CV TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG BỆNH CUM VABEENHJ DẠI O ĐỘNG VẬT

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

    UBND HUYỆN EA KAR

    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

 

Số:  156 /PGDĐT

V/v tăng cường phòng chống bệnh cúm và bệnh dại động vật

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                    Ea Kar, ngày 27  tháng  3  năm 2018

     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong huyện

 

Thực hiện Công văn số 227/SYT-KHNVY ngày 6/02/2018 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh cúm; Công văn số 1388/UBND-NNMT ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại động vật, Công văn số  399/SGDĐT-PCCTHSSV, ngày 23/3/2018 của Sở  Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk, V/v tăng cường phòng chống bệnh cúm và bệnh dại động vật, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác phòng chống bệnh cúm

          - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh cúm, phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời; hạn chế đến nơi đông người khi có dịch, đề phòng lây lan; khi cần tiếp xúc với người bệnh cần phải đeo khẩu trang. Tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho, không khạc nhổ bừa bãi; giữ ấm cơ thể, tăng cường chất dinh dưỡng, nâng cao thể trạng, chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cúm với các chủng cúm đã có vắc xin;

          - Triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh cúm, vệ sinh môi trường trong nhà trường;

          - Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để trao đổi thông tin về diễn biến dịch bệnh;

          - Giám sát tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phát hiện sớm các dấu hiệu mắc bệnh cúm, đưa đến cơ sở y tế kịp thời, trường hợp cần thiết có thể nghỉ làm, nghỉ học để cách ly điều trị, tránh lây lan ra cộng đồng.

2. Phòng chống bệnh dại động vật

- Phối hợp với cơ quan thú y, y tế tổ chức tuyên truyền tới giáo viên, học sinh các cấp trong trường học về tính chất nguy hiểm, hậu quả của bệnh dại nhằm nâng cao hiểu biết về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh dại động vật.

- Lồng ghép vào các tiết học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về việc phòng chống bệnh dại.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo về Phòng GD&ĐT trước ngày 12/4/2018 để phòng tổng hợp báo cáo Sở GDĐT và UBND huyện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; (th/ hiện)

- UBND  huyện (báo cáo)

- Phòng Y tế; (ph/hợp)

- Lãnh đạo PGD;

- Lưu VT, PC.

           KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)  

 

 

Nguyễn Thanh Dương

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Văn bản Phòng giáo dục | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

CV TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG BỆNH CUM VABEENHJ DẠI O ĐỘNG VẬT, Văn bản Phòng giáo dục. UBND HUYỆN EA KAR PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 156 /PGDĐT V/v tăng cường phòng chống bệnh cúm và bệnh dại động vật CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ea Kar, ngày 27 t

https://tailieuhoctap.com/baivietvanbanphonggiaoduc/cv-tang-cuong-phong-chong-benh-cum-vabeenhj-dai-o-dong-vat.5otz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan