kiểm tr học kì toán 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7                                    -                     Năm học 2017- 2018

ĐỀ 1
 
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Học sinh chọn câu nào thì đánh dấu (X) lên câu mình chọn:
Câu 1:  Nếu thì
a. ; b. ; c. ; d.
Câu 2:  Cho .Giá trị của là:
a. ; b. ; c. ; d.
Câu 3:  Khẳng định nào sau đây đúng:
a.  ;       b. ;   
c.  ; d.
Câu 4:  Cho 3 đường thẳng m,n,p. Nếu m//n, pn thì:
a.  m//p;            b. mp;             c. n//p;              d. mn.
 
Câu 5:  Khẳng định nào sau đây đúng:
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
Hai góc đối đỉnh thì bù nhau.
Hai góc đối đỉnh thì phụ nhau.
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Câu 6:  Cho và , biết: , . Để theo trường hợp góc – cạnh – góc (g-c-g) thì cần thêm yếu tố nào:
a.  ;           b. ;            c. ;         d. .
 
II/ PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: thực hiện phép tính:
              a) ; b)
Bài 2: Tìm x:
              a) ;  b)
Bài 3: Tìm x,y biết: và
Bài 4: Cho vuông tại A có .
Tính .
Vẽ tia phân giác của góc C cắt cạnh AB tại D.
Trên cạnh CB lấy điểm M sao cho CM=CA. Chứng minh:
Qua C vẽ đường thẳng xy vuông góc CA. Từ A kẻ đường thẳng song song với CD cắt xy ở K. Chứng minh:AK=CD.
1

                         Hà Hải Lý        -                                      Thành phố Thái Bình                                 


ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7                                    -                     Năm học 2017- 2018

Tính .
ĐỀ 2
 
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1:  Khẳng định nào sau đây là đúng:
a. ;     b. .;     c. ;     d.
 
Câu 2:  Chọn câu đúng:
  a. ;                b. ;      
  c.  c. hoặc ;          d. Tất cả đều sai.
 
Câu 3:   Cho 3 đường thẳng e,d,f. Nếu e//d,e//f thì:
a. d//f.                      b. df.           
c. Hai câu a và b đều đúng.           d. Hai câu a và b đều sai.
 
 
Câu 4:  Chọn câu trả lời đúng:
Cho hình vẽ, biết c//d và . Góc bằng:
    
     a.
     b.
     c.
     d.
 
Câu 6:  Khẳng định nào sau đây là sai:
Một tam giác chỉ có thể có một góc vuông. 
Một tam giác có thể có ba góc nhọn.
Trong một tam giác chỉ có thể có nhiều nhất 1 góc tù.
Trong tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau.  
 
II/ PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: thực hiện phép tính:
              a) ;  b) .
Bài 2: Tìm x:
              a) ;    b) .
1

                         Hà Hải Lý        -                                      Thành phố Thái Bình                                 


ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7                                    -                     Năm học 2017- 2018

             
Bài 3: Cho y tỉ lệ thuận với x và khi x = 6 thì y = 4.
a)     Hãy biểu diễn y theo x.
b)    Tìm y khi x = 9; tìm x khi .
Bài 4: Tìm x,y,z khi và
 
Bài 5: Cho , biết , và . Tính và .
Bài 6: Cho góc nhọn xOy ; trên tia Ox lấy 2 điểm A và B (A nằm giữa O,B). Trên Oy lấy 2 điểm C,D (C nằm giữa O,D) sao cho OA=OC và OB=OD . Chứng minh:
a)
b) .
c) Gọi I là  giao điểm của AD và BC. Chứng minh IA=IC; IB=ID.
ĐỀ 3
 
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Nếu thì bằng:
a.  2;  b.  4;  c. 8;  d. 16.
 
Câu 2: Kết quả của phép tính là:
a. ;  b. ;  c. ;  d. .
 
Câu 3:  Xem hình và cho biết khẳng định nào chứng tỏ a//b:
 
     a. 
     b. 
     c. 
     d.  Tất cả đều đúng.
 
 
Câu 4: Cho hình vẽ sau, tìm x:
    
    a.
    b.
    c.
                d.
 
a) ;               b)
Bài 2: Tìm x:
1

                         Hà Hải Lý        -                                      Thành phố Thái Bình                                 


ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7                                    -                     Năm học 2017- 2018

              a) ;   b) ;
              c)
Bài 3: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15.
a) Hãy biểu diễn y theo x.
b) Tính giá trị của y khi x = 6; x = 10 .
c) Tính giá trị của x khi y = 2; y = 30.
 
Bài 4: Cho hình vẽ:
                   a) Vì sao m//n?
                   b) Tính  .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
Bài 5: Cho có M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Chứng minh:
 a) .
 b) AC//BE.
 c) Trên AB lấy điểm I , trên tia CE lấy K sao cho BI=CK. Chứng minh : I, M, K thẳng hàng.
ĐỀ 4
 
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Giá trị của biểu thức A=là:
a. A = 2;    b. A = 4;   c. A = 0;  d. A = 1.
Câu 2: Kết quả của phép tính là:
a. 5;     b.5;  c. 1;   d. 1 .
Câu 3: Cho biết  , khi đó là:
a. ;          b.;        c. 81;   d.81.     
     Câu 4: Khẳng định nào sau đây đúng:
a. 25,6754 > 25,7;   b. – 6,78546 > – 6, 77656 ;
c. 0,2176 > 0,2276;  d. 0,2(314) = 0,2314.
Câu 5: Cho có : và , khi đó số đo của góc B và C  là:
  a. ;  b.  ;
  c. ;  d.  .
Câu 6: Cho và bằng nhau có: AB=PN; CB=PM; , khi đó cách viết nào sau đây đúng:
1

                         Hà Hải Lý        -                                      Thành phố Thái Bình                                 


ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7                                    -                     Năm học 2017- 2018

a. ;  b. ;
c. ;  d.
 
II/ PHẦN TỰ LUẬN:
 
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) ;   b)
Bài 2: Tìm x:
a) ;      b) ;       c)
Bài 3: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận có các giá trị theo bảng:
 
Điền giá trị thích hợp vào ô trống:
 
x
-8
-3
1
 
 
y
72
 
 
-18
-36
 
Bài 4: Điền vào chỗ trống:
 
       a)và….là cặp góc so le trong.
       b)và…..là cặp góc đồng vị.
       c)và…..là cặp góc đối đỉnh.
       d)và…..là cặp góc trong cùng phía.
 
Bài 6: Cho , vẽ AHBC (HBC), trên tia AH lấy D sao cho AH=HD. Chứng minh:
 a) .
 b) AC=CD.
 c) Qua A kẻ đường thẳng song song với BD cắt BC tại E. Chứng minh H là trung điểm của BE.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

                         Hà Hải Lý        -                                      Thành phố Thái Bình                                 


ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7                                    -                     Năm học 2017- 2018

ĐỀ 5:
 
Câu 1:(2 điểm) Thực hiện phép tính:
 a) (   b)
Câu 2: (1,5 điểm)  Để làm xong một công việc trong 5 giờ cần 12 công nhân. Nếu số công nhân tăng thêm 8 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ ?   (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
Câu 3: (3 điểm)
a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x.
  b) Tìm toạ độ điểm A, biết A thuộc đồ thị hàm số trên và A có tung độ là 6.
  c) Tìm điểm trên đồ thị sao cho điểm đó có tung độ và hoành độ bằng nhau.
Câu 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có góc A = 900  và AB = AC. Gọi K là trung điểm BC . Chứng minh
a) AKB = AKC
b) AK BC
c) Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh EC // AK.
Câu 5: (1điểm) So sánh: 2515  và 810. 330
 
 
 
1

                         Hà Hải Lý        -                                      Thành phố Thái Bình                                 


ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7                                    -                     Năm học 2017- 2018

Đề 6
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM.(3 điểm). Chọn đáp án đúng trong các câu sau.
Câu 1: Kết quả của phép tính   là:   A. -6              B.             C.               D.  
Câu 2: Biết giá trị của x thoả mãn  đẳng thức là:   A.0           B.      C.            D.-1
Câu 3:  Cách viết nào sau đây là đúng:
A.            B.       C.         D.
Câu 4: Nếu : thì x có giá trị là :              A.-36                   B.36.            C.12             D.-12
Câu 5: Giá trị của x trong tỉ lệ thức   là:          A. 1,5            B.1,8           C.12,5        D.-15
Câu 6:  Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x= 3 thì y = -0,5 khi đó hệ số tỉ lệ của x đối với  y là:                                                
A.-1,5                          B. -6                       C.6                             D.    
Câu 7: Cho hàm số : y = f(x ) = 2x2-1 khi đó f(-2) bằng:  A. 5             B.   6              C. 7               D. -7
Câu 8: Biết đồ thị hàm số y= ax đi qua điểm M(-2,-6) hệ số a là : A.3        B-3           C.        D.
Câu 9: Cho hình vẽ  số đo  x trong hình 1 là :
        A. 1540          B.1260                  C.1460                             D,560
 
 
Câu10: ChoABC có =450 biết = 2 tam giác ABC là tam giác gì:
           A.Tam giác nhọn                           B. Tam giác tù                                 C. Tam giác vuông            
Câu 11 Khẳng định nào sau đây là đúng?
       A. Góc ngoài của một  tam giác bằng tổng hai góc trong của tam giác đó.
Trong một tam giác vuông hai góc nhọn bù  nhau.
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song thì hai góc trong cùng phía phụ nhau.
Đường trung trực của một đoạn thẳng thì nó vuông góc với đoạn thẳng đó.
Câu 12: Cho ABC và MNP bằng nhau biết AB= NM , BC= PM . Cách viết nào sau đay là đúng:
  A. ABC =MNP           B. ABC =NMP             C.ABC = MPN             D. BCA = NMP
1

                         Hà Hải Lý        -                                      Thành phố Thái Bình                                 


ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7                                    -                     Năm học 2017- 2018

PHẦN II: TỰ  LUẬN. (7 điểm)
Bài 1: (1,5điểm)Tính giá trị của các biểu thức sau một cách hợp lí nếu có thể.
            a)                                              b)
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x.
        a)                         b) 
Bài 3: (1, 5điểm)
      a)Trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ thị hàm số  y= 3x-1 vì sao? :  A(; -);  B(; 9)
      b)Hãy chia số 90 thành 3 phần tỉ lệ với các số 4;3;2
Bài 4: (2,5điểm) Cho khác góc bẹt.  Vẽ tia phân giác Oz của   Trên tia Oz lấy điểm A (khác O) từ điểm A vẽ các đường thẳng lần lượt vuông góc với Ox và Oy  tại B và C
a)     Chứng minh  ABO =ACO.
b)    Gọi I là giao điểm của BC và Oz  chứng minh IB =IC .
c)     Cho  = 1200 tính số đo .

Đề 7
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Chọn đáp án đúng
1. Cho hàm số : y = f(x) = 2x2 + 3 ta cú:
A.  f(0) = 5  B.  f(1) = 7  C. f(-1) = 1  D. f(-2) = 11
2. Điểm A (1; -6) nằm trên đồ thị của hàm số:
          A. y = x – 1         B. y = x + 1           C. y = x – 7            D. y = x + 7
3. Giỏ trị của x trong phộp tớnh: là:
          A. 2                         B. 0,5                       C. -2                      D. -0,5
4. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 6 thỡ y = 4. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:               A. k = 24                          B. k =              C. k =                      D. k =
5. Hai số x và y thỏa món điều kiện và x + y = -16 là:
        A. x = 48; y = 90     B. x = 6; y = 10     C. x = 24; y = 40     D. x = -6; y = -10
6. Cho và cú: . Để =cần có thêm điều kiện:
   A. BC = B’C’         B. AC = A’C’       C. AB = A’B’          D. Tất cả đều đúng
7. Cho biết AB = 5cm; BC = 6cm. Chu vi là 18cm. Độ dài cạnh PR là:             A. 5cm        B. 6cm           C. 7cm           D. 8cm
8. Chọn khẳng định đúng
Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
Nếu ba góc  của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giac đó bằng nhau.
Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong của tam giác.
Mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung trực.
1

                         Hà Hải Lý        -                                      Thành phố Thái Bình                                 


ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7                                    -                     Năm học 2017- 2018

PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức ( hợp lý nếu có  thể)
      a)                   b)
Bài 2. (2 điểm) Tìm  x
      a)                     b)  
Bài 3 (1,5 điểm) Cho hàm số y = f(x) = -3x2 + 0,5
a)     Tính  : f(2) + f()
b)    Trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ thị hàm số: A(-1; -2,5); B(1; 2,5); C()
Bài 4 (2,5 điểm)
          Cho tam giác  ABC biết AB
  a. Chứng minh: BED = BEC
b. Chứng minh: IC = ID
c. Từ A vẽ đường thẳng AH vuông góc  với DC (H thuộc DC). Chứng minh: AH song song BI
 
 
Đề 8
 
 
 
 
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm).     Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Kết quả phép tính là:   A.       B. - 72        C. 72           D.
Câu 2:   thì giá trị của x bằng:
    A. x =       B. x =        C. x =             D. x =
Câu 3: Biết hệ số tỉ lệ thuận của x đối với y là 2. Khi x = 2 thì y bằng:
     A.                                 B. 2                         C. 1                            D. 4
Câu 4: Đồ thị hàm số y = - x  đi qua điểm nào trong các điểm sau:
    A. ( -1;1)                           B. ( 1; 1)                C. ( 1; 0 )                     D. ( -1; -1)
Câu 5: Tìm cặp số x và y thỏa mãn:     x : 2 = y : (-5) và  x - y = -7
    A. x = 2;  y = - 5            B. x = 2; y = 5             C. x = -2;  y = 5          D. x = - 2;  y = - 5
Câu 6:  Cho ABC = biết  = 450 ;   = 350 . Số đo góc B bằng:
    A. 1000                           B. 800                          C. 550                         D.350     
Câu 7:  Cho ABC = MNQ và ABC = DEF thì:
1

                         Hà Hải Lý        -                                      Thành phố Thái Bình                                 


ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7                                    -                     Năm học 2017- 2018

    A. AB = NQ                   B.                       C. MQ = DF               D.
Câu 8:  Cho hình vẽ. Số cặp tam giác bằng nhau là:
 
      A. 2                   B. 3
      C. 4                   D. 5
 
 
 PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm).
Bài 1 (2,0 điểm). Tính hợp lí nếu có thể:
             a)                              b)
Bài 2 (2 điểm). Tìm x biết:
              a)                                               b)             
Bài 3 (1,5 điểm).
         Tam giác ABC có chu vi 36m. Độ dài cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai tỉ lệ thuận với 1 và 2. Độ dài cạnh thứ hai và cạnh thứ ba tỉ lệ nghịch với 3 và 4.
  Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.
  Bài 4 (2,5 điểm).
         Cho tam giác ABC. Gọi  M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MB = MD.
a) Chứng minh AMB =  CMD
b) Từ A và C vẽ các đường vuông góc với BD, cắt BD lần lượt tại K và H. Chứng minh:  AK = CH
          c) Gọi E và F lần lượt là trung điểm của BC và AD. Chứng minh  3 điểm E, M, F thẳng hàng.
 
 
Đề 9
Bài 1 (1,0 điểm)
    Chọn một chữ cái đứng trước đáp án đúng:
    1. Cho x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = -3 thì y = 12. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là :
 A. k = -0,25  B. k = -4  C. k = -36  D. k = 4
    2. Cho hàm số y = f(x) = x2 - 5. Khi đó :
 A. f(1) = 4         B. f(-2) = -9        C. f(1) > f(-1)         D. f(2) = f(-2)
    3. Số lít dầu trong bốn thùng dầu lập được thành một tỉ lệ thức. Biết số lít dầu trong ba thùng là  120; 150 và 240. Số lít dầu trong thùng còn lại có thể là :
 A. 75          B. 100         C. 175          D. 250
    4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
 A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía bù nhau.
1

                         Hà Hải Lý        -                                      Thành phố Thái Bình                                 


ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7                                    -                     Năm học 2017- 2018

        B. Cho a, b, c là ba đường thẳng phân biệt. Nếu a b và b c thì a // c.
           C. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong của tam giác đó.
         D. Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông.
Bài 2 (2,5 điểm)
    1. Tính giá trị biểu thức:
  a)                  b)  
    2. Tìm x, biết:    
Bài 3 (1,5 điểm)
 
 
 
 
Bài 4 (1,5 điểm)
Ba đội máy cày có tất cả 38 máy (các máy có cùng năng suất) làm việc trên ba cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 15 ngày, đội thứ hai trong 20 ngày, đội thứ ba trong 24 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy ?
Bài 5 (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC (AB BC), tia Bx đi qua trung điểm M của AC. Kẻ AE và CF vuông góc với Bx (E và F thuộc Bx).
1. Chứng minh AME = CMF.
2. Chứng minh AF // CE.
3. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AF và CE. Chứng minh P, M, Q thẳng hàng.
Bài 6 (0,5 điểm)
Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M. Tia phân giác của góc C cắt AB tại N. Giả sử BN + CM = BC. Hãy tính số đo góc A ?
         
 
 
 
 
 
 
 
 
1

                         Hà Hải Lý        -                                      Thành phố Thái Bình                                 


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2017-12-15 13:13:34 | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.66 M | File type: docx
lần xem

đề thi kiểm tr học kì toán 6, Đại số 9. ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7 - Năm học 2017- 2018 ĐỀ 1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Học sinh chọn câu nào thì đánh dấu (X) lên câu mình chọn: Câu 1: Nếu thì a. ; b. ; c. ; d. Câu 2: Cho .Giá trị của là: a. ; b. ; c

https://tailieuhoctap.com/de-thi/kiem-tr-hoc-ki-toan-6.nxtx0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan