Đề thi HSG Toán 8 huyện Nga Sơn 2015-2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o HuyÖn nga s¬n  
 
 
     (§Ò thi gåm cã 01 trang)
®Ò thi häc sinh giái  líp 8 thcs cÊp huyÖn n¨m häc:  2015 - 2016
                          M«n thi: To¸n                           Thêi gian lµm bµi: 150 phót
                          Ngµy thi: 05/ 4/ 2016
 
Câu 1 (5.0 điểm):
Cho biểu thức
 a) Rút gọn
 b) Tính giá trị của khi
 c) Tìm để
Câu 2 (4.0 điểm):
a)    Tìm để đa thức chia hết cho đa thức -2
b)    Cho .Tính 
Câu 3 (3.0 điểm):
 Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu thêm một chữ số 5 vào  sau số đó thì được một số có năm chữ số. Nếu thêm một chữ số 4 vào trước số đó thì cũng được một số có năm chữ số và số thứ hai lớn hơn số thứ nhất là 21851.
Câu 4 (6.0 điểm):    
 Cho tam giác vuông tại (), đường cao (). Trên tia lấy điểm sao cho . Đường vuông góc với tại cắt tại .
a)     Chứng minh rằng hai tam giác và đồng dạng. Đặt , tính độ
dài đoạn theo .
b)    Gọi là trung điểm của đoạn . Tính số đo của góc
c)     Tia cắt tại . Chứng minh: .
Câu 6 (2.0 điểm):
 Tìm các nghiệm tự nhiên của phương trình:

            ---------------------------HÕt-----------------------------
 
Hä vµ tªn thÝ sinh:…………………………………......……Sè b¸o danh:………………

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-01-19 15:09:40 | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 352 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi HSG Toán 8 huyện Nga Sơn 2015-2016, Đại số 8. Phòng giáo dục & đào tạo Huyện nga sơn (Đề thi gồm có 01 trang) đề thi học sinh giỏi lớp 8 thcs cấp huyện năm học: 2015 - 2016 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 150 phút Ngày thi: 05/ 4/ 2016  Câu 1 (5.0 điểm): Cho biểu thức  a) Rút gọn  b) Tính giá trị của  khi  c) Tìm để  Câu 2 (4.0 điểm..

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso8/de-thi-hsg-toan-8-huyen-nga-son-2015-2016.prcr0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác