de kiem tra toan 7 hoc ki 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
       Tr­êng THCS Lª Kh¾c CÈn    
 
§Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng häc kú II
N¨m häc : 2007 - 2008
M«n : To¸n 7
( Thêi gian 90phót )
Gi¸o viªn : NguyÔn M¹nh §¹t
 
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm kh¸c quan (4 ®iÓm).                                   
Trong c¸c c©u cã c¸c lùa chän A, B, C, D,chØ khoanh trßn vµo mét ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng.
C©u 1: Gi¸ trÞ cña  biÓu thøc M = - 3x2y3 t¹i x = -1, y = 1 lµ: A,3  B, -3  C, 18  D, -18              
C©u 2: §a thøc f(x) = x2 - 5x cã tËp hîp nghiÖm lµ: A, {0}         B, {0 ; 1}               C, {0 ; 5}  D, {1 ; 5}
C©u 3: Bé ba ®é dµi nµo sau ®©y cã thÓ lµ ba c¹nh cña mét tam gi¸c vu«ng:
 A, 3cm, 9cm,14cm        B, 10cm, 24cm, 26cm          C, 2cm, 3cm, 5cm D, 8cm, 18cm, 24cm 
C©u 4: Cho hai ®a thøc P = x2 - y2 + 1 vµ Q = 3 - y2 - 2x2. HiÖu P - Q b»ng:  M
 A, -x2 - 2y2 - 2  B, -x2 + 2 C, 3x2 - 2 D, 3 - 2x2             
C©u 5: Cho MNP nh­ h×nh 1.Khi ®ã ta cã: H×nh 1
 A, NP > MN > MP  B, MN MP NP 680    400
 C, MP > NP > MN  C, NP       N            P
C©u 6: Cho phÐp tÝnh: 11x2y -         = 15x2y + 1. §a thøc trong « vu«ng lµ:
 A, 26x2y - 1   B, -26x2y - 1   C, 4x2y - 1   D, - 4x2y - 1
C©u 7: Trong ABC, ®iÓm I c¸ch ®Òu 3 c¹nh cña tam gi¸c. Khi ®ã ®iÓm I lµ giao ®iÓm cña:
 A, Ba ®­êng cao B, Ba ®­êng trung trùc C, Ba ®­êng ph©n gi¸c D, Ba ®­êng trung tuyÕn
C©u 8: Cã nhiÒu nhÊt bao nhiªu bé ba lµ ®é dµi ba c¹nh tam gi¸c chän tõ n¨m ®o¹n th¼ng 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm ?
 A, 3 bé ba B, 4 bé ba C, 5 bé ba  D, 6 bé ba M
C©u 9: Cho h×nh 2. Trùc t©m cña MPQ lµ:    K
 A, §iÓm E  B, §iÓm N                                                                    H×nh 2               Q
 C, §iÓm K  D, §iÓm Q
C©u 10: Cho c¸c gi¸ trÞ dÊu hiÖu sau: 2;6;0;2;1;7;5;7;5;10;6;8;7;8;6;7;7;9;4;3;9;8;9;1.      N  E   P
  Mèt cña dÊu hiÖu lµ:   A, 9  B, 8  C, 7  D, 6
C©u 11: Cho hµm sè f(x) = 2x + 3 vµ c¸c ®iÓm A(1 ; 5),  B(0 ; 3),  C(1/2 ; 4). §iÓm thuéc ®å thÞ hµm sè lµ:
 A, §iÓm B vµ C  B, §iÓm A vµ C  C, §iÓm A  D, C¶ ba ®iÓm A, B, C
C©u 12: Cho ®a thøc M = 7x6  - 5x3y3  +  y5  - x3y4  + 9. BËc cña ®a thøc M lµ: A, 6       B, 7    C, 8               D, 9             
C©u 13: NghiÖm cña ®a thøc Q(x) = x2 + 2 lµ:                                                                                         M
 A, x = 0 B, x = - 2 C, x = 0 hoÆc x = -2   D, Kh«ng cã nghiÖm                          
C©u 14: Cho h×nh 3, biÕt r»ng NH = PK. Tam gi¸c MNP lµ:                                                              K        H
 A, Tam gi¸c c©n  B, Tam gi¸c th­êng       H×nh 3
 C, Tam gi¸c ®Òu  D, Tam gi¸c vu«ng                                                             N P
C©u 15: §¬n thøc ®ång d¹ng víi ®¬n thøc 3xy2 lµ:  A, 3xy  B, - 3x2y C, 3xy2 + 1 D, xy2
C©u 16: NÕu = 4 th× x b»ng: A, - 16  B, 8  C, 16  D, 2
PhÇn II: tù luËn(6 ®iÓm)
C©u 17: Cho hai ®a thøc: P(x) = 3x2 + x - 2 vµ Q(x) = 2x2 + x - 3
a)      TÝnh P(x) - Q(x).
b)     Chøng minh r»ng ®a thøc H(x) = P(X) - Q(X) v« nghiÖm.
C©u 18: LËp b¶ng tÇn sè víi c¸c sè liÖu thèng kª ë c©u 10. TÝnh sè trung b×nh céng cña c¸c dÊu hiÖu.
C©u 19: Gäi G lµ träng t©m cña ABC. Trªn tia AG lÊy ®iÓm G’ sao cho G lµ trung ®iÓm cña AG’.
a)      Chøng minh BG’ = CG.
b)     §­êng trung trùc cña c¹nh BC lÇn l­ît c¾t AC, GC, BG’ t¹i I, J,K. Chøng minh r»ng BK = CJ.
c)      Chøng minh gãc ICJ = gãc IBJ.
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-04-05 17:14:08 | Thể loại: Công nghệ | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi de kiem tra toan 7 hoc ki 2, Công nghệ. Tr­êng THCS Lª Kh¾c CÈn §Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng häc kú II N¨m häc : 2007 - 2008 M«n : To¸n 7 ( Thêi gian 90phót ) Gi¸o viªn : NguyÔn M¹nh §¹t PhÇn I: Tr¾c nghiÖm kh¸c quan (4 ®iÓm). Trong c¸c c©u cã c¸

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kiem-tra-toan-7-hoc-ki-2.zul1xq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác