Đề kiểm tra học kì 2 toán 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

       §Ò kiÓm tra häc k× ii- M«n To¸n :  Líp 7Thêi gian : 90 phót.
C©u 1:( 2 ®iÓm)             §iÓm kiÓm tra cña 10 häc sinh líp 7 A ®­îc cho trong b¶ng  sau:                                         6       5        9       10       7                                         9       8       9         9        8            Chän c©u tr¶ lêi ®óng?TÇn sè häc sinh cã ®iÓm 9 lµ:A. 3   B. 4   C.5Sè TBC cña ®iÓm kiÓm tra lµ :        A.8   B.    C.7,8C©u 2: ( 1 ®iÓm)          Cho tam gi¸c MNP cã M = 600 , N = 500.    Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc bÊt ®¼ng thøc ®óng.MP MN MP NP  C©u 3 (1 ®iÓm):              T×m x, biÕt:    a,      3x + 2 = 7b,    (2x - 3 ) - ( x - 5) = 0C©u 4 (2 ®iÓm):                 Cho hai ®a thøc:             M =  x2y - 2xy2 + x2y  + 2xy + 3xy2               N  =  2x2y + 3xy + xy2  - 4xy2 - xy  Thu gän ®a thøc M, N  TÝnh    M + N,  M - N                                              C©u 5(1 ®iÓm):        T×m nghiÖm cña ®a thøc:  P(x)  = 3   - x  Q(y)   = 2y - 5 C©u 6(3 ®iÓm):  Cho ABC vu«ng t¹i A, ®­êng ph©n gi¸c BE. KÎ EH  BC (H  BC). Gäi K lµ giao      ®iÓm cña AB vµ HE. Chøng minh r»ng :a, ABE = HBE.b, BE lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AH.c, EK = EC.d, AE    

                                          §Ò kiÓm tra häc k× ii- M«n To¸n :  Líp 7Thêi gian : 90 phót.
C©u 1:( 1 ®iÓm)              §iÓm kiÓm tra cña 10 häc sinh líp 7 A ®­îc cho trong b¶ng  sau:                                         6       5        9       10       7                                         9       8       9         9        8       Chän c©u tr¶ lêi ®óng?TÇn sè häc sinh cã ®iÓm 9 lµ:           A. 3    B. 4    C.5Sè trung b×nh céng cña ®iÓm kiÓm tra lµ :        A.8   B.    C.7,8C©u 2: ( 2 ®iÓm) a, Trong c¸c cÆp ®¬n thøc sau, cÆp nµo lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng? ( Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc cÆp ®ã )             A)  5x2y   vµ  - 17xy2       B)  – 2a3b2 vµ  3a3b2c         C)  ax3 vµ - 4ax3
b, Cho tam gi¸c MNP cã M = 600 , N = 500.     Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc bÊt ®¼ng thøc ®óng. A)  MP B)  MN C)  MP D)  NP     C©u 3. (2 ®iÓm):                 Cho hai ®a thøc:             P(x) =  3x5 - 4x2  + 7x4- 8x3 + 2x2 – x – x3               Q(x)  =  6x4- 3x5 + 2x2- 3x3 + 4x + x3 + x2 –2,5a ) S¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña P(x) vµ Q(x) theo luü thõa gi¶m cña biÕn.b) TÝnh   P(x) + Q(x) vµ  P(x) - Q(x) C©u 4 (3,5 ®iÓm):     Cho ABC vu«ng t¹i A, ®­êng ph©n gi¸c BE. KÎ EH  BC (H  BC). Gäi K lµ   giao  ®iÓm cña AB vµ HE. Chøng minh r»ng :a, ABE = HBE.b, EK = EC.c, AE d, TÝnh ®é dµi  AC biÕt BC = 10cm, HC= 4cm.
   C©u 5. (1,5 ®iÓm):
a) T×m nghiÖm cña ®a thøc sau: (x- 1)(x+7)
b)Víi gi¸ trÞ nµo cña biÕn th× mçi biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ nhá nhÊt, t×m gi¸ trÞ ®ã
A= (x - 2)2 + (y - 2)2 + 5
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-01-16 16:53:29 | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 3106 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra học kì 2 toán 7, Đại số 7. §Ò kiÓm tra häc k× ii- M«n To¸n : Líp 7Thêi gian : 90 phót. C©u 1:( 2 ®iÓm) §iÓm kiÓm tra cña 10 häc sinh líp 7 A ®­îc cho trong b¶ng sau: 6 5 9 10 7 9 8 9 9 8 Chän c©u tr¶ lêi ®óng?TÇn sè häc sinh cã

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kiem-tra-hoc-ki-2-toan-7.g0vjwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác