Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 2905/GDĐT-CTTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống  bệnh dại

 

 

 

 

       

Kính gửi:                                           

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Hiệu trưởng trường THPT, CĐ – TCCN;

- Giám đốc Trung tâm GDTX;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại;

Thực hiện Công văn số 4520/UBND-VX ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trong trường học trên địa bàn thành phố như sau:

1. Chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện công tác truyền thông đến các cơ sở giáo dục, đội ngũ nhân viên y tế, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại; các biện pháp phòng, chống bệnh dại hiệu quả và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh dại bằng nhiều hình thức phù hợp.

2. Chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh dại ở người và động vật. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, chấp hành việc xích, nhốt và tiêm phòng vắc xin dại cho chó nuôi tại các trường học theo đúng quy định. Nâng cao trách nhiệm việc nuôi chó với cộng đồng, tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để kịp thời xử lý.

         

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trong trường học trên địa bàn thành phố./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP UBND TP;

- Sở Y tế;

- Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Lưu: VP, CTTT.                                               

 

                       KT. GIÁM ĐỐC

                         PHÓ GIÁM ĐỐC

                 (Đã ký)

 

 

 

                         Bùi Thị Diễm Thu

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Văn bản Sở giáo dục | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại, Văn bản Sở giáo dục. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2905/GDĐT-CTTT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2017 Về việc t

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-benh-dai.nh4u0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan