De thi bai tap on luyen hki

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: docx , dung lượng : 0.08 M, số trang : 1 ,tên

Chi tiết

Name:…………………………..BÀI TẬP ÔN LUYỆN HỌC KÌ I
Class:……………Môn: TiếngAnh 3
Dạng 1: Chọntừkhácnhóm. ( choose the odd one out).

1.
A. Hi
 B. Nice
 C. Hello

2.
A. Fine
B. Meet
C. Read

3.
A. How
B. What
C. See

4.
A. David
 B. I
 C. You

5.
A. Bye
B. Goodbye
C. Later

6.
A. Book
B. New
C. Pen

7.
A. Rubber
 B. Small
 C. Big

8.
A. Ruler
B. Pencil
C. My

9.
A. Library
 B. Fine
 C. Classroom

10. A. Open
B. Close
C. Please

Dạng 2:Nốicột A vớicột B( matching)
Ex1:
1. Is that your pen?
a. Yes, they are.

2. What colour is this?
b. They are brown.

3. Are these your pencils?
c. It`s orange.

4. What colours are they?
d. Yes, it is.

Ex2:
A

B

1. How do you spell your name?
1 -
a. No, you can’t.

2. May I come in, Sir?
2 -
b. Bye.

3. What’s that?
3 -
c. I play hide-and-seek.

4. Goodbye
4 -
d. T-O-N-Y.

5. What do you do at break time?
5 -
e. It’s a book.Dạng 3:Khoangtrònvàođápánđúngnhất( choose the best answer)
Ex1:
1 ………………………, Nam.

A. Hello B. Cat C. Lan D. Your

2.Hello, ……………………..!

A. am B. John C. Is D. bye

3.Hello, I …………….Lisa

A. Is B. Am C. My D. Name

4…………………… your name? My name is John.

A. What’s B. What C. Name D. Hi

5.What is ………………. Name? My name’s Kate.

A. Your B. My C. Am D. You

6.My name ……………….. Jenny.

A. Are B. Is C. Am D. I’m

7.What is your name? ………………. Name is Chi.

A. My B. Your C. You D. I’m

8.What is your name? …………………………. Mai

A. My name’s B. My name C.I D. You

9.Hi! What’s your name? …………………….! My name’s Kate.

A. Hello B. Who C. What D. Name
Ex2:
1.Be quiet, …………….

A. Pleas B. please C. sit D. plise

2.Come ……………

A. Here B. her C. there D. these

3.Open ………………. Book.

A. Your B. yours C. I D. you

4.Close your ………………….

A. Hat B. hello C. hi D. book

5.May I …………………… water?

A. Listen B. drink C. go D. come

6.…………………… sit down

A. Be B. please C. am D. what

7.…………………… up, please

A. Sit B. stand C. go D. come

8.……………….. I go out?

A. What B. may C. please D. be


9.What’s this? …………………………

A. It a ruler B. it’s ruler C. It’s a ruler D. it’s an ruler

10. ……………………….? It’s a bag.

A. What this? B. what is bag? C. what’s this D.


Ex3:
1.……….. is this? it’s a pencil case.

A. Where B. how C. what D. what color

2.What are these? …………………… markers.

A. It is B. I’m C. they’re D. you’re

3.……………. this your crayon? No, it isn’t.

A. Is B.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ