Đề thi học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
§Ò kiÓm tra häc k× I - m«n c«ng nghÖ
§Ò1      -     Thêi gian: 45 phót
Hä tªn........................................................................líp........................
§iÓm
Lêi thÇy c« nhËn xÐt
I - PhÇn tr¶ lêi c©u hái TNKQ (3 ®iÓm - Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt - mçi c©u 0,25 ®iÓm.
C©u 1: Khung tªn ®­îc ®Æt ë ®©u trong b¶n vÏ?
A. Gãc ph¶i phÝa trªn b¶n vÏ
B. Gãc tr¸i phÝa d­íi b¶n vÏ
C. Gãc ph¶i phÝa d­íi b¶n vÏ
D. Gãc tr¸i phÝa trªn b¶n vÏ
C©u 2: NÐt liÒn ®Ëm dïng ®Ó lµm g×?
A. BiÓu diÔn c¹nh khuÊt
B. BiÓu diÔn ®­êng t©m
C. BiÓu diÔn ®­êng bao thÊy
D. BiÓu diÔn ®­êng trôc ®èi xøng
C©u 3: Ph­¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt vËt thÓ n»m ë ®©u?
A. Gi÷a ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu
B. Sau ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu
C. Tr­íc ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu
C©u 4: H×nh chiÕu phèi c¶nh ®­îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu g×?
A. PhÐp chiÕu song song
B. PhÐp chiÕu vu«ng gãc
C. PhÐp chiÕu xuyªn t©m
D. C¶ B vµ C
C©u 5: ph­¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt vÞ trÝ x¾p xÕp cña h×nh chiÕu ®øng vµ chiÕu c¹nh:
H×nh chiÕu ®øng ë bªn trªn h×nh chiÕu c¹nh
H×nh chiÕu ®øng ë bªn d­ãi h×nh chiÕu c¹nh
H×nh chiÕu ®øng ë bªn ph¶i h×nh chiÕu c¹nh
H×nh chiÕu ®øng ë bªn tr¸i h×nh chiÕu c¹nh
`C©u 6: Cã mÊy giai ®o¹n chÝnh ®Ó thiÕt kÕ
A. 6 giai ®o¹n
B. 7 giai do¹n
C. 5 giai do¹n
D. 3giai do¹n
C©u7: Khi “ ThÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ “ nÕu sai th× quay l¹i b­íc nµo?
H×nh thµnh ý t­ëng x¸c ®Þnh ®Ò tµi thiÕt kÕ
Thu thËp th«ng tin tiÕn hµnh thiÕt kÕ
Lµm m« h×nh thö nghiÖm chÕ t¹o thö
LËp hå s¬ kÜ thuËt
C©u 8: Bót ch× ®­îc ®o b»ng ®¬n vÞ ®é cøng g×?
A. HRC
C. HV
C. HB
D. B
C©u 9: C¸c h×nh biÓu diÔn chÝnh cña mét ng«i nhµ bao gåm nh÷ng h×nh nµo?
MÆt b»ng tæng thÓ, mÆt ®øng , mÆt c¾t
MÆt b»ng , mÆt ®øng, mÆt c¾t
MÆt ®øng, mÆt c¾t, h×nh chiÕu phèi c¶nh
MÆt ®øng, mÆt c¾t, h×nh chiÕu trôc ®o
C©u10:­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p ®óc lµ:
ChÕ  t¹o ®­îc ph«i  tõ tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ hîp kim
ChÕ t¹o ®­îcph«i cã h×nh d¸ng vµ lç rçng phøc t¹p
ChÕ t¹o ®­îc ph«i cã c¬ tÝnh cao
C¶ A vµ B
C©u 11: M¸y tù ®éng mÒm lµ lo¹i m¸y:
Cã thÓ thay ®æi chuyÓn ®éng, xø lÝ th«ng tin
Thay ®æi ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng mét c¸ch dÔ dµng
C¶ AvµB
Khã thay ®æi ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng
C©u12: Ph­¬ng ph¸p nµo sau ®©y kh«ng chÕ t¹o ®­îc ph«i tõ vËt liÖu cã tÝnh dÎo kÐm:
A. ph­¬ng ph¸p ®óc
C. ph­¬ng ph¸p hµn
B. ph­¬ng ph¸p gia c«ng ¸p lùc
D. c¶ A, C
II - PhÇn tù luËn (7 ®iÓm - vÏ kÜ thuËt)
Em h·y vÏ h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu tõ h×nh chiÕu ®· cho nh­ sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò kiÓm tra häc k× I - m«n c«ng nghÖ
§Ò2      -     Thêi gian: 45 phót
Hä tªn........................................................................líp........................
§iÓm
Lêi thÇy c« nhËn xÐt
I - PhÇn tr¶ lêi c©u hái TNKQ (3 ®iÓm - Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt - mçi c©u 0,25 ®iÓm)
C©u 1: Khung tªn ®­îc ®Æt ë ®©u trong b¶n vÏ?
A. Gãc ph¶i phÝa d­íi b¶n vÏ
B. Gãc tr¸i phÝa d­íi b¶n vÏ
C. Gãc ph¶i phÝa trªn b¶n vÏ
D. Gãc tr¸i phÝa trªn b¶n vÏ
C©u 2: NÐt liÒn m¶nh dïng ®Ó lµm g×?
A. BiÓu diÔn c¹nh khuÊt
B. BiÓu diÔn ®­êng t©m
C. BiÓu diÔn ®­êng bao thÊy
D. BiÓu diÔn ®­êng trôc ®èi xøng
C©u 3: Ph­¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt vËt thÓ n»m ë ®©u?
A. Sau ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu
B. Gi÷a ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu
C. Tr­íc ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu
C©u 4: H×nh chiÕu trôc ®o ®­îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu g×?
A. PhÐp chiÕu song song
B. PhÐp chiÕu vu«ng gãc
C. PhÐp chiÕu xuyªn t©m
D. C¶ B vµ C
C©u 5: ph­¬ng ph¸p chiÕu gãc thø ba vÞ trÝ x¾p xÕp cña h×nh chiÕu ®øng vµ chiÕu c¹nh:
A. H×nh chiÕu ®øng ë bªn trªn h×nh chiÕu c¹nh
B. H×nh chiÕu ®øng ë bªn d­ãi h×nh chiÕu c¹nh
C. H×nh chiÕu ®øng ë bªn ph¶i h×nh chiÕu c¹nh
D. H×nh chiÕu ®øng ë bªn tr¸i h×nh chiÕu c¹nh
`C©u 6: Cã mÊy giai ®o¹n chÝnh ®Ó thiÕt kÕ
A. 6 giai ®o¹n
B. 5 giai do¹n
C. 7 giai do¹n
D. 3giai do¹n
C©u7: Khi “ ThÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ “ nÕu sai th× quay l¹i b­íc nµo?
A. H×nh thµnh ý t­ëng x¸c ®Þnh ®Ò tµi thiÕt kÕ
B. Lµm m« h×nh thö nghiÖm chÕ t¹o thö
C. LËp hå s¬ kÜ thuËt
D. Thu thËp th«ng tin tiÕn hµnh thiÕt kÕ
C©u 8: Bót ch× ®­îc ®o b»ng ®¬n vÞ ®é cøng g×?
A. HRC
C. HB
C. B
D. B
C©u 9: C¸c h×nh biÓu diÔn chÝnh cña mét ng«i nhµ lµ nh÷ng h×nh nµo?
A. MÆt b»ng tæng thÓ, mÆt ®øng , mÆt c¾t
B. MÆt ®øng, mÆt c¾t, h×nh chiÕu phèi c¶nh
C. MÆt b»ng , mÆt ®øng, mÆt c¾t
D. MÆt ®øng, mÆt c¾t, h×nh chiÕu trôc ®o
C©u10:­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p gia c«ng ¸p lùc lµ:
A. ChÕ  t¹o ®­îc ph«i  tõ tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ hîp kim
B. ChÕ t¹o ®­îcph«i cã h×nh d¸ng vµ lç rçng phøc t¹p
C. ChÕ t¹o ®­îc ph«i cã c¬ tÝnh cao
D. ChÕ t¹o ®­îc ph«i cã khèi l­îng lín
C©u 11: M¸y tù ®éng cøng lµ lo¹i m¸y:
A. Thay ®æi chuyÓn ®éng, xø lÝ th«ng tin
B. Thay ®æi ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng mét c¸ch dÔ dµng
C. C¶ AvµB
D. Khã thay ®æi ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng
C©u12: §Ó chÕ t¹o ph«i tõ vËt liÖu cã ®é cøng thÊp, ng­êi ta dïng:
A. ph­¬ng ph¸p ®óc
C. ph­¬ng ph¸p hµn
B. ph­¬ng ph¸p gia c«ng ¸p lùc
D. c¶ A, B
 
II - PhÇn tù luËn (7 ®iÓm - vÏ kÜ thuËt)
Em h·y vÏ h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu tõ h×nh chiÕu ®· cho nh­ sau:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gi¸o viªn: Bïi thÞ Hîp
 
§¸p ¸n tr¶ lêi TNKQ  §Ò kiÓm tra häc k× I - m«n c«ng nghÖ
 
c©u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
®Ò 1
C
C
A
C
D
C
B
C
B
D
B
B
®Ò 2
A
C
B
A
C
B
D
C
C
C
D
A

 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-11-07 07:44:59 | Thể loại: Công nghệ 11 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Công nghệ 11. §Ò kiÓm tra häc k× I - m«n c«ng nghÖ §Ò1 - Thêi gian: 45 phót Hä tªn........................................................................líp........................ §iÓm Lêi thÇy c« nhËn xÐt I - Ph

https://tailieuhoctap.com/dethicongnghe11/de-thi-hoc-ki-1.dvh0uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác