Nam Trà My, Bắc Trà My và Tây Giang được cấp gần 3 tỷ đồng thực hiện chính sách miễn, giảm học phí

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Nam Trà My, Bắc Trà My và Tây Giang được cấp gần 3 tỷ đồng thực hiện chính sách miễn, giảm học phí Tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, ngày 21.9, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định cấp kinh phí đợt 5 cho các địa phương thực hiện chương trình với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng trích từ nguồn Trung ương tạm cấp bổ sung năm 2011. Chế độ hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện từ tháng 01/2011 và đối tượng đã hưởng theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007, số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì đến tháng 06/2011 mới thực hiện chế độ này. Quyết định cũng nêu rõ đối tượng người có công và thân nhân người có công không được hỗ trợ chi phí học tập do đối tượng này đã được hỗ trợ theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC. Các địa phương được cấp kinh phí trong đợt này gồm: Nam Trà My được cấp 600 triệu đồng, Bắc Trà My 2,1 tỷ đồng và Tây Giang 150 triệu đồng. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện này chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Tin tức - Sự kiện | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Nam Trà My, Bắc Trà My và Tây Giang được cấp gần 3 tỷđồng thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, Tin tức - Sự kiện. Nam Trà My, Bắc Trà My và Tây Giang được cấp gần 3 tỷ đồng thực hiện chính sách miễn, giảm học phí Tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, ngày 21.9, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định cấp kinh phí đợt 5 cho các địa phương thực hiện chương trình với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng trích từ nguồn Trung ương tạm cấp bổ sung năm 2011. Chế độ hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện từ tháng 01/2011 và đối tượng

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/nam-tra-my-bac-tra-my-va-tay-giang-duoc-cap-gan-3-ty-dong-thuc-hien-chinh-sach-mien-giam-hoc-phi.bjyexq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác