Đề, đáp án _ chuyên Tin tuyển sinh lớp 10 năm học 18-19

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
!--[if IE]>
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN  
LÀO CAI  
NĂM HỌC 2018-2019  
Môn: TIN HỌC (chuyên Toán-Tin)  
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)  
ĐỀ THI CHÍNH THỨC  
(Đề thi gồm: 02 trang, 05 câu)  
Thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C++ để viết chương trình  
giải các bài toán sau:  
Câu 1(2,0 điểm):  
a) Viết chương trình đưa ra màn hình diện tích, chu vi của hình tròn như  
trên hình vẽ, biết hình vuông nội tiếp hình tròn có độ dài cạnh là số nguyên a  
được nhập từ bàn phím, sử dụng giá trị pi=3.14159.  
a
b) Nhập 3 số nguyên dương a,b,c từ bàn phím, đưa ra màn hình “YES”  
nếu 3 số đó có thể lập thành 3 cạnh của một tam giác, ngược lại đưa ra “NO”.  
Câu 2 (2,0 điểm) Viết chương trình:  
2
a) Giải phương trình: ax bxc 0(a  0) với a,b,c là các số nguyên  
được nhập vào từ bàn phím.  
b) Tìm giá trị lớn nhất của 4 số nguyên a, b, c, d được nhập từ bàn phím.  
Câu 3 (2,0 điểm) Viết chương trình:  
a) Nhập số n  

n 2  

từ bàn phím, tính và đưa ra màn hình tổng:  
1 1 1  
1
1
n
1  

S     ...... .  

2
3 4 5  
n
b) Tìm và đưa ra màn hình các số tự nhiên có ba chữ số sao cho tổng lập  
phương các chữ số của số đó bằng chính số đó.  
3
3
3
3
3
3
Ví dụ: số 370=3 +7 +0 hoặc số 153=1 +5 +3  
Câu 4 (3,0 điểm): Cho bảng điểm môn Toán của lớp 10 chuyên Toán-Tin gồm  
n(n 35) học sinh được nhập vào từ bàn phím, điểm là số nguyên thuộc đoạn  
[1..10]. Em hãy viết chương trình nhập vào điểm của lớp chuyên Toán-Tin và  
đưa ra màn hình các yêu cầu sau:  
a) Điểm cao nhất của lớp.  
1
/2  
b) Các con điểm từ thấp đến cao (đưa ra n con điểm theo thứ tự tăng dần)  
c) Điểm có số lần xuất hiện nhiều nhất.  
d) Tìm độ dài đoạn điểm liên tiếp không giảm dài nhất của bảng điểm  
nhập ban đầu.  
Ví dụ:  
Đầu vào (Input)  
Nhập vào số: n=5  
Nhập điểm: 6 8 8 9 7  
Đầu ra (Output)  
Diem cao nhat la: 9  
Diem duoc sap xep tang dan la: 6 7 8 8 9  
Diem co so lan xuat hien nhieu nhat la diem: 8  
Do dai doan diem khong giam dai nhat la: 4  
Bài 5 (1,0 điểm) Mặt bằng lớn nhất.  
Trong một dãy số, các phần tử bằng nhau liên tiếp được gọi là một mặt  
bằng của dãy. Mặt bằng lớn nhất là mặt bằng có số phần tử nhiều nhất trong số  
các mặt bằng của dãy. Cho dãy số nguyên có n phần tử được nhập vào từ bàn  
phím, hãy tìm và đưa ra màn hình mặt bằng lớn nhất của dãy số, nếu có nhiều  
mặt bằng lớn nhất thì đưa ra mặt bằng đầu tiên tìm được.  
Ví dụ:  
Đầu vào (Input)  
Nhập vào số: n=7  
Đầu ra (Output)  
Mat bang lon nhat cua day la: 6 6 6  
Nhập dãy: 2 6 6 6 8 7 1  
Nhập vào số: n=12  
Mat bang lon nhat cua day la: 2 2 2  
Nhập dãy: 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6  
-
----------Hết------------  
Họ tên thí sinh:…………………………. SBD:……………………………  
Giám thị số 1:……………….……...Giám thị số 2:………………….…...  
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.  
Thí sinh làm bài ra giấy thi và không được sử dụng tài liệu./.  
2
/2  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM  
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN  
Môn thi: Tin học – chuyên  
LÀO CAI  
(Đáp án-thang điểm gồm có 05 trang)  
CHÍNH THỨC  
Lưu ý:  
-
Học sinh có thể không sử dụng chương trình con để giải, nhưng đúng  
vẫn cho đủ số điểm điểm.  
-
Học sinh có cách giải khác, nhưng chính xác vẫn cho đủ số điểm.  
Nội dung  
Câu 1. (2 điểm)  
program bai1;  
Điểm  
0,25đ  
uses crt;  
procedure bai1a; {tinh dien tich, chu vi hinh tron?}  
var a,b,c:integer;  
begin  
write('Nhap vao do dai canh hinh vuong: ');  
readln(a);  
writeln('Dien tich cua hinh tron la: ',a*a*3.14159/2:-8:3);  
0
0
.25đ  
.25đ  
writeln('Chu vi hinh tron la: ',a*sqrt(2)*3.14159:-8:3);  
end;  
procedure bai1b; {Kiem tra so do 3 canh tam giac}  
0
,25đ  
var t:integer;  
begin  
write('Nhap vao 3 so nguyen a,b,c: ');  
readln(a,b,c);  
if (a
) then begin t:=a; a:=b; b:=t; end;  
if (
c) then begin t:=b; b:=c; c:=t; end;  
0
.5  
if (a+
c) then writeln('YES') else writeln('NO');  
end;  
BEGIN  
0
,5đ  
clrscr;  
bai1a;  
writeln;  
bai1b;  
readln;  
END.  
3
/2  
Câu 2. (2,0 điểm)  
Program PHUONG_TRINH_BAC_II;  
Uses crt;  
Var a,b,c,delta, x1, x2: real;  
Begin  
0
,25 đ  
Clrscr;  
Write('Nhap he so a: '); readln(a);  
Write('Nhap he so b: '); readln(b);  
Write('Nhap he so c:'); readln (c);  
Delta := b*b - 4*a*c;  
if (delta = 0) then Writeln ('Phuong trinh co nghiem kep x1 =  
x2 =', -b/2*a: 5: 2)  
0
0
,25 đ  
,25 đ  
else if delta
else  
begin  
x1 := (-b - sqrt(delta))/ (2*a);  
x2 := (- b+ sqrt (delta))/( 2*a);  
Writeln('Phuong trinh co hai nghiem phan biet:');  
Write ('x1 = ', x1: 5:2, ' x2 = ', x2 : 5:2);  
0
0
,25 đ  
,25 đ  
end;  
Readln  
End.  
Program TIM_SO_LON_NHAT;  
Uses crt;  
Var a,b,c,d,max:real;  
Begin  
Clrscr;  
Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D');  
Writeln('---------------------------------------');  
Write('Nhap a='); Readln(a);  
Write('Nhap b='); Readln(b);  
Write('Nhap c='); Readln(c);  
Write('Nhap d='); Readln(d);  
max:=a;  
0
0
,25 đ  
,25 đ  
If
max then max:=b;  
If d>max then max:=d;  
Writeln('So lon nhat la:',max:4:2);  
Readln;  
End.  
0
,25 đ  
Câu 3. (2,0 điểm)  
4
/2  
program bai3;  
uses crt;  
procedure bai3a;  
var n,i:integer;  
s:real;  
0
,25đ  
{Tinh tong s=1/2-1/3+1/4-1/5+…+1/n}  
begin  
write('Nhap vao so n: ');  
readln(n);  
s:=0;  
for i:=2 to n do  
begin  
0
,5đ  
if (i mod 2 =0) then s:=s+1/i else s:=s-1/i;  
end;  
writeln('Tong cua day so la: ',s:8:7);  
end;  
procedure bai3b;  
Var i,j,k:integer;  
Begin  
0
,25 đ  
Writeln(‘Cac so thoa man la :');  
1
for i:=1 to 9 do  
for j:=0 to 9 do  
for k:=0 to 9 do  
0
,5đ  
if (100*i+10*j+k)=(i*i*i + j*j*j + k*k*k) then  
Writeln(i,j,k,' = ',i,'^3 + ',j,'^3 + ',k,'^3');  
0
,25đ  
,25đ  
End;  
BEGIN  
0
clrscr;  
bai3a;  
writeln;  
bai3b;  
readln;  
END.  
Câu 4. (3,0 điểm)  
program bai4;  
var n:integer;  
a:a
ay[1..35] of integer;  
procedure init; {Nhap du lieu}  
0
.25đ  
var i:integer;  
begin  
write('Nhap so hoc sinh cua lop: ');  
readln(n);  
writeln('Nhap diem cua ',n,' ban, moi diem cach nhau 1 dau  
cach');  
for i:=1 to n do read(a[i]);  
end;  
procedure bai4a; {Tim GTLN ~ max}  
var max,i:integer;  
begin  
0
,5đ  
max:=1;  
for i:=1 to n do  
if (a[i]>max) then max:=a[i];  
writeln('Diem cao nhat la: ',max);  
end;  
5
/2  
procedure bai4b;  
{in diem sap xep, su dung sap xep don gian}  
0
,5đ  
var i,j,t:integer;  
b:a
ay[1..35] of integer;  
begin  
for i:=1 to n do b[i]:=a[i];  
for i:=1 to n-1 do  
for j:=i+1 to n do  
if (b[i]
[j]) then begin  
t:=b[i];b[i]:=b[j];b[j]:=t; end;  
write('Diem duoc sap xep tang dan la: ');  
for i:=1 to n do write(b[i],' ');  
writeln;  
end;  
procedure bai4c; {dem so lan xuat hien cua loai diem nhieu nhat}  
var b:a
ay[1..10] of integer;  
i,imax,max:integer;  
0
,5đ  
begin  
max:=0;imax:=0;  
fillchar(b,sizeof(b),0);  
for i:=1 to n do  
inc(b[a[i]]);  
for i:=1 to 10 do  
0
0
,25đ  
,75đ  
if (b[i]>max) then begin max:=b[i]; imax:=i; end;  
writeln('Diem xuat hien nhieu lan nhat la: ',imax);  
end;  
procedure bai4d; {Doan khong giam dai nhat}  
var count,max,i:integer;  
begin  
count:=1;max:=1;  
i:=1;  
while (i
begin  
while (a[i+1]>=a[i]) do  
begin  
inc(count);  
inc(i);  
end;  
if (count>max) then max:=count;  
inc(i);  
count:=1;  
end;  
write('Do dai doan diem khong giam dai nhat la: ',max);  
end;  
BEGIN  
0
,25đ  
init;  
bai4a;  
bai4b;  
bai4c;  
bai4d;  
readln;  
readln;  
END.  
6
/2  
Câu 5. (1,0 điểm)  
program bai5;  
0.25đ  
var n,i,imax,max,count:integer;  
a:a
ay[1..10000] of integer;  
BEGIN  
write('Nhap so phan tu cua day, n= ');  
readln(n);  
write('Nhap ',n,' phan tu cua day, moi phan tu cach nhau 1  
dau cach: ');  
for i:=1 to n do read(a[i]);  
{
xu li}  
0
.5đ  
count:=1;max:=1;i:=1;  
while (i
begin  
while (a[i]=a[i+1]) do  
begin  
inc(count);  
inc(i);  
end;  
if (count>max) then begin max:=count;imax:=i; end;  
inc(i);  
count:=1;  
end;  
writeln;  
write('Mat bang lon nhat la: ');  
0
.25đ  
for i:=1 to max do write(a[imax],' ');  
END.  
7
/2  Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới
Đăng ngày 2018-10-07 19:41:40 | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 0.42 M | File type: pdf
lần xem

đề thi Đề, đáp án _ chuyên Tin tuyển sinh lớp 10 năm học 18-19, . <!DOCTYPE html !--[if IE]> <![endif]--> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÀO CAI NĂM HỌC 2018-2019 Môn: TIN HỌC (chuyên Toán-Tin) Thời gian: 150 phút (không kể thời g

https://tailieuhoctap.com/dethi/de-dap-an-chuyen-tin-tuyen-sinh-lop-10-nam-hoc-18-19.9k810q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác