Họ và tên: ………………. Kiểm tra HK II
Lớp : …………………… Môn : Âm nhạc 9 - Thời gian 45 phút

Điểm:
Lời phê của Cô giáo:


TRẮC NGHIỆM: (5đ)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng(3đ)
Bài hát “Lí kéo chài” thuộc dân ca miền nào?
Dân ca nam bộ.
Dân ca bắc bộ.
Dân ca trung bộ.
Dân ca Quãng nam.
Bài hát “Đi học”của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo là ca khúc mang âm hưởng dân ca vùng miền nào?
Đồng bằng bắc bộ.
Miền núi phía bắc.
Miền trung.
Vùng Tây nguyên.
Bản nhạc viết ở giọng Son trưởng là bản nhạc
Có hóa biểu một dấu giáng và kết thúc ở nốt Son.
Có hóa biểu một dấu thăng và kết thúc ở nốt Son.
Không có hóa biểu và kết thúc ở nốt Son.
Có hóa biểu một dấu thăng và kết thúc ở nốt Mi.
Cặp giọng nào sau đây là giọng song song?
Giọng Đô trưởng và Đô thứ
Giọng Pha trưởng và giọng Rê thứ.
Giọng Son trưởng và giọng Mi thứ
Cả b và c.
5 Giọng Pha trưởng và giọng Rê thứ có
Chung một dấu Pha thăng.
Chung một dấu Si giáng
Cùng không có hóa biểu
Chung một dấu Rê thăng.
6. Hợp âm bảy là :
a. Gồm có 4 âm,các âm cách nhau quãng 3.
b. Gồm có 5 âm ,các âm cách nhau quãng 3
c. Gồm có 7 âm, các âm cách nhau quãng 3.
d. Gồm có 3 âm, các âm cách nhau quãng 3.
7. Ca khúc nào mang âm hưởng dân ca Tây nguyên?
a. Em đi giữa biển vàng.
b. Niềm vui của em.
c. Em nhớ Tây nguyên.
d. Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác.
8. Bài TĐN số 4 “ Cánh én tuổi thơ”được viết ở giọng gì?
a. Giọng Rê thứ.
b. Giọng Rê thứ hòa thanh.
c. Giọng Mi thứ.
d. Giọng Pha trưởng.
9. Giọng Rê thứ hòa thanh có bậc mấy tăng lên nửa cung và là tên nốt gì?
a. Bậc 7-Nốt Đô.
b. Bậc 7- Nốt Si.
c. Bậc 6-Nốt Đô.
d. Bậc 7-Nốt Rê.
10. Hợp âm là sự vang lên đồng thời của các âm cách nhau:
a. Một quãng 4.
b. Một quãng 5.
c. Một quãng 7.
d. Một quãng 3.
11. Giọng Mi thứ là giọng có hóa biểu là
a. Một dấu Si giáng
b. Một dấu Fa thăng
c. Một dấu Son thăng
d. Một dấu Fa giáng.

12. Bài hát Nụ cười có nguồn gốc từ nước nào?
a. Nhạc Nga.
b. Nhạc Pháp.
c. Nhạc Việt Nam.
d. Nhạc Nhạc Ý.
13. Dùng thước để gạch nối tên nhạc sĩ ở cột A với bản nhạc của họ ở cột B.(3đ)

A
Cột nối A- B
B

1. Hoàng Lân

a. Mẹ Yêu con

2. Trịnh Công Sơn

b.cô gái miền đồng cỏ

3.Hoàng Hiệp

c. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh.

4. Trai-côp-xki

d. Nối vòng tay lớn

5. Xuân Hồng

e. Bòng dáng một ngôi trường

6. Nguyễn Văn Tý

f. Câu hò bên bờ hiền lương.


BÀI TẬP (4đ)
14.a.Như thế nào gọi là dịch giọng?(0,5đ)
b.Khi dịch giọng thì những yếu tố nào sẽ thay đổi và những yếu tố nào sẽ không thay đổi.(0,5đ)
15a. Chép lời bài hát “Bóng dáng một ngôi trường” (1đ)
b.Nêu cảm nhận của em về bài hát đó,viết không quá 50 chữ?( 1đ)
16.Viết công thức cấu tạo của giọng Fa trưởng .( 1đ)


ĐÁP ÁN
TRẮC NGHIỆM ( 6đ)
(3đ) : 1b, 2a, 3b ,4d ,5b, 6a , 7c,8b,9a,10b,11d,12a.
(3đ) : 13 : 1e, 2d, 3f, 4b, 5c, 6a.
II. BÀI TẬP(4đ)
14. (1đ)
a. Dịch giọng: là sự chuyển dịch độ cao