Đề khảo sát chất lượng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Trường THPT Hậu Lộc 4          ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I - KHỐI 10
             Tổ: Toán                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
                                                               Môn: Toán  (Thời gian làm bài 120 phút)
 
I. Phần trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm)
Câu 1: Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?
   A. 3 + 2 = 7             B. x2 +1 > 0         C. 2–        D. 4 + x = 3.
Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng:
   A. Phương trình có hai nghiệm phân biệt.
   B. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba
   C. Đường tròn có một tâm đối xứng và một trục đối xứng.
   D. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau.
Câu 3: Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề :
      1) Ngôi nhà đẹp quá !               2) Năm 1900 không phải là năm nhuận.
      3) Số 9 là số nguyên tố .    4) Số 2 là số chẵn.
    A.  3               B.  2        C. 1              D. 4
Câu 4: Mệnh đề phủ định của mệnh đề    “” là:
    A.           B.  C.  D.
Câu 5: Cho A= 1;5; B= 1;3;5. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
    A. AB = 1      B. AB = 1;3       C. AB = 1;5     D. AB = 1;3;5.
Câu 6: Cho  A = 0; 1; 2; 3; 4, B = 2; 3; 4; 5; 6. Tập hợp (A \ B)  (B \ A) bằng:
    A. 0; 1; 5; 6        B. 1; 2                        C. 2; 3; 4                  D. 5; 6
Câu 7: Cho hai tập hợp ; . Chọn khẳng định đúng:
  A.              B.            C.             D.
Câu 8: Cho . Tập hợp     là
   A.                   B.           C.                    D. 
Câu 9: Cho . Tập hợp     là
   A.                  B.                             C.           D.
Câu 10: Cho tam giác . Số các vectơ khác vectơ nhận các đỉnh của tam giác làm điểm đầu và điểm cuối là

   A. 5 B. 6 C. 3 D. 4
Câu 11: Cho tam giác đều có cạnh . Độ dài của tổng hai vectơ và bằng bao nhiêu?
  A.  B.  C.  D.
Câu 12: Tổng của các vectơ là
  A.  B.  C.  D.
 II. Phần tự luận ( 7.0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
1. Chứng minh rằng  tập hợp  có 3 phần tử.
2. Cho ( với ). Tìm để là một đoạn có độ dài bằng 1
3. Chứng minh rằng với mọi số thực dương thì trong ba phương trình sau, ít nhất một phương trình có nghiệm:  , , .
Câu 2. (2,0 điểm) . Giải  các phương trình sau:
       a.
      b.
      c. .
Câu 3. (0,5 điểm). Cho hình bình hành tâm . Chứng minh rằng .
Câu 4. (2,0 điểm).   Cho hình vuông ABCD trên cạnh BC lấy điểm E. Dựng tia Ax vuông góc với AE, Ax  cắt cạnh CD kéo dài tại F, kẻ trung tuyến AI của AEF, AI kéo dài cắt CD tại K. Qua E vẽ đường thẳng song song với AB cắt AI tại G.
     a. Chứng minh rằng tứ giác AECF nội tiếp
    b. Chứng minh rằng
    c. Chứng minh rằng .
Câu 5. (0,5 điểm)
  Cho là các số thực dương, chứng minh rằng: .
....................Hết....................
 
Họ và tên:................................................................; Lớp:............
Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ xem thi không được giải thích gì thêm!

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-12 21:07:55 | Thể loại: Đại số | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.17 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề khảo sát chất lượng, Đại số. Trường THPT Hậu Lộc 4 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I - KHỐI 10 Tổ: Toán NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Toán (Thời gian làm bài 120 phút) I. Phần trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm) Câu 1: Câu nào trong các câu

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-khao-sat-chat-luong.y7b20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác