Hoàng Thùy Trâm và Nguyễn Quý Nhân

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
STT Hä vµ tªn V¨n To¸n Anh §iÓm céng Tæng sè ®iÓm KÕt qu¶ XÕp h¹ng
1 B¶o B¶o 6 9 5 2 8.666666667 DAU 4
2 Kú Kú 4 10 8 2 9.333333333 DAU 3
3 B©n B©n 2 2 8 2 6 ROT 7
4 Béi Béi 0 8 7 2 7 ROT 6
5 Loan Loan 9 10 7 2 10.66666667 DAU 1
6 Tr©n Tr©n 8 7 10 2 10.33333333 DAU 2
7 §«ng §«ng 4 6 1 FALSE 3.666666667 ROT 10
8 Bèi Bèi 7 6 1 1 5.666666667 ROT 8
9 B©n Bèi 5 6 6 2 7.666666667 DAU 5
10 Bi Bi 6 4 1 1 4.666666667 ROT 9
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới
Đăng ngày 2012-03-27 14:38:57 | Thể loại: 11A9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 3 | FileSize: 0.01 M | File type: xls
lần xem

đề thi Hoàng Thùy Trâm và Nguyễn Quý Nhân, 11A9. STT Hä vµ tªn V¨n To¸n Anh §iÓm céng Tæng sè ®iÓm KÕt qu¶ XÕp h¹ng1 B¶o B¶o 6 9 5 2 8.666666667 DAU 42 Kú Kú 4 10 8 2 9.333333333 DAU 33 B©n B©n 2 2 8 2 6 ROT 74 Béi Béi 0 8 7 2 7 ROT 65 Loan Loan 9 1

https://tailieuhoctap.com/dethi11a9/hoang-thuy-tram-va-nguyen-quy-nhan.6m8zxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan