KHỔ VÌ THƠ

Ngẫm nghĩ thơ ca rõ thật tài

Lu bù chữ nghĩa nhọc nề tai

Đầu quay óc đảo câu từ lại

Luật đối vần niêm phải chuẩn bài

Xướng họa đường thi mằn khổ sái

Theo bè kết bạn gắng chuyền lai

Cầu mong luận ngữ tinh tường trải

Cũng bởi yêu nên cứ luyện mài

Võ Nhật Trường 09:49 - 11/03/2020

vntst20192344_500

Luận Đường Thi

Ngẫm luật đường thi, mấy kẻ tài

Văn trùng ngữ động, bở vành tai

Vần ghi mẫu chuẩn, tươi lời phú

Chữ bỏ đề minh, thắm đượm bài

Xướng hoạ, tìm thơ vài buổi dẫn

Giao hoà, bạn hữu sớm chiều lai

Trăng lồng gió thả, câu đàm đạo

Nghĩa vọng tình mơ, thoả trí mài.

Bacanh02:21 - 11/03/2020

vntst20200092_500

Vì Yêu Thơ

Ngũ độ thanh - Độc vận

Lời Thơ diễn đạt ý nhân tài

Thả nghĩa gieo vần vọng sướng tai

Lắm buổi say tình xem ngẫm lại

Nhiều khi hứng khởi dõi theo bài

Phê bình bạn hữu từng sai trái

Cảm nhận thi đường cũng láng lai

Đã thích ngôn từ nên chẳng ngại

Vì mê xướng hoạ phải lo mài

JB.Nguyễn Hùng 20:03 - 11/03/2020

 

Luyện Thơ

Đường thi muốn giỏi phải dùi mài

Vất vả qua dần sẽ thới lai

Lệ luật theo nghiêm, xa bệnh lỗi

Niêm thanh giữ đúng, chuẩn văn bài

Ngôn từ chính xác không phiền não

Bút pháp khoan hòa chẳng chán tai

Xướng họa giao lưu cùng bạn hữu

Tình gieo, nghĩa đượm… rõ anh tài.

Trần Quốc Tiến 21:44 - 11/03/2020

 

Đáng Phục

Bạn tiếp thu nhanh đáng phục tài

Không gì góp ý để ngoài tai

Hoa ươm đủ nhẫn rồi ra trái

Phú luyện dầy chuyên ắt tạo bài

Đẹp áng Thi Đường vui hiện tại

Thơm điều bệnh lỗi khoái tương lai

Giao lưu hoạ xướng đâu ngần ngại

Bởi những canh khuya đã miệt mài

Buixuanphuong09 16:15 - 12/03/2020

 

Mời Nhau Xướng Hoạ (Ngũ Độ Thanh)

Mời nhau sướng hoạ thử so tài

Được nhả khơi lòng khoái lỗ tai

Những buổi đau đầu luôn cứ lại

Từng đêm mệt lão chẳng ra bài

Tranh bàn rộng để tìm câu sái

Mải luận sâu thành kiếm chữ lai

Dẫu biết đâu bằng nên ngại trải

Giờ đây muốn giỏi hãy năng mài

Hải Đỗ Tiến19:42 - 12/03/2020