Hội nghị: Triển khai kế hoạch liên ngành bảo đảm an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

 

             Ngày 7/4/2011, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an Tỉnh tổ chức Hội nghị:” Triển khai kế hoạch liên ngành đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong các cơ sở giáo dục”. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo; đại diện các phòng ban của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh.

              Tại hội nghị, đại biểu hai ngành đã tổng kết, đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự các cơ sở giáo dục trong những năm qua, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong các năm học tiếp theo. Trước tình hình tác động của thế giới, khu vực vàtrong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thuận lợi và khó khăn đan xen nhau. Theo đó, các trường học và cơ sở giáo dục cần phải tập trung nâng cao nhận thức trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng phong trào :” Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” ; tạo thế trận an ninh liên hoàn vững chắc, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu hoạt động “ Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ thù địch; đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác xâm nhập vào nhà trường; giữ gìn tài sản nhà trường, đảm bảo an toàn về thân thể và tài sản của giáo viên, học sinh, sinh viên; phòng chống bạo lực học đường; ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên tham gia các trò chơi điện tử có nội dung bạo lực và thiếu lành mạnh. Phòng An ninh chính trị nội bộ tham mưu giúp Giám đốc hai ngành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch. Tăng cường phối hợp với các trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Chú trọng việc đổi mới hình thức tuyên truyền. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng, vụ việc xảy ra trong và ngoài nhà trường…

               Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo: đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục trong những năm qua. Nhấn mạnh những nhiệm vụ cơ bản như: tăng cường giáo dục tư tưởng, lập trường chính trị, đạo đức,lối sống góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh về an ninh, trật tự; giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nêu cao tinh thần cảnh giác , phát huy vai trò dân chủ trong nhà trường, chống sự chia rẽ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ; tăng cường phổ biến và tuyên truyền pháp luật, thực hiện tốt các chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường…Định kỳ có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp , thực hiện cho thời gian tới. Các phòng ban tùy theo nhiệm vụ, chức năng cần tiếp tục quán triệt, tổ chức hiệu quả quy chế phối hợp giữa hai ngành, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

                                                                  Theo: http://www.haiduong.edu.vn
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Tin tức - Sự kiện | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Hội nghị: Triển khai kế hoạch liên ngành bảo đảm anninh trật tự trong các cơ sở giáo dục, Tin tức - Sự kiện. Ngày 7/4/2011, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an Tỉnh tổ chức Hội nghị:” Triển khai kế hoạch liên ngành đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong các cơ sở giáo dục”. Đến dự có các đồng chí lãnh

https://tailieuhoctap.com/baiviettintucsukien/hoi-nghi-trien-khai-ke-hoach-lien-nganh-bao-dam-an-ninh-trat-tu-trong-cac-co-so-giao-duc.77jvwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác