Nhờ thầy cô giải giúp

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

NHỜ THẦY CÔ GIẢI GIÚP
Bµi 1 . Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
        a,
b, A=1+5+52 +53+54+…+549+550
c, A=(     
        d, A=2100 -299 +298 -297 +…+22 -2
LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2018                   1                                             GV: LTN(0905687404)


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-05-29 15:25:58 | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi Nhờ thầy cô giải giúp, Đại số 7. NHỜ THẦY CÔ GIẢI GIÚP Bµi 1 . Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a, b, A=1+5+52 +53+54+…+549+550 c, A=( d, A=2100 -299 +298 -297 +…+22 -2 LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2018 1 GV: LTN(0905687404)

https://tailieuhoctap.com/de-thi/nho-thay-co-giai-giup.f1z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác