LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             _____________________________________                                                 ____________________________________

               Số:   22 / TB – THPT                                                     Tân Châu, ngày 11 tháng  4  năm 2016

                                                      

 LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

------------

THỨ

Ngày/

tháng

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Ghi chú

Bảy

9/4/2016

Hướng dẫn học sinh viết hồ sơ đăng ký dự thi

BGH,GVCN,HS

 

Hai-Năm

11/4-14/4

Viết hồ sơ đăng ký dự thi

HS

 

Sáu

15/4

Nộp hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí dự thi

GVCN,HS

 

Hai-Tư

18/4-20/4

Kiểm tra hồ sơ dự thi của học sinh

GVCN

 

Năm-Sáu

21/4-22/4

Nhập liệu hồ sơ dự thi của học sinh

Tổ nhập liệu

 

Hai-Ba

25/4-26/4

Ký xác nhận phiếu ĐKDT của học sinh

Nhã, Công

 

27/4

Trả phiếu ĐKDT (phiếu số 2) cho HS

Công, GVCN, HS

 

Năm

5/5

Buổi sáng: In danh sách ĐKDT, cho học sinh kiểm tra thông tin ĐKDT trên danh sách

Buổi chiều: Chỉnh sửa thông tin ĐKDT

Bình, Công, GVCN

 

Sáu

6/5

In danh sách ĐKDT, cho học sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

Bình, Công, GVCN

 

Ba

10/5

Kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự thi của học sinh

Bình, GVCN

 

11/5

Kiểm tra chéo hồ sơ dự thi tại trường THPT Tân Châu

Theo phân công

Dự kiến

Năm

12/5

Bàn giao danh sách và phiếu đăng ký dự thi cho Sở GDĐT

Bình, Công

 

Hai-Sáu

16/5-28/5

Nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu vào phần mếm QLT

Tổ nhập liệu

 

15/6

In và trả giấy báo dự thi cho học sinh

Bình, Hải, Nhã, Công

 

Năm-Hai

30/6-4/7

Dự thi kỳ thi THPT quốc gia

Học sinh

 

27/7

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận cho học sinh

Bình, Hải, Công, Nhã

 

Tư-Năm

27/7-28/7

Thu nhận đơn phúc khảo của học sinh, lập danh sách phúc khảo

Bình, Hải, GVCN

 

Sáu

29/7

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT

Bình, Hải, Công

 

 

Trên đây là lịch công tác kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 của trường THPT Tân Đông. Thủ trưởng đơn vị yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                    

-          Tổ tiếp nhận, nhập liệu (thực hiện);

-          Lưu VT.                                                                                                     LÊ QUANG NHÃ

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thông báo | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016, Thông báo. SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ ____________________________________ Số: 22 / TB

https://tailieuhoctap.com/baivietthongbao/lich-cong-tac-ky-thi-thpt-quoc-gia-2016.3vdk0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan