Hiệu - tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Một trại nuôi ba loại gia súc: Bò, Dê, Heo Biết 1/3 số Bò bằng 1/5 số Dê bằng 1/7 số Heo Bò ít hơn Heo 48 con . Hỏi mỗi loại bao nhiêu con?

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Toán dân gian bằng thơ | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Hiệu - tỉ, Toán dân gian bằng thơ. Một trại nuôi ba loại gia súc: Bò, Dê, Heo Biết 1/3 số Bò bằng 1/5 số Dê bằng 1/7 số Heo Bò ít hơn Heo 48 con . Hỏi mỗi loại bao nhiêu con?

https://tailieuhoctap.com/baiviettoandangianbangtho/hieu-ti.aocz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan