Đề và đáp án HK2 Toán 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 Môn TOÁN 7  Năm học 2013 – 2014  Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (1 điểm)
 a. Thế nào là hai đơn thức đồng dạng?      
 b. Tìm các đơn thức đồng dạng với đơn thức – 3x2y trong các đơn thức sau:                                    
           2x2y ;         (xy)2 ;       – 5xy2 ;      8xy ;         x2y                      
   Câu 2: (1 ñieåm)
a. Phaùt bieåu ñònh lyù Pytago thuaän ?
b. Neâu caùc caùch chöùng minh moät tam giaùc laø tam giaùc caân ?
Câu 3:  (1 điểm)
Cho tam giác ABC có AB = 8cm; BC = 6cm; CA = 9cm. Hãy so sánh các góc trong tam giác ABC 
Câu 4:  (2,5 điểm)
Một xạ thủ bắn súng . Điểm số đạt được sau mỗi lần bắn được ghi vào bảng sau:
10
9
10
9
9
9
8
9
9
10
9
10
10
7
8
10
8
9
8
9
9
8
10
8
8
9
7
9
10
9
       a.  Dấu hiệu ở đây là gì ? Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?
       b. Lập bảng tần số . Nêu nhận xét
       c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu ?
Câu 5:  (2 điểm)  
Cho các đa thức: A(x) = x3 + 3x2 – 4x – 12
   B(x) = x3  – 3x2 + 4x  + 18
a. Hãy tính: A(x) + B(x) và A(x) – B(x)
b. Chứng tỏ rằng x = – 2 là nghiệm của đa thức A(x) nhưng không là nghiệm của đa thức B(x)                                                                                           
Câu 6: (2,5 điểm)
 Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H và DH cắt AB tại K.
a. Chứng minh: AD = HD       
b. Chứng minh tam giác KBC là tam giác cân.  
c. So sánh độ dài cạnh AD và DC       
-----------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 7 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 – 2014
 
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Câu 1:
a/. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến
b/. Các đơn thức đồng dạng với đơn thức – 3x2y  là: 2x2y ;  x2y
 
0,5đ
 
0,5đ
   Câu 2:
 a) Định lý Pytago thuận :
Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.                                                                                        
b) Các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân :
       Chứng minh hai cạnh bằng nhau.                                                   
       Chứng minh hai góc bằng nhau.                                                      
 
 
 
0,5đ
 
0,25đ
0,25đ
Câu 3:
ABC có: BC
Nên:            
 
 

Câu 4:
a/ Dấu hiệu ở đây là điểm số đạt được của một xạ thủ sau mỗi lần bắn súng . Có 30 giá trị
b/ Bảng tần số
Điểm số x
7
8
9
10
 
Tần số (n)
2
7
13
8
N = 30
Xạ thủ đã bắn 30 phát súng:
-         Điểm số cao nhất là 10 ; điểm số thấp nhất là 7
-         Điểm số xạ thủ bắn đạt nhiều nhất là 9 có tần số là 13
-         Điểm số xạ thủ bắn đạt thấp nhất là 7 có tần số là 2
 
c/ Giá trị  trung bình của dấu hiệu
    X =
 
0,25đ
0,25đ
 
0,5đ
 
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
 
 
0, 5đ
 
Câu 5:                       A(x) = x3 + 3x2 – 4x – 12
  B(x) = x3  – 3x2 + 4x  + 18
a/.
A + B = (x3 + 3x2 – 4x – 12) + (x3  – 3x2 + 4x  + 18)
           =  x3 + 3x2 – 4x – 12  +  x3  – 3x2 + 4x  + 18
           = 2x3 + 6
A – B  = (x3 + 3x2 – 4x – 12) – (x3  – 3x2 + 4x  + 18)
           =  x3 + 3x2 – 4x – 12 –  x3 + 3x2 – 4x – 18
           = 6x2 – 8x – 30
b/. A(-2) = (-2)3 + 3.(-2)2 – 4(-2) – 12
               = – 8 + 12 + 8 – 12 = 0
Vậy x = – 2 là nghiệm của đa thức A(x)
     B(-2) = (-2)3 – 3.(-2)2 + 4(-2) + 18
               = – 8 – 12 –  8 + 18 = – 10
Vậy x = – 2 không phải là nghiệm của đa thức B(x)
Câu 6:
 
 
 
 
0,5
 
 
0,5
 
 
0,5
 
 
0,5
 

 
 
a. AD = DH
     Xét hai tam giác vuông ADB và HDB có:
            BD: cạnh huyền chung
            (gt)
     Do đó: (cạnh huyền – góc nhọn)
     Suy ra: AD = HD ( hai cạnh tương ứng)
 b. KBC cân:
     Xét hai tam giác vuông ADK và HDC có:
              AD = DH (cmt)
              (đối đỉnh)
     Do đó: ADK = HDC (cạnh góc vuông – góc nhọn kề)
     Suy ra: AK = HC (hai cạnh tương ứng)                            (1)
     Mặt khác ta có: BA = BH ( do )                 (2)
     Cộng vế theo vế của (1) và (2) ta có:
              AK + BA = HC + BH
     Hay:       BK     =        BC
     Vậy: tam giác KBC cân tại B
c. So sánh AD và DC
     Tam giác DHC vuông tại H có HD
     Mà: AD = HD (cmt)
     Nên: AD
 
 
 
 
 
 
 
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5
 
 
 
0,5
 
 
 
0,5
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-05-13 11:33:41 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 265 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề và đáp án HK2 Toán 7, Toán học 7. PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn TOÁN 7 Năm học 2013 – 2014 Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (1 điểm) a. Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? b. Tìm các đơn thức đồng

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc7/de-va-dap-an-hk2-toan-7.rhpuzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác