* Khoảng 2 vạn 3 nghìn năm trước :Có dấu tích hậu kỳ đồ đá cũ.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Image

Có dấu tích hậu kỳ đồ đá cũ ở hang Miệng Hổ và mái đá Ngườm (xã Thuần Sa, huyện Vũ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Có dấu tích hậu kỳ đồ đá cũ ở hang Miệng Hổ và mái đá Ngườm (xã Thuần Sa, huyện Vũ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 7.

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Từ thời cổ đại đến trung đại | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

* Khoảng 2 vạn 3 nghìn năm trước :Có dấu tích hậu kỳđồ đá cũ., Từ thời cổ đại đến trung đại. Có dấu tích hậu kỳ đồ đá cũ ở hang Miệng Hổ và mái đá Ngườm (xã Thuần Sa, huyện Vũ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Có dấu tích hậu kỳ đồ đá cũ ở hang Miệng Hổ và mái đá Ngườm (xã Thuần Sa, huyện Vũ Nhai, tỉn

https://tailieuhoctap.com/baiviettuthoicodaidentrungdai/khoang-2-van-3-nghin-nam-truoc-co-dau-tich-hau-ky-do-da-cu.00rfvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan