GVCN BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016 theo mẫu nộp 10h ngày 7/9

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

              

                                   BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC

          ( GVCN tổng hợp chính xác nộp về HT sau buổi học đầu tiên ngày 7/9/2015)

                                        LỚP: ………….

-Họ tên GVCN lớp : ………………………………………………

-Họ tên lớp trưởng: ……………………………………………….

-Sĩ số của lớp:    ………………   Trong đó nữ: ………… HS lưu ban: ………. em

-Học sinh xã:  -Yên Hồ: ..….  em;  -Đức Nhân: ..….  em;  -Đức Quang: …....  em;    -Đức Vĩnh: ….....  em ;- Đức La: ……  em. -HS xã khắc: …………  ………..  em.

-Con TB:  ………..  em;  -Con BB: …..…  em; -Con GD công giáo: …………em

-Con hộ nghèo: ……………….. em; -Con hộ Cận nghèo:  ……………….  em

HS khuyết tật: ……… em;  HS bỏ học: ..……  em;

Mồ côi 1 người: ………em; Mồ côi cha mẹ: …...em

-HS mới chuyển về: …………… em

- Số liệu khác( nếu có) ……………………………………………………………..

                                                                Yên Hồ, ngày 7 tháng 9 năm 2014

                                                                                               GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                                                               

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Tin tức | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

GVCN BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016 theo mẫu nộp 10h ngày 7/9, Tin tức . BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC ( GVCN tổng hợp chính xác nộp về HT sau buổi học đầu tiên ngày 7/9/2015) LỚP: …………. -Họ tên GVCN lớp : ……………………………………………… -Họ tên lớp trưởng: ………………………………………………. -Sĩ số của

https://tailieuhoctap.com/baiviettintuc/gvcn-bao-cao-so-lieu-dau-nam-hoc-2015-2016-theo-mau-nop-10h-ngay-7-9.qf9b0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác