Thứ …..ngày….tháng…. năm 2019
Họ tên: …………… lớp: 9
KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH
Thời gian 40 phút
Đề bài:
Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của 2 2046
Ta có 2 4k+1 = _2; 2 4k+2 = _4; 2 4k+3 = _8; 2 4k = _6.
Vì 2046 = 4. 511 + 2 nên chữ số tận cùng của 2 2046 là 4.
Bài 2: Tìm chữ số tận cùng của 21!
Do trong tích 21! có chứa thừa số 10 nên tận cùng cùng tích này là chữ số 0.
Bài 3: Tìm chữ số a biết a56a6677 chia hết cho 9
Ta thấy để số a56a6677 chia hết cho 9 thì (a + 5 + 6 + a + 6 + 6 + 7 + 7) phải chia hết cho 9.
Hay (2a + 37) chia hết 9. Do a là chữ số nên a = 4.
Bài 4: Tìm chữ số tận cùng của 2 + 22 + 23 + ... + 2 75