Kiểm tra học kỳ 1 toán 9 ( Đề 1 )có ma trận và đáp án

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
A/Ma trận thiết kế đề kiểm tra :
 
 
Chủ đề Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
 
Tổng TNKQ
 
TL
TNKQ
 
TL
TNKQ
 
TL
Căn thức
4
             1
 
 
1
          0.25             
 
 
2
 
         1.75
6
           3
Hàm số
Y=a.x + b
2
          0.5
 
1
          0.25
 
 
1
              1
 
4
        1.75
Hệ thức lượng
2
          0.5
 
1
          0.25
 
 
2
              2
 
5
        2.75    
Đường tròn
1
         0.25
 
 
 
 
2
          2.25
3  
          2.5
Tổng

         2.25
 

          0.75
 
 
7    
             7
19   
          10
 
 B/ Đề:
I/Phần trắc nghiệm khách quan:
Hãy khoanh tròn kết quả đúng trong mổi câu sau:
  1/Căn bậc hai cũa 25 là :
   A./  5                B./  -5     C./ 5 và -5                 D./ 625
  2/ Kết quả của phép khai căn 2   là:
 A./  a -5    B. 5-a                 C.       D./ cả ba câu đều sai
  3/ Căn bậc hai số học của 121 làø:
  A. 11               B. -11     C. 11 và -11                  D. cả ba câu đều sai
4/ Gía trị của x để :
 A.x                 B. x >12     C. 0 x      D. x
 
5/ Gía trị của biểu thức +  là:
 
 A./ -  8   B./ 8     C./ -12        D./ 12
6/ Cho hàm số f(x) =x + 6 , khi đó f(-3 )  bằng :
 A./ 9              B./  3                 C./  5          D./ 4
7/ Hàm số      y  = x + 4 là hàm số bậc nhất khi :
 A. m  =  -2            B. m 2  .             C. m - 2     D.  m 2 và m - 2.  
8/   Hàm số f(x)  =  ( a-2) x - 7 luôn đồng biến khi :
      A.  a > 2            B. a   .              C .a  = 2     D. Cả ba câu đều sai
9/ Trên hình 1, ta có :                  A./  x  = 9,6   và y  = 5,4                 B./ x  = 5   và y  = 10
                              C./  x  = 10  và y  = 5                     D./   y  = 9,6   và x = 5,4
 
 

10/  Giá trị của biểu thức bằng:
 A./  0            B./  1        C./   -1             D./  2
11/ chiều cao của cây trong hình 2 ( chính xác đến 0.1m ) là :
                                                                                                                                                
 
                                                          ( Hình 2)
 
12/   Đường tròn là hìmh:                                                                        
 A./ Có vô số tâm đối xứng                                                     C./ Có một tâm đối xứng   
 B. Chỉ có 1 trục đối xứng      D. Không có tâm đối xứng 
 
II/Phần tự luận :   (7đ)   
 
Bài1:  Cho biểu thức A    =        
  a/ Rút gọn biểu thức A
  b/ Định a để A > 3
 
Bài2: Vẽ đồ thị hàm số  y = 2x +3
 
Bài3 :Cho tam giác ABC có AB = 6cm , AC = 4,5 cm, BC = 7,5cm
  a/ Chứng minh tam giác ABC vuông tại A
  b/Tính các góc B,C và đường cao AH cũa tam giác đó
 
Bài 4: Cho đường tròn tâm O có bán kính R điểm , A thuộc đường  tròn O , dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA
   a/ Tứ giác OCAB là hình gì? Vì sao?
   b/ Vẽ tiếp tuyến với đường tròn tại B , nó cắt đường thẳng OA tại E. Tính độ dài BE theo R
 
C/ Đáp án :
I/ Phần trăc nghiệm: mỗi câu đúng đựoc 0.25điểm
1/chọn C  ,  2/chọnC , 3/chọn A , 4/chọnC  , 5/chọn D, 6/chọn C , 7/chọn D  ,  8/chọn A
9/chọn A , 10/chọn B , 11/chọn A , 12/chọn C
 
II/Phần tự luận :
   Bài1:     a/
                      A =                                       (0.5đ )
 
                          =                                                                 (0.5đ)
 
                          =   a-1                                                                                    (0.25đ) 
                 b/ a-1 >3 a > 4                                                                         (0.5đ )
 
 Bài2: *  x  =  0, y = 3     điểm   A(0,3)                                                     (0.25đ) 
          *  x = 1 , y = 5          điểm   B(1,5)                                                   (0.25đ) 

          * Vẽ đồ thị đúng                                                                                    (0.5đ) 
 
 Bài 3: 
a/ BC2   = 7,52 =  56,.25                                                                       (0.25đ) 
              AB2 +AC2 = 62 + 4,52 =  56,25                                                         (0.25đ)         
              AB2 +AC2 = BC2   tam giác ABC vuông tại A                             (0.25đ)  
            b/Sin B = = 0,6   =  370           =  530                      (0.75đ)  
      AH = =3,6                                                                                       (0.5đ)  
Bài 4:
                      ( Hình vẽ 0,25 đ )                                                  
a/ OA BC MB = MC     ,       MA = MO  (GT)
    ABOC là hình bình hành               (0.5đ)  
    Mặt khác OA BC   nên ABOC là hình thoi     (0.5đ)  
b/cos BOM   =   =   0.5                                   (0.25đ)  
          =     60 0                                            (0.25đ)  
        BE   =   OB tg 600       = R                         (0.5đ)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-12-07 17:09:18 | Thể loại: Âm nhạc | Lần tải: 11 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiểm tra học kỳ 1 toán 9 ( Đề 1 )có ma trận và đáp án, Âm nhạc. A/Ma trận thiết kế đề kiểm tra : Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Căn thức 4 1 1 0.25 2 1.75 6 3 Hàm số Y=a.x + b 2 0.5 1 0.25 1 1 4 1.75 Hệ thức lượng 2 0.5 1 0.25 2

https://tailieuhoctap.com/de-thi/kiem-tra-hoc-ky-1-toan-9-de-1-co-ma-tran-va-dap-an.qp9qyq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan