Toán học 1. Kiểm tra 1 tiết

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN
Lớp 1
Thời gian: 30 phút
Câu 1: Số?


Câu 2: Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào ô trống:
Câu 3: Viết các số 6; 2; 5; 7; 9:
a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………………
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………

Câu 4: Nối phép tính với số thích hợp:Câu 5: 2 + 2… 3 4… 2 + 3
1 + 4… 6 5… 1 + 2
3 + 5… 7 6… 4 + 4
Câu 6:Viết tiếp vào chỗ chấm
Cho các số 0; 1; 2; 3; 4; 5:
a/ Hai số hạng cộng lại có kết quả bằng 6 là:…………………………………..
b/ Ba số hạng cộng lại có kết quả bằng 7 là: ………………………………….
Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2019-07-02 11:03:23 | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
lần xem

đề thi Toán học 1. Kiểm tra 1 tiết, . ĐỀ KIỂM TRA TOÁNLớp 1Thời gian: 30 phútCâu 1: Số?Câu 2: Điền dấu (>,Câu 3: Viết các số 6; 2; 5; 7; 9:a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………………b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………Câu 4

https://tailieuhoctap.com/dethi/toan-hoc-1-kiem-tra-1-tiet.tul60q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác