Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số: 8397 /BGDĐT- KTKĐCLGD

V/v Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

                         Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, trường đại học có trường THPT Chuyên;

- Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

 

Căn cứ Thông tư số 31/2010/TT-BGDĐT ngày 18/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ năm học 2010-2011 Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có 02 buổi thi đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học và 01 buổi thi đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông năm 2011 như sau:

A. Đối với các môn thi 01 buổi

         Cấu trúc của đề thi giữ nguyên như kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2010.

B. Đối với các môn thi 02 buổi

         Cấu trúc của đề thi có thay đổi như sau:

I. MÔN TOÁN

Đề thi ngày thứ nhất: gồm 4 bài toán; cụ thể như sau:

·     Một bài về phân môn Đại số;

·     Một bài về phân môn Giải tích;

·     Một bài về phân môn Hình học;

·     Một bài về phân môn Tổ hợp.

Phân bố điểm cho các bài: mỗi bài 5 điểm.

Đề thi ngày thứ hai: gồm 3 bài toán; cụ thể như sau:

·     Một bài về phân môn Đại số;

·     Một bài về phân môn Số học;

·     Một bài về phân môn Tổ hợp hoặc Hình học.

Phân bố điểm cho các bài: một bài 6 điểm; hai bài còn lại, mỗi bài 7 điểm.

Chú ý: Các phân môn trong cấu trúc trên được sắp xếp theo thứ tự a, b, c. Các bài toán trong đề thi không nhất thiết phải sắp xếp theo thứ tự đã liệt kê ở trên.

II. MÔN VẬT LÍ

Đề thi của mỗi ngày gồm không quá 5 câu.

Nội dung Đề thi ngày thứ nhất thuộc các phần: Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lí nguyên tử.

Nội dung Đề thi ngày thứ hai thuộc các phần: Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lí nguyên tử và Phương án thực hành.

Điểm dành cho Phương án thực hành không vượt quá 1/4 tổng điểm của hai ngày thi.

III. MÔN HOÁ HỌC

Đề thi mỗi ngày gồm từ 5 đến 7 câu.

Nội dung Đề thi của cả hai ngày bao gồm các vấn đề sau:

                         1.      Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

                         2.      Liên kết hoá học, tinh thể, các loại phản ứng hoá học.

                         3.      Nhiệt động học hóa học, động hoá học, điện hóa học.

                         4.      Nguyên tố hóa học và các hợp chất của chúng: Nhóm halogen, oxi-lưu huỳnh, cacbon-silic, nitơ-photpho; kim loại các phân nhóm IA, IIA, Al, Sn, Pb, Fe, Ni, Cu, Ag, Zn, Hg, Cr, Mn.

                         5.      Dung dịch và sự điện li, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, pH của dung dịch.

                         6.      Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch.

                         7.      Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, hóa học lập thể, tính chất vật lí, tính axit-bazơ của các chất hữu cơ.

                         8.      Phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng. Nhận biết và tách biệt các chất.

                         9.      Xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, tổng hợp hợp chất hữu cơ.

                       10.    Hiđrocacbon. Dẫn xuất hiđrocacbon (ancol, phenol, anđehit, xeton, axit cacboxylic, este, amin,…). Hợp chất dị vòng.

                       11.    Lipit. Amino axit và protein. Cacbohiđrat. Polime và vật liệu polime.

Ghi chú:

- Nội dung đề thi ngày thứ nhất không bao gồm các vấn đề về hóa hữu cơ;

- Nội dung đề thi ngày thứ hai chủ yếu bao gồm các vấn đề về hóa hữu cơ.

- Phân bố điểm cho các vấn đề: Các vấn đề từ 1 đến 6: 24 điểm; Các vấn đề từ 7 đến 11: 16 điểm.

IV. MÔN SINH HỌC

Đề thi ngày thứ nhất:

TT

Các phân môn

Số điểm

Số câu hỏi

Loại câu hỏi                                      

1

Tế bào học (Phần 1 - Cấu tạo và chức năng)

4

2 – 3

Tự luận

2

Vi sinh học

3

2

Tự luận

3

Sinh học thực vật

6

3 – 4

Tự luận

4

Sinh học người và động vật

7

3 – 5

Tự luận

 

   

 

 

 

 

Đề thi ngày thứ hai:

TT

Các phân môn

Số điểm

Số câu hỏi

Loại câu hỏi                                      

1

Tế bào học (Phần 2 - Sinh học phân tử)

3

2 – 3

Tự luận

2

Di truyền học

7

3 – 5

Tự luận

3

Tiến hóa

4

2 – 3

Tự luận

4

Sinh thái học

6

3 – 4

Tự luận

V. MÔN TIN HỌC

Đề thi mỗi ngày gồm 3 bài toán; cụ thể như sau:

Bài 1 (6 điểm): Bài toán có độ khó trung bình về giải thuật, cấu trúc dữ liệu và cài đặt.

Bài 2 (7 điểm): Bài toán có độ khó trên trung bình về giải thuật, cấu trúc dữ liệu và cài đặt.

Bài 3 (7 điểm): Bài toán có độ khó cao cả về giải thuật, cấu trúc dữ liệu lẫn cài đặt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quán triệt những nội dung trên, phục vụ công tác chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông năm 2011; đồng thời khẩn trương thông báo tới từng học sinh sẽ tham gia dự thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - 30 Tạ Quang Bửu - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội; email: cucktkd@moet.edu.vn">cucktkd@moet.edu.vn; fax (04) 38683700; điện thoại (04) 38683992 để được xử lý kịp thời./.

 

Nơi nhận:

-   Như trên;

-   Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

-   Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

-   Website Bộ;

-   Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ

VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

 

                                 Đã kí

 

 

Bùi Anh Tuấn

                                                                                      

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thông tin | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12THPT năm 2011, Thông tin . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 8397 /BGDĐT- KTKĐCLGD V/v Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 thá

https://tailieuhoctap.com/baivietthongtin/cau-truc-de-thi-chon-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-lop-12-thpt-nam-2011.l78dwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan