n  từ 80 C xuống 10 C thì có 395,4 gam tinh thể  
SO .nH O0 tách ra khỏi dung dịch. Tìm công thức đúng của hydrat trên. Biết độ tan của R SO  
0 C và 10 C lần lượt là 28,3 gam và 29 gam.  
Câu 7: (2,0 điểm).  
Chỉ dùng thêm thuốc thử phenolphtalein, nêu cách nhận ra từng lọ chất sau: KOH, KCl, KHSO  
BaCl , H O. Biết rằng 4 lọ đựng các dung dịch đều có cùng nồng độ mol/lit.  
0
R
8
2
4
2
2
4

0
4
,
2
2
Câu 8: (1,0 điểm).  
Trong phòng thí nghiệm, khí SO  
vào 4 bình mắc nối tiếp lần lượt chứa các dung dịch: Br  
2
được điều chế bằng dụng cụ như hình bên dưới. Lắp ống dẫn khí  
, FeCl , KMnO và Ba(OH) dư. Cho biết hiện  
tượng gì xảy ra trong mỗi bình, viết phương trình phản ứng.  
2
3
4
2
Câu 9: (3,5 điểm).  
Cho 3,03 gam hỗn hợp A gồm một kim loại kiềm M và một kim loại R có hóa trị III vào nước thấy  
tan hoàn toàn, tạo ra dung dịch B và 1,904 lít khí (đktc). Chia dung dịch B làm hai phần bằng nhau.  
Cô cạn phần 1, thu được 2,24 gam chất rắn. Thêm V lít dung dịch HCl 1M vào phần 2 thấy xuất  
hiện 0,39 gam kết tủa.  
a) Xác định tên hai kim loại và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong  
hỗn hợp X.  
b) Tính giá tri của V.  
Câu 10: (2,5 điểm).  
A, B là hai hidrocacbon mạch hở, trong phân tử mỗi chất chứa không quá một liên kết ba hay hai  
liên kết đôi. Số nguyên tử cacbon trong phân tử mỗi chất tối đa bằng 7. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,05  
mol hỗn hợp A, B thì thu được 0,25 mol CO và 0,23 mol H O. Lập công thức phân tử của A và B.  
2 2  
Cho biết: (C=12; O =16; Ba =137; H =1; K =39; Ag =108; N =14; Al =27;  
S =32; Na =23; Mn =55)  
-
------HẾT--------  Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới
Đăng ngày 2018-04-01 08:57:51 | Thể loại: Đề HSG Hóa học 9 | Lần tải: 52 | Lần xem: | Page: 2 | FileSize: 0.19 M | File type: pdf
lần xem

đề thi Đề thi HSG Hóa 9 Quảng Ngãi 2017-2018, Đề HSG Hóa học 9 . <!DOCTYPE html !--[if IE]> <![endif]--> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2017-2018 Ngày thi 30/3/2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm

https://tailieuhoctap.com/dethidehsghoahoc9/de-thi-hsg-hoa-9-quang-ngai-2017-2018.6nuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan